Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Hur kan man påverka hanteringen av personuppgifter?

Dataskyddet är skydd för människors privatliv. Dit hör var och ens rätt till sina egna personuppgifter. Den grundläggande principen för kundens rättigheter är att skydda personuppgifterna mot obehörig och felaktig användning av uppgifterna.

Vi sköter om och erbjuder våra kunder val och hanteringsmöjligheter i anslutning till behandlingen av de egna personuppgifterna. Nedan anges olika sätt hur våra kunder kan påverka behandlingen och insamlingen av sina egna uppgifter.

Vi drar nytta av automatiserat beslutsfattande i LokalTapiola. Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut fattas helt på basis av automatiserad informationsbehandling utan att en människa deltar i beslutsfattandet. Grunden till automatiserat beslutsfattande utgörs av uppgifterna som kunden gett oss samt uppgifterna som redan finns i våra system. Vi kan dessutom också använda uppgifter som vi skaffat från externa källor till exempel från kreditupplysningsregistret. Med hjälp av automatiserat beslutsfattande effektiverar vi betydligt vår försäkrings- och skadehandläggning samt erbjudandet av våra tjänster. Vi anger separat i samband med respektive tjänst om det automatiserade beslutsfattandet används i tjänsten i fråga och begär vid behov i tjänsten ett samtycke till att använda det automatiserade beslutsfattandet

Om kunden är missnöjd med det automatiserade beslutet denne fått, har kunden rätt att kräva att ärendet behandlas på nytt av en tjänsteman; kunden har rätt att ge sin synpunkt, få en utredning av beslutet som fattats och göra ärendet stridigt.

Vi drar även nytta av profilering i LokalTapiola. Med profilering avses sådan automatiserad behandling av personuppgifterna där man genom att kombinera och analysera personuppgifterna bedömer vissa personliga egenskaper hos personen. Profilering används till exempel för inriktning av marknadsföring då syftet med att dra nytta av profileringen är att säkerställa att de produkter och tjänster som vi marknadsför motsvarar kundernas behov. Med hjälp av profileringen kan vi bedöma kundens intressen och rikta marknadsföringen ändamålsenligt.

Kunden har rätt att förbjuda att dennes personuppgifter används för profilering.

Vi använder automatiserat beslutsfattande till exempel i skadeförsäkringsverksamhet i följande situationer:

Köp av försäkringar
Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för att fatta försäkringsbeslut. Till följd av automatiserat beslutsfattande kan försäkringen beviljas eller försäkringsärendet kan styras till manuell fortsatt handläggning. Grunden för ett beslut som fattats automatiserat utgörs av de uppgifter kunden gett oss, uppgifterna som färdigt finns i våra system samt uppgifterna som vi skaffat från externa källor, till exempel från kreditupplysningsregistret.

Om kunden inte vill att automatiserat beslutsfattande används för handläggningen av dennes försäkringsärende, kan kunden göra försäkringsansökan per telefon i LokalTapiolas kundtjänst eller sköta ärendet på LokalTapiolas kontor. Se våra kontaktuppgifter här.

Skadehandläggning
Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för att fatta ersättningsbeslut samt som en del av handläggningen av skadeärenden. Till följd av automatiserat beslutsfattande kan skadan ersättas eller skadeärendet kan styras vidare till manuell fortsatt handläggning. Grunden för ett beslut som fattats automatiserat utgörs av de uppgifter som kunden gett oss och uppgifterna som färdigt finns i våra system, till exempel försäkringsvillkoren.

Om kunden inte vill att automatiserat beslutsfattande används för handläggningen av dennes skadeärende, kan kunden i stället för att sköta ärendet på nätet, göra skadeanmälan per telefon i LokalTapiolas kundtjänst eller sköta ärendet på LokalTapiolas kontor.


Kunden har rätt att förbjuda att dennes uppgifter används för direktmarknadsföring, för profilering som ansluter sig till direktmarknadsföring, för enkäter och marknadsundersökningar. Kunden kan besluta i vilken omfattning och till vilka delar som denne vill använda sin förbudsrätt. Det är gratis att använda förbudsrätten.

Kunden kan förbjuda marknadsföring genom att meddela LokalTapiola-gruppen om detta antingen i nättjänsten, på LokalTapiolas kontor eller genom att kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter här.

Det är möjligt att förbjuda elektronisk direktmarknadsföring också direkt via länken i meddelandet.


Våra kunder har rätt att granska sina uppgifter i LokalTapiolas personregister och inom vissa gränser även uppgifterna om de barn som man har vårdnaden om. Vid varje begäran om granskning är LokalTapiola skyldig att identifiera kunden före uppgifterna utlämnas.

Kunden ska meddela faktorerna som är nödvändiga för sökning och leverans av uppgifterna. Sådana är till exempel namn, adress, personbeteckning, till vilket ärende de uppgifter hör som man vill granska, om man vill granska uppgifterna för en viss tidsperiod eller om man vill använda granskningsrätten för alla uppgifter.

Om begäran om granskning gäller ett enskilt skadeärende kan ärendet skötas lättast och snabbast genom att direkt kontakta parten som meddelat ersättningsbeslutet.

I annat fall kan kunden begära granskning genom att skicka en skriftlig och undertecknad granskningsbegäran till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

Begäran om granskning kan också framställas personligen på LokalTapiolas kontor.
På basis av granskningsrätten har kunden rätt att se uppgifterna om sig själv på LokalTapiolas kontor eller på begäran få kopior av dem. Vi skickar uppgifterna till kunden per post eller gör det möjligt för kunden att se uppgifterna på ett avtalat kontor inom 1-3 månader beroende på ärendets omfattning.

Kunden kan vid begäran om uppgifter ta hjälp av modellblanketten som uppgjorts av dataombudsmannens byrå.


Vi ser till att våra kunduppgifter är tidsenliga och korrekta genom att till exempel uppdatera våra kunders kontaktuppgifter via befolkningsregistersystemet.

Dessutom har kunden alltid rätt att kräva att en personuppgift i registret, som med tanke på hanteringen är felaktig eller bristfällig, korrigeras eller kompletteras. Uppgifterna ska gälla den som kräver korrigering eller barn som denne har vårdnaden om.

Ju mer grundat, specificerat och tydligare ett krav på korrigering är, desto bättre kan vi hantera det. Personuppgifter kan uppdateras genom att personligen besöka LokalTapiolas kontor eller genom att kontakta kundtjänsten.

Korrigering kan även krävas genom att skicka en specificerad begäran eller tilläggsutredning skriftligen och undertecknad till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

På kundens begäran korrigerar vi felaktiga eller bristfälliga personuppgifter eller ger ett skriftligt intyg över vägran som inkluderar de orsaker på grund av vilka vi inte har godkänt kravet på korrigering. Ifall vi har överlämnat uppgifter till tredje part, meddelar vi de korrigerade uppgifterna även till dem.


Kunden har med vissa undantag rätt att kräva att uppgifter i registret som med tanke på hanteringen är föråldrade eller onödiga raderas. På grund av regleringen inom finansbranschen är utgångspunkten dock den att vi är skyldiga att spara våra kunders uppgifter under hela kundrelationens giltighetstid och delvis även efter att kundrelationen upphört. Om det är nödvändigt att spara uppgifterna till exempel på grund av lagstadgade skyldigheter eller avtal, så är LokalTapiola skyldig att spara uppgifterna för ifrågavarande ändamål så länge som det finns behov. Verksamheten inom finansbranschen är till sin karaktär långsiktig och den tid uppgifterna sparas kan därmed vara mycket lång. Syftet med de långa tid som uppgifterna sparas är att trygga både kundernas och LokalTapiolas rättigheter.

Radering av föråldrade eller onödiga uppgifter avgörs alltid från fall till fall. Vänligen ta i beaktande att utredningen och raderingen kan ta länge beroende på ärendets natur och omfattning.

Kunden kan begära radering av uppgifter antingen personligen på LokalTapiolas kontor eller genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran om radering till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

Begäran ska innehålla åtminstone kundens namn, personbeteckning, postadress och telefonnummer samt vilka uppgifter kunden vill att ska raderas.


Kunden har även i vissa särskilda situationer rätt att begära att hanteringen av dennes personuppgifter begränsas eller på annat sätt motsätta sig att dennes personuppgifter hanteras. Dessutom kan den registrerade begära att uppgifter som denne själv tillställt överförs direkt till en annan registeransvarig i maskinläsbar form om det är tekniskt möjligt.


Vi strävar efter att utreda och lösa eventuella problem direkt med kunden. Kunden har ändå alltid rätt att anföra besvär hos myndigheterna, om kunden anser att dennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till myndigheter:

Dataombudsmannens byrå
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån 6 00520 Helsingfors
Tel. 029 56 66700
E-postadress: tietosuoja@om.fi

Finansinspektionen
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors
Tel. 09 183 5360 tis. kl.o 9-10 och tors. kl. 14-15
E-postadress: kirjaamo@finanssivalvonta.fi