Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Liikennevakuutuksesta tuettu opiskelu

Tämä ohje on sinulle, joka opiskelet ammatillisena kuntoutuksena tutkintoa liikennevakuutuksen tuella. Olet tähän mennessä tehnyt meille koulutussuunnitelman ja saanut opiskelun tukemisesta meiltä kirjallisen korvauspäätöksen.

Ohjeita opiskeluun

Tässä voit tutustuta ohjeisiin opiskelukustannusten korvauksista sekä opiskelijan ilmoitusvelvollisuuksista opintojen alkaessa, opintojen aikana sekä opiskelun päättyessä.

Olethan meihin yhteydessä, jos opiskeluun liittyen jokin asia jäi sinua vaivaamaan.

Ilmoita meille

  • osoitteenmuutoksesta

  • muutoksista, joita koulutuksessa tai korvauksiin vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu esim. opintosuunnan tai opintolinjan vaihtuminen

  • jos opintosi keskeytyvät vähintään kahden viikon ajaksi muun syyn kuin opinto-ohjelman mukaisen loman vuoksi (esim. sairaus tai henkilökohtaiset syyt)

  • muista ansioista tai tuloista opiskelun aikana

  • opiskelussasi ilmenneistä ongelmista, jotka voivat viivyttää valmistumistasi. Näin saamme mahdolliset tukitoimet käynnistettyä välittömästi

  • jos opintosi eivät etene sinulle tehdyn opiskelusuunnitelman mukaan (HOKS).

Jos opistosi viivästyvät tai keskeytyvät, muista ilmoittaa siitä meille, muuten jo maksetut korvaukset voidaan periä sinulta takaisin.

Olemme myöntäneet sinulle kuntoutusajan korvaukset opiskelusi ajalle. Kuntoutuskorvausten maksaminen edellyttää, että toimitat LähiTapiolaan opiskelutodistuksen ensimmäisen kerran heti opiskelun alettua. Tämä opiskelutodistus tarvitaan osoituksena opiskelusi aloittamisesta.

Tämän jälkeen lähetä opiskelutodistus ja opintosuoriteote sekä HOKS osoituksena opintojen etenemisestä aina kevät- ja syyslukukauden alussa tai puolivuosittain, jos opiskelussasi ei ole virallisia lukukausia.

Opiskelutodistus, jonka pyydämme sinua toimittamaan, tulisi olla LähiTapiolan oma opiskelutodistus. Näin saamme oppilaitoksesta kaikki korvauksen jatkamiseen tarvittavat tiedot samalla kertaa.

Opiskelutodistus oltava aina oppilaitoksen allekirjoittama.

Liikennevakuutuksen tuella opiskelevalle kuntoutujalle maksetaan opiskelun ajalta täysimääräinen ansionmenetyskorvaus, joka perustuu sinulle laskettuun vuosityöansioon. Kun opiskelet sinulle tehdyn opiskelusuunnitelman mukaan ja kerrot meille opiskelujesi etenemisestä, kuntoutusajan korvaus maksetaan sinulle kuukausittain koko opiskelusi ajan.

Korvaus maksetaan myös opetusohjelmaan kuuluvan loman ajalta riippumatta siitä, oletko tänä aikana ansiotyössä tai suorittamassa opintoihin kuuluvaa työharjoittelujaksoa. Jos opiskeluun sisältyy muuna aikana palkallinen harjoittelujakso tai saat lukukauden aikana muuta ansiotuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, tulee näistä sinun ilmoittaa yhtiöömme välittömästi.

Verotus

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvausta varten lähetä LähiTapiolaan uusi verokortti aina jokaisen opiskeluvuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Jollei verokorttia toimiteta, perimme verohallinnon ohjeiden mukaisesti veroa 40 %.

Verottajan ohjeen mukaan, verokortin tulee olla eläkettä varten laskettu verokortti. Palkkaa varten annettua verokorttia emme voi käyttää.

Oppisopimuskoulutuksessa kuntoutusajan ansionmenetyskorvauksesta maksetaan työnantajalle palkkaa vastaava määrä ja mahdollinen erotuskorvaus kuntoutujalle eli sinulle. Koska oppisopimus on työsopimus, työnantajaa ja sinua koskevat alalla noudatettavat työoikeudelliset säännöt. Myös lomaoikeudet kertyvät näiden mukaisesti. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työeläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista sekä ennakonpidätyksen suorittamisesta.

Ammatillisena kuntoutuksena tuettavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia korvataan ns. normikorvauksella:

- 250 € vuodessa, jos koulutuksen kesto on 6 - 12 kuukautta
- 500 € vuodessa, jos koulutuksen kesto on yli 12 kuukautta.

Tällä korvauksella katetaan oppikirjojen, tietokoneen, tavanomaisten ohjelmien ja muiden välttämättömien opintovälineiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia sekä opinto-ohjelmaan sisältyviä tavanomaisia retki- ja opintomatkoja. Yli vuoden kestävissä koulutuksissa korvaus maksetaan kahdessa erässä puolivuosittain.

Korvauksen maksaminen ei edellytä erillistä selvitystä aiheutuneista kustannuksista, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille kuitteja ostetuista tarvikkeista.

Lisäksi korvataan lukukausi-, kurssi-, tutkinto- ja muut vastaavat pakolliset maksut todellisten kulujen mukaan kuittia vastaan.

Ruokailukuluja ei korvata.

Tietokone ja erityisohjelmat

Tietokoneen hankkimisesta ei makseta erillistä korvausta vaan se sisältyy edellä mainittuun opiskelusta maksettavaan normikorvaukseen.

Mikäli opinnot edellyttävät (tavanomaista tehokkaamman) tietokoneen hankkimista, voidaan edellä mainittu ns. normikorvaus maksaa kaksinkertaisena. Tietokoneen hankkimista koskevien korkeampien kulujen korvaaminen edellyttää selvityksen toimittamista opintolinjasta sekä siihen liittyvästä tietokoneen tarpeesta.

Jos opiskelu välttämättä edellyttää tavanomaisista tekstinkäsittely- ja toimistosovelluksista poikkeavan erityisohjelmiston hankkimista, voidaan lisäksi korvata kuittia/laskua vastaan tällaisen erityisohjelmiston hankintakustannukset, kuitenkin enintään 500 €. Jos aiot hakea tätä korvausta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen todistus siitä, että erityisohjelmiston hankkiminen on opiskelujesi kannalta välttämätöntä.

Älypuhelinta ei (lähtökohtaisesti) korvata. Älypuhelimien voidaan nykypäivänä katsoa olevan yleisesti käytössä olevia kulutushyödykkeitä.

Internet-yhteyskuluja ei korvata opiskelukustannuksina.

Opiskeluun liittyviä matkakuluja voi olla kahdenlaisia:

Päivittäiset opiskelumatkat

Matkakulut korvataan julkisia kulkuneuvoja käyttäen julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,25 €/km. Erillistä korvausta pysäköintikuluista ei suoriteta, vaan korvaus niistä sisältyy kilometrikorvaukseen. Taksin käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan korvata, jos vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät sen käyttöä. Jos taksin käyttö on tilanteessasi välttämätöntä, olethan ennakkoon yhteydessä LähiTapiolaan, joitta voimme yhdessä varmistaa taksin käytön korvattavuuden.

Matkakulut korvataan kotoa oppilaitokseen tai työharjoittelupaikkaan. Matkakulut, jotka aiheutuvat työharjoittelussa työtehtävän suorittamisesta, kuuluvat työnantajan vastuulle eikä niistä makseta erillistä korvausta.

Koti- ja opiskelupaikkakunnan väliset matkat

Jos sinulla on asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla asumisesta, korvataan seuraavat kotimatkat:

- menomatka opiskelupaikkakunnalle syksyllä
- paluumatka kotipaikkakunnalle keväällä
- edestakainen matka kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä kerran kuukaudessa
- alle 18 vuotiasta lastaan huoltavalle opiskelijalle korvataan kotimatka kerran viikossa.

Hae matkakorvaukset vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on mainittava päivittäisen opiskelumatkan yhdensuuntainen pituus sekä läsnäolopäivien lukumäärä kalenterikuukausittain.

Oleskelu tilapäisesti opiskelupaikkakunnalla

Matkakulut korvaamme Matkakustannukset-välilehden mukaisesti. Lisäksi sinulle voidaan maksaa osapäivärahaa. Oikeus osapäivärahaan syntyy, kun matkaan käytetty aika ylittää 6 tuntia.

Maksamme myös kohtuulliset majoituskulut kuittia vastaan.

Muistathan mainita matkaan käytetyn ajan lähettämässäsi matkalaskussa osapäivärahan maksamiseksi.

Asuminen vieraalla paikkakunnalla tai muuttaminen sinne

Jos sinulle aiheutuu asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, voidaan tästä aiheutuvia lisäkustannuksia (vuokrakustannukset) korvata alla mainitusti.

Vuokrakustannuksista korvataan todelliset kulut, mutta kuitenkin enintään 20 €/päivä ja 600 €/kk. Korvauksen määrä tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden vaihtuessa.

Lisäkustannukset korvataan vain opiskelukuukausien ajalta. Opiskelun tai sen jakson alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukautta, korvaus suoritetaan vain opiskelupäiviltä viikonloput mukaan lukien. Korvaus suoritetaan myös joululoman ajalta.

Asumiskorvauksen käsittelemiseksi sinun lähetä LähiTapiolaan jäljennös opiskelupaikkakunnalta hankitun asunnon vuokrasopimuksesta. Lisäksi lähetä luotettava selvitys siitä, että sinulla on tarve ylläpitää asuntoa myös kotipaikkakunnalla.

Lisäkustannuksia ei makseta, jos saat opetukseen kuuluvana järjestelynä maksuttoman asunnon.

Muuttokustannukset

Jos muutat nykyiseltä asuinpaikkakunnaltasi opiskelun ajaksi pysyvästi opiskelupaikkakunnalle, voidaan tästä aiheutuvat kohtuulliset muuttokustannukset korvata. Tällöin ei enää korvata kotipaikan ulkopuolella opiskelusta aiheutuvia lisäkuluja.

Jos perheesi (puoliso, lapset) jää asumaan entiselle paikkakunnalle, korvataan opiskelijan asuinpaikkakunnan vaihdosta huolimatta tällöinkin matkat perheen luokse matkakustannukset- ohjeen mukaisesti.

Opiskelun opinto-ohjelmaan voi sisältyä ulkomaanjakso, joka voi olla joko opintojakso jossakin oppilaitoksessa tai työharjoittelujakso. Tällaisesta ulkomaanjaksosta aiheutuvat ylimääräiset ja kohtuulliset kulut voidaan korvata, jos kyseisen jakson suorittaminen on välttämätöntä päättötodistuksen saamiseksi. Sen sijaan opintojen loppuvaiheessa ei korvata ulkomaan kohteeseen suuntautuvia sellaisia tutustumismatkoja, joihin osallistuminen ei ole välttämätöntä.

Jos ulkomaanharjoittelu tulee sinulle ajankohtaiseksi, olethan aina ennakkoon meihin yhteydessä selvittääksemme yhdessä korvattavien kulujen ja korvausten määrän.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoite on, että pääset takaisin työelämään ja saavutat aiemman ansiotasosi.

Tutkintotodistus

Opintojesi päätyttyä toimitathan jäljennöksen tutkintotodistuksesta LähiTapiolaan.

Kuntoutusajan korvaus päättyy

Opiskelusi päättyessä myös liikennevakuutuksesta maksettavat kuntoutusajan korvaukset päättyvät. Uuden ammatin myötä olet päässyt takaisin työelämään tai nuorena henkilönä vammauduttuasi olet valmistunut ensimmäiseen ammattiisi. Työpaikan hakeminen on nyt sinun vastuullasi. Vakuutusyhtiö ei enää vastaa opiskelujen jälkeisestä työllistymisestäsi. Poikkeuksena tähän on kuitenkin liikennevahingossa vaikeasti vammautuneet henkilöt, joiden työllistymistä voidaan tukea.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Jos et kuitenkaan työllisty heti opiskelujesi jälkeen, vaikka olet aktiivisesti hakenut koulutuksen mukaista työtä, sinun tulisi ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tällöin sinulla voi olla oikeus liikennevakuutuksesta maksettavaan työllistymisajan korvaukseen. Tämä korvaus on kuitenkin harkinnanvaraista ja sitä maksetaan enintään 6 kk.

Työpaikan hakuun liittyvät hyödylliset sivustot

www.foreammatti.fi
www.mol.fi
www.oikotie.fi
www.monster.fi
www.duunitori.fi
www.rekrytointi.com

Työnhakupalveluista löydät vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Tämänhetkiset avoimet työpaikat
- Avoimet työpaikat paikkakunnittain ja aloittain
- Mitä osaamista työnantajat työnhakijoilta haluavat?
- Milloin töitä on eniten tarjolla vuoden ajan mukaan?
- Kuinka kovaa kilpailu työpaikoista on nyt ja lähitulevaisuudessa?

Ansionalenema

Opiskelun myötä saatu uusi ammatti ei välttämättä takaa entistä ansiotasoa, jolloin ansionalenema korvaus saattaa tulla maksettavaksi koulutuksen jälkeen.

Ansionalenema tilanteessa verrataan opiskelun jälkeisiä ansiotulojasi sekä uuden ammatin/koulutuksen mukaisia tilastopalkkoja vahinkohetkellä määriteltyyn määriteltyyn vuosiansioosi. Jos nykyiset uuden koulutuksen mukaiset ansiot jäävät pienemmiksi kuin mitä sinulla oli tai olisi ollut ennen liikennevahinkoa, sinulla on oikeus ansionalenema korvaukseen.

Ansionalenema korvauksesta tiedotamme sinulle opiskelujen loppuvaiheessa kirjeellä tai korvauspäätöksessä.

Palveluntuottajat ovat ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka auttavat löytämään ja toteuttamaan oikeat ratkaisut työelämässä jatkamisen tueksi. Toimeksiannon tekemisellä annamme palveluntuottajalle samalla luvan hoitaa puolestamme ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun liittyviä asioita.

Kun kuntoutussuunnitelmassasi on päädytty opiskeluun, palveluntuottajat seuraavat ja ovat tukenasi opiskelujen käynnistymiseen asti. Tämän jälkeen opintojen etenemisen seuranta toteutuu LähiTapiolasta lähettämiesi opiskeluasiakirjojen perusteella. Jos aikaisemmasta opiskelusta on jo aikaa tai jos on olemassa jokin muu erityinen syy, voimme pyytää palveluntuottajan olemaan mukana tukemassa opiskelun etenemistä vielä sen aloittamisen jälkeenkin. Nämä asiat ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Yhteystietomme

Voit lähettää asiakirjat osoitteeseen

Sähköpostitse osoitteeseen lhk(at)lahitapiola.fi

Postitse osoitteeseen
LähiTapiola-ryhmä
Liikenteen Henkilökorvauspalvelut
PL 35
02010 LähiTapiola

Muistathan asiapapereiden lähettämisessä mainita aina vahinkotunnuksesi.

Jos sinulla on kysyttävää, soita meille puh. 09 453 3611 arkisin klo 8–16.