Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Inhämtning av uppgifter om skattepliktighet

LokalTapiola har lagstadgad skyldighet att inhämta uppgifter om skattepliktighet om sina spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder. Syftet med att inhämta uppgifter om skattepliktighet är att förhindra skattekringgående via utländska finansinstitut.

Allmänt om uppgifter gällande skattepliktighet

LokalTapiola har lagstadgad skyldighet att inhämta uppgifter med anknytning till beskattning om sina spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder för att utreda och identifiera i vilka länder kunden är eller kan vara skattepliktig i. LokalTapiolas skyldighet gäller personer, företag, samfund och dödsbon som är spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder. LokalTapiola har även skyldighet att gällande dessa även utreda uppgifterna om skattepliktighet för dödsbodelägarnas samt vissa företags- och samfundstypers faktiska förmånstagare.

Skyldigheten att inhämta uppgifter om skattepliktighet baseras på lagen och internationella skatteavtal som Finland har ingått. Syftet med lagen och internationella skatteavtal är att förhindra skattekringgående via utländska företag inom finansbranschen.

För att förhindra skattekringgående har LokalTapola skyldighet att årligen rapportera till Skatteförvaltningen i Finland uppgifter om de spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder, som är eller kan vara skattepliktiga i länder som är med i internationella skatteavtal. Skatteförvaltningen i Finland utbyter information med skattemyndigheterna i ifrågavarande länder. De rapporterade spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunderna blir inte automatiskt beskattade i landet som tar emot uppgifterna om skattepliktighet, utan det är fråga om just informationsutbyte. Det var och hur kundens beskattning slutligen sker avgörs utgående från de olika ländernas bestämmelser beträffande beskattning.

För att utreda skattepliktigheten frågar LokalTapiola spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder om uppgifter bland annat gällande den skatterättsliga hemvisten, kopplingar till USA samt saktteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) gällande alla beskattningsbara länder för hemvist. Att ge par-, placerings- och pensionsförsäkringskundernas uppgifter med anknytning till skattepliktighet till LokalTapiola är obligatoriskt. Utan dessa uppgifter kan LokalTapiola inte grunda eller underhålla kundrelationer med anknytning till spar-, placerings- eller pensionsförsäkringar.

Hur ska jag göra om LokalTapiola kontaktar mig gällande uppgifter om skattepliktighet?

Om kunden får en förfrågan från LokalTapiola gällande uppgifter om skattepliktighet, ska kunden uppge uppgifterna om skattepliktighet på det sätt som LokalTapiola anvisar. Om kunden inte uppger uppgifterna, kan det påverka grundandet av kunderelationen eller dess fortsättning. Avsaknaden av uppgifter kan även leda till att LokalTapiola rapporterar kunden till Skatteförvaltningen i Finland som skattepliktig utomlands, om det utgående från befintliga uppgifter hos LokalTapiola väcks en misstanke om skattepliktighet i ett land, som är med i internationella avtal gällande informationsutbyte.

Vanliga frågor

Med skatterättslig hemviststat avses en stat där personen, företaget, samfundet eller dödsboet är skattepliktigt. Personen, företaget, samfundet eller dödsboet kan ha flera skatterättsliga hemviststater och i olika stater kan den skatterättsliga hemviststaten bestämmas på olika sätt, detta på grund av skillnader i skattereglerna. För personer är den skatterättsliga hemviststaten i huvudsak den där personen primärt uppehåller sig i och är hens faktiska bostad ligger.

Personens skatterättsliga hemviststat kan vara USA också i situationer där kunden till exempel har amerikanskt medborgarskap eller arbetstillstånd i USA. För företag och samfund kan den skatterättsliga hemviststaten till exempel vara den stat i vilken affärsrörelsens ledning ligger. Dödsboets skatterättsliga hemviststat är i huvudsak den där den avlidna huvudsakligen uppehöll sig eller där hens faktiska bostad låg vid dödsögonblicket.

Skatteregistreringsnummer, det vill säga TIN (Tax Identification Number) är ett statsspecifikt skatteregistreringsnummer, med vilket personen, företaget, samfundet eller dödsboet identifieras för leveransen. Grunden för beviljande av ett TIN-nummer kan grundas förutom på beskattning, även på till exempel medborgarskap eller födelseplats. I frågor gällande ärendet rekommenderar LokalTapiola att kunden kontaktar skattemyndigheten i det ifrågavarande landet.

LokalTapiolas skyldighet att utreda uppgifter om skattepliktighet och rapportering av dessa uppgifter till Skatteförvaltningen i Finland baseras på följande helhet:

FATCA-avtalet

Finland och USA har ingått FATCA-avtalet (Foreign Account Tax Compliance Act) gällande utbyte av skatteuppgifter. FATCA-avtalet förpliktigar LokalTapiola att utreda och identifiera kunder som är skattepliktiga i USA och rapportera dessa och deras placerings- och sparmedel och pensionsförsäkringsbesparingar hos LokalTapiola till Skatteförvaltningen i Finland, som vidarebefordrar uppgifterna till skattemyndigheten i USA. I Finland har skyldigheterna verkställts med lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och den så kallade ikraftträdandelagen (Lagen om ikraftträdande av avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 25/2015).

CRS och DAC2

CRS (Common Reporting Standard) är en av OECD utarbetad internationell standard beträffande automatiskt informationsutbyte gällande finanskonton. Informationsutbyte enligt EU-standarden genomförs utgående från den så kallade DAC2-direktivändringen (Rådets direktiv 2014/107/EU). Standarden och direktivet förpliktigar LokalTapiola att utreda och identifiera kundernas skatterättsliga hemvist och rapportera dem och uppgifter om deras placerings- och besparingsmedel samt pensionsförsäkringsbesparingar hos LokalTapiola till Skatteförvaltningen i Finland. Skatteförvaltningen i Finland vidarebefordrar uppgifterna till skattemyndigheterna i andra länder. I Finland har kraven i standarden och direktivet verkställts med lagen om genomförande av det så kallade DAC2-direktivet (Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (1703/2015)) och lagen om beskattningsförfarande.

Skatteförvaltningen i Finland har gett detaljerade anvisningar, i vilka man har närmare beskrivit skyldigheterna i ovan nämnda regelverk.

Med anledning av skyldigheterna förknippade med uppgifter om skattepliktighet måste LokalTapiola utreda och identifiera i vilka länder nya och befintliga besparings-, placerings- och pensionsförsäkringskunder är skattepliktiga. Med anledning av detta måste LokalTapiola få uppgifter om skattepliktighet från alla besparings-, placcerings- och pensionsförsäkringskunder, även om kunden inte skulle ha kopplingar till andra länder än Finland. LokalTapiola har även skyldighet att hålla uppgifterna om kundens skattepliktighet aktuela och därför kan uppgifter om skattepliktighet även efterfrågas mitt i en kundrelation.

LokalTapiola begär uppgifter om skattepliktighet från besparings-, placerings- och pensionsförsäkringskunder med en separat enkät. Kunden ska uppge korrekta och fullständiga uppgifter om sin skattepliktighet på det sätt som LokalTapiola anvisar. LokalTapiola ger separata anvisningar om tilläggsutredningar, om det finns behov för sådana utöver den faktiska enkäten.

Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela om de uppgifter om skattepliktighet som hen tidigare uppgett för LokalTapiola förändras eller om uppgifterna av någon annan anledning inte stämmer. LokalTapiola ber även kunderna att regelbundet uppdatera sina uppgifter om skattepliktighet för att säkerställa att uppgifterna är aktuella.

Eftersom LokalTapiolas besparings-, placerings- och pensionsförsäkringskunder omfattas med tanke på uppgifter om skattepliktighet av utrednings- och identifieringsplikt, tar LokalTapiola kontakt och begär de uppgifter som lagstiftningen förutsätter också av de nya och befintliga kunder som inte har kopplingar utomlands.

I Finlands skatteförvaltnings anvisningar som förtydligar reglerna har man definierat otaliga kriterier/kännetecken, som finansinstituten måste uppmärksamma när de går igenom sina kunders uppgifter om skattepliktighet. Kriterier/kännetecken som kan indikera att kunden är skattepliktig i andra länder som ingår i internationella avtal är till exempel:

 • Amerikansk medborgare (även dubbelt medborgarskap)

 • Hemvist i ett annat land

 • Födelseort I USA

 • Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i USA (t.ex. Green Card)

 • Kunden tillbringar årligen en ansenlig mängd av sin tid utomlands

 • Kunden har en utländsk adress eller ett amerikanskt telefonnummer i kundregistret

 • Kunden gör upprepade betalningar till ett konto i USA

 • Kunden har endast en c/o-adress i kundregistret

 • Kundföretaget är registrerat i en annan stat

 • Om vissa av företags- och samfundstypernas faktiska förmånstagare (t.ex. mer än 25 procent av ägarna eller personerna som hör till företagsledningen) har kopplingar till USA eller bostadsort någon annanstans än i Finland

 • En fullmakt eller rätten att underteckna har getts till en sådan person som har adress utomlands.

LokalTapiola samlar uppgifter om skattepliktighet från alla besparings-, placerings- och pensionsförsäkringskunder. Insamlingen av uppgifter om skattepliktighet gäller privat-, företags- och samfundskunder samt dödsbokunder. Gällande dessa samlas uppgifter om skattepliktighet även in om dödsbodelägare och vissa företags- och samfundstypers faktiska förmånstagare.

LokalTapiola har bland annat följande skyldigheter, som grundar sig på lagstiftningen:

LokalTapiola måste utreda och identifiera alla nya och befintliga kunder för att ta reda på om de är skattepliktiga utomlands och således omfattas av rapporteringen av uppgifter om skattepliktighet.

LokalTapiola ska till Skatteförvaltningen i Finland rapportera de kunder, som är skattepliktiga i en annan avtalsstat samt de kunder, som trots begäran inte har skickat de uppgifter som lagstiftningen förutsätter till LokalTapiola och någon uppgift med anknytning till kunden indikerar skattepliktighet utomlands. Skatteförvaltningen i Finland vidarebefordrar uppgifterna till den nationella skattemyndigheten i det ifrågavarande landet.

LokalTapiola rapporterar till skattemyndigheterna endast sådana uppgifter som i regelverket har definierats som uppgifter som ska rapporteras, som bland annat omfattar namn, adress, födelsedatum, utländsk skatte- eller annan identifikation för kunder som är skattepliktiga utomlands samt visa andra uppgifter med anknytning till konton som har definierats som sådana som ska rapporteras.

Om uppgifterna om skattepliktighet inte lämnas in, kan det påverka grundandet av och fortsättningen för kundrelationen. Avsaknaden av uppgifter kan även leda till att LokalTapiola rapporterar kunden till Skatteförvaltningen i Finland som skattepliktig utomlands, om det utgående från befintliga uppgifter hos LokalTapiola väcks en misstanke om skattepliktighet i ett land, som är med i internationella avtal gällande informationsutbyte.

LokalTapiola är inte den enda aktören som omfattas av regelverket med anknytning till uppgifter om skattepliktighet, utan det ifrågavarande regelverket gäller alla finansinstitut i Finland. Aktörer inom finansbranschen kan med anledning av flertydigheten i regelverket ha olika verksamhetssätt gällande utredningen av uppgifter om skattepliktighet.

Nej, det gör de inte. Reglerna om skattepliktighet som gäller aktörer inom finansbranschen sträcker sig endast till finansinstitut och deras skyldighet att utreda och identifiera uppgifter i enlighet med reglerna samt rapportera dessa till de delar som förutsätts av reglerna. Reglerna om skattepliktighet som förpliktigar finansinstitut påverkar inte annan skattelagstiftning, som annars tas i beaktande. Således rekommenderar LokalTapiola att kunden ber om råd av en skatteexpert eller sin lokala skattemyndighet, om kunden har frågor med anknytning till skattelagstiftningen.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation med anknytning till uppgifter om skattepliktighet finns under fliken Frågor och svar. Tilläggsinformation ges även av LokalTapiolas kundtjänst för besparings- och placeringstjänster på nummer [09 453 8500](tel:09 453 8500) (mån–fre. kl. 9–17). Observera att LokalTapiola inte ger skatterådgivning med anknytning till skattepliktighet och kan inte definiera kundens skatterättsliga hemvist. I dessa frågor rekommenderas kunden att vid behov kontakta en skatteexpert eller skattemyndigheten.

Användbara länkar med anknytning till skattepliktighet:

https://www.irs.gov/

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

http://www.finanssiala.fi

https://www.vero.fi

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/fatca-crs-dac2/yleist%C3%A4-fatca/perustietoa-finanssilaitoksen-asiakkaalle/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/