Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pääoma- ja velkapääomasijoitusten kestävyyteen liittyvät tiedot

LähiTapiola Pääomasijoitus VI (”Rahasto”), johon kuuluvat LähiTapiola Pääomasijoitus VI Ky ("Päärahasto") sekä LähiTapiola Pääomasijoitus VI Feeder Ky ("Syöttörahasto"), kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 25.3.2024

Oikeushenkilötunnus: -

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää kohderahastovalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ominaisuuksia edistetään sijoittamalla pääasiassa kohderahastoihin, joiden osalta vähintään toinen seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • kohderahaston hallinnoitsija on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet; tai

 • kohderahasto edistää kestävyysominaisuuksia EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti.

Lisäksi ominaisuuksia edistetään arvioimalla ja luokittelemalla kestävyyden perusteella kaikki rahastokumppanit, joiden tuotteisiin Päärahasto sijoittaa. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista sijoituskohteista samanaikaisesti perinteisen sijoitusanalyysin kanssa.

Syöttörahasto sijoittaa ainoastaan Päärahastoon.

Rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla:

 • rahastokumppanien sitoutuminen YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI);

 • kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) sijoituskohteiden osuus; ja

 • rahastokumppanien kestävyysarvosanojen jakauma.

Kulloinkin käytössä olevat kestävyysindikaattorit voivat muuttua tai niitä voi tulla lisää Rahaston toimikauden aikana.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa. Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden hyödyntämällä julkisia tietokantoja.

LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Salkunhoitajien kokouksissa tehdään sijoituspäätökset, jotka rahaston vastuunalaisen yhtiömiehen hallitus lisäksi vahvistaa.

Rahastolla ei ole ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä rahoitustuote edistää kohderahastovalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääasiassa kohderahastoihin, joiden osalta vähintään toinen seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • kohderahaston hallinnoitsija on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet; tai

 • kohderahasto edistää kestävyysominaisuuksia EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti.

Lisäksi ominaisuuksia edistetään arvioimalla ja luokittelemalla kestävyyden perusteella kaikki rahastokumppanit, joiden tuotteisiin Päärahasto sijoittaa. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista sijoituskohteista samanaikaisesti perinteisen sijoitusanalyysin kanssa.

Syöttörahasto sijoittaa ainoastaan Päärahastoon.

Sijoitusstrategia

Päärahasto sijoittaa pääosin Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimiviin buyout- ja secondary-rahastoihin. Päärahasto voi sijoittaa myös muihin pääomasijoitusrahastoihin, jotka sopivat tuottotavoitteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan Päärahaston strategiaan. Päärahasto voi lisäksi tehdä suoria sijoituksia kohdeyhtiöihin rinnakkaissijoituksina yhdessä kohderahastojen kanssa. Syöttörahasto sijoittaa ainoastaan Päärahastoon.

Rahastossa on sitouduttu edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia valitsemalla kohderahastoiksi pääasiassa rahastoja, joiden osalta vähintään toinen seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • kohderahaston hallinnoitsija on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet; tai

 • kohderahasto edistää kestävyysominaisuuksia EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti

Lisäksi Rahasto huomioi kestävyyden sijoitusprosessissa arvioimalla ja luokittelemalla (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja heikko) kestävyyden perusteella kaikki rahastokumppanit, joiden tuotteisiin Rahasto sijoittaa. Kestävyysluokitukset päivitetään vähintään kerran vuodessa tai kun uutta oleellista tietoa on saatavilla.

Sijoitusten osuus

Vaikka Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole tavoitetta kestäville sijoituksille.

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 70 %. Muita sijoituksia on 30 %.

Tavoitteena on, että sijoituskauden päättyessä vähintään 70 prosenttia sijoitussitoumuksista on annettu kohderahastoille, joiden osalta vähintään toinen seuraavista kriteereistä täyttyy:

 • kohderahaston hallinnoitsija on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet; tai

 • kohderahasto edistää kestävyysominaisuuksia EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisesti.

Päärahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

Syöttörahasto sijoittaa ainoastaan Päärahastoon.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Rahoitustuotteen edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla:

 • rahastokumppanien sitoutuminen YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI);

 • kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) sijoituskohteiden osuus; ja

 • rahastokumppanien kestävyysarvosanojen jakauma.

Kulloinkin käytössä olevat kestävyysindikaattorit voivat muuttua tai niitä voi tulla lisää Rahaston toimikauden aikana.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa. Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden hyödyntämällä julkisia tietokantoja.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla.

Asianmukainen huolellisuus

LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Salkunhoitajien kokouksissa tehdään sijoituspäätökset, jotka viedään lisäksi rahaston vastuunalaisen yhtiömiehen hallitukselle vahvistettavaksi. Riskienhallinnan puoltava arvio on edellytys salkunhoidon myönteiselle sijoituspäätökselle. Riskienhallintatoiminto varmistaa, että kohderahastosijoitus on rahaston sääntöjen mukainen.

Vaikuttamispolitiikat

Lue LähiTapiola Varainhoito Oy:n vaikuttamisen linjauksista omistajaohjauksen periaatteissa tästä (pdf).

Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.