Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yhteiskunta­kiinteistöt Suomi II Ky:n kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 21.9.2023
Oikeushenkilötunnus: -

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, joita ovat kiinteistöjen energiatehokkuus ja hiilineutraalius, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto ei ole sitoutunut tiettyyn vähimmäismäärään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia, ja nykykäsityksen mukaan rahaston sijoituskohteet eivät tällä hetkellä täytä luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetettuja vaatimuksia. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahasto saattaa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, mutta ei ole sitoutunut tekemään kyseisiä sijoituksia.

Rahaston vastuullisuutta arvioidaan vuosittain kansainvälisen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusvertailun avulla. Kansainvälinen vastuullisuusvertailu alan muihin sijoittajiin antaa puolueettoman arvion vastuullisuustyön tuloksista ja ohjaa vastuullisuustyön jatkuvassa kehittämisessä.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain:

 • energialuokkien jakauma

 • toteutunut kokonaisenergiankulutus

 • energian ominaiskulutus

 • energian käytöstä aiheutuneet kokonaishiilidioksidipäästöt

 • ostetun ja tuotetun uusiutuvan energian määrä tai osuus

 • toteutetut energiansäästötoimenpiteet

 • ympäristösertifioitujen kohteiden lukumäärä

 • rakennettavien kohteiden osalta rakentamisesta aiheutuneet CO2-päästöt

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden toiminnasta syntynyttä tietoa, jota kerätään muun muassa energianseurantajärjestelmään.

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden toiminnastaan tuottamaa tietoa, jolloin tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, joista tieto ei vielä ole saatavilla esimerkiksi energiankulutusten automaattiseen luentaan liittyen.

Rahasto ei tällä hetkellä sijoita säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, jonka vuoksi ko. rahaston osalta ei ole laadittu omistajaohjauksen periaatteita eikä se raportoi omistajaohjauksen toteutumisesta rahaston toiminnassa.

Rahastolla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, joita ovat kiinteistöjen energiatehokkuus ja hiilineutraalius.

Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa etupäässä kiinteistöarvopapereihin kuten asunto-osakeyhtiöihin, kiinteistöosakeyhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin.

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Rahasto ei sijoita kiinteistöihin, joihin liittyvät kestävyysriskit on arvioitu liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Rahasto arvioi uusia kohteita hankittaessa kohteiden muuntojoustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Sijoituspäätöksien yhteydessä arvioidaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja sen saavutettavuuteen.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto ei ole sitoutunut tiettyyn vähimmäismäärään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia, ja nykykäsityksen mukaan rahaston sijoituskohteet eivät tällä hetkellä täytä luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetettuja vaatimuksia. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahasto saattaa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, mutta ei ole sitoutunut tekemään kyseisiä sijoituksia.

 • #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

 • #2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

 • Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

 • alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

 • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 90 %. Muita sijoituksia on 10 %.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston vastuullisuutta arvioidaan vuosittain kansainvälisen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusvertailun avulla. Kansainvälinen vastuullisuusvertailu alan muihin sijoittajiin antaa puolueettoman arvion vastuullisuustyön tuloksista ja ohjaa vastuullisuustyön jatkuvassa kehittämisessä.

Menetelmät

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain:

 • energialuokkien jakauma

 • toteutunut kokonaisenergiankulutus

 • energian ominaiskulutus

 • energian käytöstä aiheutuneet kokonaishiilidioksidipäästöt

 • ostetun ja tuotetun uusiutuvan energian määrä tai osuus

 • toteutetut energiansäästötoimenpiteet

 • ympäristösertifioitujen kohteiden lukumäärä

 • rakennettavien kohteiden osalta rakentamisesta aiheutuneet CO2-päästöt

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden toiminnasta syntynyttä tietoa, jota kerätään muun muassa energianseurantajärjestelmään. Osa tiedoista, kuten ympäristösertifioinnit ja energiatodistukset, perustuu kolmansien osapuolten tuottamiin todisteisiin. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Tietojen keräämisessä hyödynnämme myös kiinteistöjen managerikumppaniamme. GRESB-arviointi perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden hyödyntämällä tarpeen mukaan julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden toiminnasta syntyvää tietoa kohteiden historiatietoihin, keskiarvoihin ja verrokkeihin. Voimme esimerkiksi hyödyntää energiatodistusrekisterin vertailutietoja ja Motivan tilastoja energia ominaiskulutuksista.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden toiminnastaan tuottamaa tietoa, jolloin tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, joista tieto ei vielä ole saatavilla esimerkiksi energiankulutusten automaattiseen luentaan liittyen. Voimme kuitenkin arvioida omaisuuksia julkisten tilastojen perusteella, mutta tilastoja ei käytetä ominaisuuksien mittaamiseen.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta yhdessä managerikumppanimme kanssa, joka vastaa sijoituskohteiden toiminnasta syntyvän tiedon saatavuudesta ja ajantasaisuudesta. Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Asianmukainen huolellisuus

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Rahasto ei sijoita kiinteistöihin, joihin liittyvät kestävyysriskit on arvioitu liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Rahasto arvioi uusia kohteita hankittaessa kohteiden muuntojoustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Sijoituspäätöksien yhteydessä arvioidaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja sen saavutettavuuteen.

Riskienhallintatoiminto varmistaa, että sijoitus on rahaston sääntöjen mukainen.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto ei tällä hetkellä sijoita säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, jonka vuoksi ko. rahaston osalta ei ole laadittu omistajaohjauksen periaatteita eikä se raportoi omistajaohjauksen toteutumisesta rahaston toiminnassa. Rahasto voi vaikuttaa omistamiinsa kohteisiin suoraan päättämällä esimerkiksi energiatehokkuustoimista ja niiden toteuttamisesta. Havaittaessa mahdollisia kestävyyteen liittyviä puutteita rahasto voi toimia suoraan niiden korjaamiseksi tai tilanteen parantamiseksi.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.