Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Omaisuudenhoito­salkkujen kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 6.2.2023

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Varainhoito huomioi kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja noudattaa kestävän rahoituksen sääntelyn vaatimuksia.

Omaisuudenhoitosalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, sillä sijoituskohteet ovat pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteita. LähiTapiola Varainhoito arvio lisäksi kestävyyden perusteella sijoituskohteiden varainhoitajat.

Tuottoa tavoitellaan sijoittamalla salkun varat pääsääntöisesti osake- ja korkomarkkinoille joko suorina sijoituksina tai rahastosijoituksina. Näiden lisäksi kiinteistö- ja vaihtoehtoiset rahastot ovat mahdollisia laajemman hajautuksen saamiseksi asiakkaan sallimissa puitteissa. Sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Omaisuudenhoitosalkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Kestävyysominaisuuksia edistävien Artikla 8 ja kestäviä sijoituksia tekevien Artikla 9 sijoituskohteiden osuus

  • Sijoituskohteiden MSCI ESG -vastuullisuusluokitusjakauma

  • Salkun rahastosijoitusten MSCI ESG -luokituksista laskettu AUM-painotettu arvosana

  • Salkun hiili-intensiteetti (tCO2e/M €) ja kattavuus (%)

LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien sijoitusten osalta ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Upright Project) tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Joidenkin mittareiden osalta, sijoituskohteen itse raportoiman tiedon puuttuessa, käytetään palveluntarjoajan mallintamia arvioita.

Muiden kuin LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osalta sijoituskohteiden varainhoitaja vastaa omista tietolähteistään ja tietojen käsittelystä. LähiTapiola Varainhoito arvioi sijoituskohteiden varainhoitajien prosesseja osana varainhoitajakohtaista kestävyysluokitusta.

LähiTapiola Varainhoito noudattaa omassa toiminnassaan asianmukaista huolellisuutta. Samoin sijoituskohteiden varainhoitajien edellytetään noudattavan asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Salkunhoidossa noudatetaan LähiTapiola Varainhoidon omistajaohjauksen periaatteita. Sijoituskohteiden varainhoitajat noudattavat omia aktiivisen omistajuuden periaatteitaan.

Rahoitustuotteella ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Rahoitustuotteella ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Varainhoito huomioi kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja noudattaa kestävän rahoituksen sääntelyn vaatimuksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Asiakkaan omaisuudenhoitosopimuksen liitteessä on sovittu asiakaskohtaiset tavoitteet ja sijoitusrajoitteet, jotka varainhoitaja huomioi salkunhoidossa.

Omaisuudenhoitosalkuissa edistetään sijoituskohdevalinnoilla ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, sillä sijoituskohteet ovat pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteita. LähiTapiola Varainhoito arvio lisäksi kestävyyden perusteella sijoituskohteiden varainhoitajat.

Omaisuudenhoitosalkuissa käytettävät Artikla 8:n mukaiset sijoituskohteet edistävät ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohdeyhtiön toiminnassa esimerkiksi sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä rajoittamalla sijoituksia fossiilisilla tai hiili-intensiivisillä toimialoilla. Lisäksi sijoituskohteina olevilta yrityksiltä edellytetään hyvien hallintotapojen noudattamista. Vaihtoehtoisesti sijoituskohteet voivat olla ympäristöä ja sosiaalisia vaikutuksia huomioivia indeksiosuuksia, joista on suljettu pois sijoituskohteet, jotka eivät täytä ao. ympäristö- ja sosiaalisen vaikutusten kriteerejä.

Omaisuudenhoitosalkuissa käytettävät Artikla 9:n mukaiset kestävät sijoituskohteet vaikuttavat positiivisesti kestävään kehitykseen etupäässä ympäristönäkökulmasta. Kestävä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tai vesivarojen kestävään käyttöön tai kiertotalouteen siirtymiseen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tai muutoin kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta tai tavoite voi olla vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Omaisuudenhoitosalkkujen suoriin osake- ja korkosijoituksiin sovelletaan samoja kriteerejä ympäristö -ja sosiaalisen vaikutusten huomioimiseen kuin yllä mainituissa Artikla 8:n tai Artikla 9:n mukaisissa sijoituskohteissa. Salkkuun valittavissa suorissa sijoituksissa noudatetaan LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteita ja vaikuttamiskäytännöissä LähiTapiola Varainhoidon omistajaohjauksen periaatteita. Sijoituskohteista tehdään kestävyysanalyysi perinteisen sijoitusanalyysin rinnalla ja analyysien tulos vaikuttaa salkunhoidollisiin päätöksiin.

Sijoitusstrategia

Tuottoa tavoitellaan sijoittamalla salkun varat pääsääntöisesti osake- ja korkomarkkinoille joko suorina sijoituksina tai rahastosijoituksina. Näiden lisäksi kiinteistö- ja vaihtoehtoiset rahastot ovat mahdollisia laajemman hajautuksen saamiseksi asiakkaan sallimissa puitteissa. Sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi hyvän hallintotavan noudattamista sijoituskohdeyrityksissä. Rahastojen osalta arvioidaan kunkin varainhoitajan kestävän sijoittamisen toimintaperiaatteet ja toteuttamistavat.

Sijoitusten osuus

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

  • alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

  • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 67 %. Muita sijoituksia on 33 %.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Omaisuudenhoitosalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, sillä sijoituskohteet ovat pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviä (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteita. LähiTapiola Varainhoito arvio lisäksi kestävyyden perusteella sijoituskohteiden varainhoitajat.

Omaisuudenhoitosalkun edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Kestävyysominaisuuksia edistävien Artikla 8 ja kestäviä sijoituksia tekevien Artikla 9 sijoituskohteiden osuus

  • Sijoituskohteiden MSCI ESG -vastuullisuusluokitusjakauma

  • Salkun rahastosijoitusten MSCI ESG -luokituksista laskettu AUM-painotettu arvosana

  • Salkun hiili-intensiteetti (tCO2e/M €) ja kattavuus (%)

Menetelmät

LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Omaisuudenhoitosalkuissa huomioidaan asiakaskohtaiset tavoitteet ja rajoitteet, jotka on tarkemmin määritelty omaisuudenhoitosopimuksen liitteessä.

Sijoituskohteiden varainhoitajilta edellytetään sitoutumista PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

LähiTapiola Varainhoidon kestävyysluokituskehikkoa (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja heikko) sovelletaan myös sijoituskohteiden varainhoitajien kestävyysarviointiin.

Varainhoitajien kestävän sijoittamisen toteuttamistapaa ja kestävän sijoittamisen periaatteiden sisällyttämistä sijoituspäätöksiin arvioidaan määrittelemälle kullekin varainhoitajalle kestävyysluokitus. Arviointia tehtäessä huomioidaan muun muassa varainhoitajien kestävän sijoittamisen toimintamallit, raportointi, riskienhallinta, tuotetarjoama sekä aktiivisen omistajuuden toteutustavat. Kestävyysluokitukset päivitetään vähintään kerran vuodessa tai kun uutta, oleellista tietoa on saatavilla.

Varainhoitajien toimintaa arvioidaan osana säännöllistä seurantaa sekä kyselyjen, julkaistujen raporttien että varainhoitajan verkkosivuilta ja säännöllisissä tapaamisissa saadun tiedon perusteella.

Omaisuudenhoitosalkun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien tekijöiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä omaisuudenhoitosalkun kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien sijoitusten osalta ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Upright Project) tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Joidenkin mittareiden osalta, sijoituskohteen itse raportoiman tiedon puuttuessa, käytetään palveluntarjoajan mallintamia arvioita.

Muiden kuin LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osalta sijoituskohteiden varainhoitaja vastaa omista tietolähteistään ja tietojen käsittelystä. LähiTapiola Varainhoito arvioi sijoituskohteiden varainhoitajien prosesseja osana varainhoitajakohtaista kestävyysluokitusta.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Virallinen tieto voi jäädä vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä. Sijoituskohteen tai sen varainhoitajan raportoiman tiedon puuttuessa käytetään palveluntarjoajan mallintamia arvioita. Arviot saattavat poiketa todellisesta tiedosta ja vertailtavuus muiden sijoituskohteiden raportoimaan tietoon saattaa heikentyä.

Raportointia ja tiedon kattavuutta pyritään edistämään olemalla yhteydessä sijoituskohteiden varainhoitajiin ja pyytämällä raportointia sijoituskohteiden oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista.

Asianmukainen huolellisuus

LähiTapiola Varainhoito noudattaa omassa toiminnassaan asianmukaista huolellisuutta. Samoin sijoituskohteiden varainhoitajien edellytetään noudattavan asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Vaikuttamispolitiikat

Salkunhoidossa noudatetaan LähiTapiola Varainhoidon omistajaohjauksen periaatteita. Lue vaikuttamisen linjauksista omistajaohjauksen periaatteissa tästä (pdf).

Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatavat LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien sijoitusten (pl. rahastojen rahastot) osalta ovat tapaamiset sijoitusten kohdeyritysten johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen sekä yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Vaikuttamistapauksia priorisoidaan ja sopivin vaikuttamistapa valitaan etupäässä sijoituksen koon, merkittävyyden ja yrityskohtaisen kestävyystekijän oleellisuuden perusteella. Lisäksi kestävyysteeman systeeminen merkittävyys (esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet) ja vaikuttamisen onnistumismahdollisuudet huomioidaan.

Kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niitä rikkoneiden sijoituskohteiden toimintaa seurataan.

Sijoituskohteiden varainhoitajat noudattavat omia aktiivisen omistajuuden periaatteitaan. LähiTapiola Varainhoito Oy kannustaa sijoituskohteiden varainhoitajia raportoimaan rahastokohtaisesti aktiivisen omistajuuden toteutumisesta.

Nimetty vertailuarvo

Rahoitustuotteella ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.