Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Beskrivning av­handlingars­offentlighet

För att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthåller LokalTapiola en beskrivning av sina datalager. Denna beskrivning kallas för beskrivning av handlingsoffentlighet. Syftet med beskrivningen är att hjälpa LokalTapiolas kunder när de vill göra en databegäran med anknytning till LokalTapiolas handlingar.

Datalager som beskrivs i beskrivningen av handlingsoffentlighet

Med datalager avses datamaterialets helhet, som behandlas med hjälp av datasystem eller manuellt. Beskrivningen av handlingsoffentligheten baserar sig på bestämmelserna i informationshanteringslagen (lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019).

De registrerades personuppgifter behandlas i enlighet med informationshanteringslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning, Finlands dataskyddslagstiftning, försäkringslagstiftning och andra bestämmelser som är tillämpliga i ärendet.

Användningssyfte

Uppgifterna i registret används inom LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag för försäkringshantering som baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Uppgifterna behövs för övergripande skötsel av försäkringsärenden, kundtjänst och -kommunikation samt uppfyllande av myndighetskrav.

Datamaterial

I datalagret lagras uppgifter som krävs av en försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för riskbedömning, fastställande av försäkringspremien och skötseln av försäkringen.

Datamaterialet innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och -handläggaren

 • företagets faktiska förmånstagare, ägarförhållanden samt omsättning

 • Kontonummer

 • försäkringsansökningar

 • försäkringstagarens bransch

 • yrkeskategorier

 • löneuppgifter

 • försäkringens startdatum

 • arbetssäkerhetsuppgifter

 • kreditvärdighet

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar, bland annat elektroniska meddelanden

 • nättjänstavtal och marknadsföringssamtycke

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal.

Datamaterialet för faktureringen och indrivningen innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och betalaren

 • uppgifter om fastställande av premien

 • faktureringsuppgifter, bland annat belopp, förfallodatum, faktureringssätt, faktureringsnummer, nätfakturauppgifter

 • utmätningsuppgifter och andra uppgifter om extern indrivning

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar

 • indrivningens status

 • redovisningssätt

 • konkurs- och saneringsuppgifter

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal.

Datasystem

Datamaterialet för försäkringen, faktureringen och indrivningen är registrerade i olika system. Dessa är kundsystemet, anbudssystemet, systemet för hantering av kundrelationer, dokumenthanteringssystem, faktureringssystemet och indrivningssystemet samt nättjänsterna. Ytterligare datasystem som används är system som lagrar kundrespons och telefonsystem.

Att göra en begäran om information

Nyckelord med vilka uppgifter kan sökas är

 • FO-nummer

 • företagarens eller företagets namn

 • Personbeteckning

 • kundnummer

 • Försäkringsnummer

 • anbudsnummer

 • fakturanummer.

Försäkringstagaren eller en person som hen har befullmäktigat har tillgång till nättjänsten, där en kan kontrollera uppgifterna om försäkringen och fakturorna. Om den önskade handlingen inte finns i nättjänsten eller om nättjänsten inte är i bruk, kan du göra en begäran om information genom att skicka en begäran om kontakt.

Användningssyfte

Uppgifterna i registret används inom LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag för ersättningshantering som baserar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Uppgifterna behövs för övergripande skötsel av ersättningsärenden, kundtjänst och -kommunikation samt uppfyllande av myndighetskrav.

Datamaterial

Uppgifter om försäkringsincidentens kund

 • beskattningsinformation som tillämpas i förskottsinnehållningen.

Uppgifter om skadan/skadeincidenten

 • uppgifter som kunden har förmedlat om skadan/skadeincidenten

 • uppgifter som förmedlas av tredje parter och som behövs för handläggningen av skadeincidenten

 • försäkringshändelsenummer och datum för inledande av ärendet

 • period av arbetsoförmåga och invaliditetsgrad i procent.

Uppgifter om ersättningsavgörandet

 • uppgifter om ersättningsbarheten

 • ersättningens varaktighet

 • uppgifter om förhandsavgörande och avslaget.

Material som krävs för att fatta ett ersättningsbeslut

 • anmälan om olycksfall och yrkessjukdom

 • försäkringsintyg

 • ersättningsansökningar och följehandlingar

 • läkarutlåtanden med anknytning till hälsotillstånd

 • polisens utredningsprotokoll

 • sjukvårdsfakturor

 • undersöknings- och vårdordinationer

 • beskattnings- och löneberäkningar

 • beslut

 • utgiftsverifikat

 • andra handlingar med anknytning till ersättningshandläggningen.

Uppgifter om utbetalningen av ersättningen

 • ersättningsprestationens belopp

 • pensionsbelopp

 • besparingsprestationens belopp

 • förskottsinnehållningsbelopp

 • betalningsdatum.

Regressuppgifter

 • uppgifter med anknytning till återkravsuppgifter för utbetald prestation

 • uppgifter om återbetalaren

Uppgifter om kundkommunikationen

 • uppgifter om ersättningsbeslutet

 • uppgifter om anmälningar om pensioner och besparingsprestationer

 • uppgifter om webbmeddelanden

 • uppgifter om inspelade samtal.

Besvärsärenden

 • identifieringsuppgifter om besväret

 • identifieringsuppgifter om besvärsinstansens avgörande.

Datasystem

Datamaterialet som krävs i ersättningshanteringen har registrerats i olika system. Dessa är kundsystemet, ersättningssystem, dokumenthanteringssystem, pappersdokumentarkivet, indrivningssystemet samt nättjänsterna. Ytterligare datasystem som används är system som lagrar kundrespons och telefonsystem.

Att göra en begäran om information

Nyckelord med vilka uppgifter kan sökas är

 • FO-nummer

 • företagarens eller företagets namn

 • Personbeteckning

 • kundnummer

 • Försäkringsnummer

 • anbudsnummer

 • fakturanummer.

Försäkringstagaren eller en person som hen har befullmäktigat har tillgång till nättjänsten, där en kan kontrollera uppgifterna om försäkringen och fakturorna. Om den önskade handlingen inte finns tillgänglig i nättjänsten eller om nättjänsten inte är i bruk, kan begäran om information skicka via e-post till yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi.

Användningssyfte

Uppgifterna i registret används inom LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag för försäkringshantering som baserar sig på patientförsäkringslagen. Uppgifterna behövs för övergripande skötsel av försäkringsärenden, kundtjänst och -kommunikation samt uppfyllande av myndighetskrav.

Datamaterial

I datalagret lagras uppgifter som krävs av en försäkring i enlighet med patientförsäkringslagen för riskbedömning, fastställande av försäkringspremien och skötseln av försäkringen.

Datamaterialet innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och -handläggaren

 • företagets faktiska förmånstagare, ägarförhållanden samt omsättning

 • kontonummer

 • försäkringsansökningar

 • försäkringstagarens bransch

 • yrkesgrupp

 • åtgärdernas kvalitet och antal

 • arbetstid

 • Valviras registernummer

 • antal anställda

 • löneuppgifter

 • försäkringens startdatum

 • kreditvärdighet

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar, bland annat elektroniska meddelanden

 • nättjänstavtal och marknadsföringssamtycke

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal

Datamaterialet för faktureringen och indrivningen innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och betalaren

 • uppgifter om fastställande av premien

 • faktureringsuppgifter, bland annat belopp, förfallodatum, faktureringssätt, faktureringsnummer, nätfakturauppgifter

 • utmätningsuppgifter och andra uppgifter om extern indrivning

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar

 • indrivningens status

 • redovisningssätt

 • konkurs- och saneringsuppgifter

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal

Datasystem

Datamaterialet för försäkringen, faktureringen och indrivningen är registrerade i olika system. Dessa är kundsystemet, systemet för hantering av kundrelationer, dokumenthanteringssystem, faktureringssystemet och indrivningssystemet samt nättjänsterna. Ytterligare datasystem som används är system som lagrar kundrespons och telefonsystem.

Att göra en begäran om information

Nyckelord med vilka uppgifter kan sökas är

 • FO-nummer

 • företagarens eller företagets namn

 • personbeteckning

 • kundnummer

 • försäkringsnummer

 • fakturanummer.

Försäkringstagaren eller en person som hen har befullmäktigat har tillgång till nättjänsten, där en kan kontrollera uppgifterna om försäkringen och fakturorna. Om den önskade handlingen inte finns i nättjänsten eller om nättjänsten inte är i bruk, kan du göra en begäran om information genom att skicka en begäran om kontakt.

Användningssyfte

Uppgifterna i registret används inom LokalTapiolas regionbolag samt LokalTapiolas Ömsesidiga Försäkringsbolag för försäkringshantering som baserar sig på skadeförsäkringsavtal. Uppgifterna behövs för övergripande skötsel av försäkringsärenden, kundtjänst och -kommunikation samt uppfyllande av myndighetskrav. Uppgifterna används även för marknadsföring av tjänsterna och produkterna och för uppföljning, analys och statistikföring av användningen samt för produkt- och tjänsteutveckling.

Datamaterial

I datalagret lagras uppgifter som krävs för handläggning av lagstadgad trafikförsäkring. Dessa är uppgifter om kunden och det försäkrade objektet för riskbedömning, fastställande av premien och handläggningen av försäkringen.

Datamaterialet innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och -handläggaren

 • Kontonummer

 • uppgifter om fordonet

 • försäkringens startdatum

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar, bland annat elektroniska meddelanden

 • Marknadsföringstillstånd

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal

Datamaterialet för faktureringen och indrivningen innehåller följande datagrupper:

 • basuppgifter om försäkringstagaren och betalaren

 • uppgifter om fastställande av premien

 • faktureringsuppgifter, bland annat belopp, förfallodatum, faktureringssätt, faktureringsnummer, nätfakturauppgifter

 • utmätningsuppgifter och andra uppgifter om extern indrivning

 • kundkontakternas anteckningar och handlingar

 • indrivningens status

 • redovisningssätt

 • kundrespons

 • e-postmeddelanden och inspelningar och uppgifter om telefonsamtal

Datasystem

Datamaterialet för försäkringen, faktureringen och indrivningen är registrerade i olika system. Dessa är kundsystemet, anbudssystemet, systemet för hantering av kundrelationer, dokumenthanteringssystem, faktureringssystemet och indrivningssystemet samt nättjänsterna. Ytterligare datasystem som används är system som lagrar kundrespons och telefonsystem.

Att göra en begäran om information

Nyckelord med vilka uppgifter kan sökas är

 • FO-nummer

 • företagarens eller företagets namn

 • personbeteckning

 • kundnummer

 • försäkringsnummer

 • anbudsnummer

 • fakturanummer.

Försäkringstagaren eller en person som hen har befullmäktigat har tillgång till nättjänsten, där en kan kontrollera uppgifterna om försäkringen och fakturorna. Om den önskade handlingen inte finns i nättjänsten eller om nättjänsten inte är i bruk, kan du göra en begäran om information genom att skicka en begäran om kontakt.

Användningssyfte

Uppgifterna i registret används i datahanteringsenheterna för ersättningshandläggning som baserar sig på trafikförsäkringsavtal. Uppgifterna behövs för övergripande skötsel av ersättningsärenden, kundtjänst och -kommunikation samt uppfyllande av myndighetskrav. Uppgifterna används även för marknadsföring av tjänsterna och produkterna och för uppföljning, analys och statistikföring av användningen samt för produkt- och tjänsteutveckling.

Registrerade personuppgifter behandlas i enlighet med informationshanteringslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning, Finlands dataskyddslagstiftning, försäkringslagstiftning och andra bestämmelser som är tillämpliga i ärendet.

Datamaterial

Uppgifter om skadeärendets kund

 • kundens namn, personbeteckning, kontakt- och kontouppgifter

 • uppgift om personens intressebevakning

 • språk och medborgarskap

 • beskattningsinformation som tillämpas i förskottsinnehållningen.

Uppgifter om skadeincidenten

 • datum för inledande av ärendet

 • skadereferens eller -nummer

 • försäkringsnummer

 • Uppgifter som försäkringstagaren/fordonsförarens/den skadade/vittnet har uppgivit om skadeincidenten.

 • Uppgifter som myndigheterna/tredje parter meddelar som krävs för handläggning av skadeincidenten.

Uppgifter om ersättningavgörandet

 • uppgifter om ersättningsbarheten

 • material som krävs för att fatta ett ersättningsbeslut

 • skadeanmälan och följehandlingar

 • ersättningsansökningar och följehandlingar

 • medicinska handlingar

 • myndighetshandlingar

 • andra försäkringsbolags beslut

 • beskattnings- och löneberäkningar

 • skadeinspektionsuppgifter

 • uppgifter om undersökning av olycksplatsen

 • expertutlåtanden

 • fakturor

 • utgiftsverifikationer

 • andra handlingar med anknytning till ersättningshandläggningen.

Uppgifter om utbetalningen av ersättningen

 • ersättningsart

 • ersättningsbelopp och minskningar som ska dras av från det

 • förskottsinnehållningsbelopp

 • betalningsdatum

 • berättigad till ersättning

 • betalningsmottagaren och kontouppgift

 • period av arbetsoförmåga.

Regressuppgifter

 • återkravsuppgifter för utbetald prestation.

Uppgifter om kundkommunikationen

 • Uppgifter om ersättningsbeslutet

 • Uppgifter om webbmeddelanden

 • Uppgifter om e-postmeddelanden

 • Uppgifter om SMS

 • Uppgifter om inspelade samtal

 • Uppgifter om övrig kundkommunikation.

Begäran om utlåtande och besvärsärenden

 • kundens begäran om rättelse

 • kundens begäran om utlåtande

 • kundens väckning av talan

 • försäkringsbolagets begäran om utlåtande

 • utlåtande av nämnd som ger rekommendation om avgörande

 • domstolens avgörande.

Handlingar som används i ersättningshandläggningen lagras i följande arkiv:

 • det elektroniska dokumentsystemet

 • ersättningssystemet

 • kunddatasystemet

 • pappersdokumentarkivet.

Index och metadata

Skadehandlingar lagras med följande metadata

 • personbeteckning

 • namn

 • FO-nummer

 • unik pseudonymiserad kundidentifierare

 • skadereferens eller -nummer

 • försäkringsnummer

 • handlingstyp

 • registerkod

 • bolag som utfärdar försäkringen.

Begäran om information

Kunden har rätt att av LokalTapiola begära ut den information om sig själv som används i ersättningshandläggningen. I samband med varje begäran om information har LokalTapiola skyldighet att kontrollera kundens identitet innan informationen ges ut.

För att uppgifterna ska kunna hittas och levereras måste kunden uppge nödvändig information, såsom namn, adress, personbeteckning, skadenummer samt vilka uppgifter hen vill ha och för vilken period.

Vid trafikskadeärenden ska begäran om information skickas på följande sätt:
Begäran om information gällande personersättningar i trafiken: via e-post till lhk@lahitapiola.fi eller per post till LokalTapiola-gruppen, Tjänsten Personskador i trafiken, PB 35, 02010 LOKALTAPIOLA.

Begäran om information gällande ersättning för föremålsskador som inträffat i trafiken: Via LokalTapiolas nättjänst www.lahitapiola.fi, via e-post yksityisajoneuvokorvaukset@lahitapiola.fi eller via post till LokalTapiola, Ma-omaisuuskorvaus, PB 33, 02010 LOKALTAPIOLA.

Begäran om information kan även göras med formuläret för begäran om information och den kan även göras personligen på LokalTapiolas verksamhetsställe. Med stöd av begäran om information har kunden rätt att se information om sig själv på LokalTapiolas verksamhetsställe och på begäran få en kopia av dem. Vi skickar uppgifterna till kunden per post eller så arrangerar vi en möjlighet för kunden att se dem på ett avtalat verksamhetsställe vid en avtalad tidpunkt.