Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Förebyggande av penningtvätt och att känna kunden

LokalTapiola har förbundit sig att aktivt bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi samt förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan identifiera och känner våra ägarkunder och partner. När vi känner våra kunder, hjälper det oss även att erbjuda dem ännu bättre service.

Bekämpning av ekonomisk brottslighet och förebyggande av penningtvätt

Vi efterlever lagar, bestämmelser och sanktioner gällande förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi godkänner inga som helst interna eller externa missbruk.

Med bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi, tillsyn av praxis för näringsförbud och förebyggande av penningtvätt skyddar vi med analysverksamheten skyddar vi LokalTapiolas kunder från ekonomiska förluster. Samtidigt främjar vi för vår del livet för personer och verksamheten för företag som agerar ärligt och i enlighet med reglerna.

Varför efterfrågar LokalTapiola mina uppgifter?

Som aktör inom finansbranschen har LokalTapiola en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder (KYC – Know Your Customer). Skyldigheten gäller både privat- och företagskunder. LokalTapiola ska känna sin kund och verifiera dess identitet innan en permanent kundrelation grundas eller andra tjänster tas i bruk. Dessutom ska LokalTapiola uppdatera uppgifterna regelbundet unde hela kundrelationen. Med hjälp av identifiering och verifiering av identiteten kan LokalTapiola säkerställa vem det sköter ärenden med.  Om vi inte kan genomföra åtgärderna reglerade i penningtvättlagen för att lära känna kunden, får vi inte grunda kundrelationen, genomföra transaktioner eller upprätthålla kundrelationen.

I bakgrunden till identifieringen av kunden och att känna kunden ligger med andra ord en skyldighet baserad på lagen att känna sina kunder, men i första hand är det fråga om kundens eget intresse. Vi frågar om många olika saker, eftersom vi vill känna dig och förstå ditt eller ditt företags situation, så att vi kan ge så goda råd som möjligt och erbjuda tjänster som passar just dina behov.

Alla uppgifter som kunden uppger behandlas med den yttersta konfidentialiteten med hänsyn till lagen. Läs mer om behandlingen av personuppgifter.

Privatkunder

LokalTapiola identifierar sina privatkunder genom att inhämta de uppgifter om kunden som lagen förutsätter. Uppgifterna som inhämtas kan variera efter vilka produkter eller tjänster som kunden har hos LokalTapiola. Uppgifter som inhämtas är till exempel personbeteckning och adress. Vid personlig kundtjänst styrks kundens identitet med ett officiellt dokument (i regel pass, identitetskort eller körkort).

I nättjänsten identifieras kunden med nätbankkoder. I telefontjänsten, chatten och andra tjänster där kunden inte är närvarande, styrks kundens identitet med stark elektronisk identifiering eller genom att fråga kunden om uppgifter om hen.

Företags- och samfundskunder

Företags- och samfundskunder identifierar vi med dokument från en tillförlitlig källa, till exempel utdrag ur handelsregistret.

LokalTapiola har skyldighet att identifiera en person som representerar kunden och ta reda på på vilka grunder personen representerar företaget. Vi är även skyldiga att utreda företagets egentliga förmånstagare, med vilka avses ägare eller annan aktör som har bestämmanderätt i företaget. Dessutom behöver vi uppgifter om företagets alla styrelseledamöter och motsvarande ledamöter eller medlemmar. LokalTapiola ska även inhämta och lagra uppgifter om kvaliteten på och omfattningen för företagskundens affärsverksamhet samt dess ekonomiska ställning.

Vi begär uppgifter från kunden och uppgifterna inhämtas till exempel från offentliga register.

Basuppgifter företags- och sammanslutningskunder (pdf)
Yritysasiakkaan perustietolomake (pdf englanniksi, in English)

Vanliga frågor

I begäran om kunduppgifter är det i första hand fråga om kundens eget bästa. Dessutom förpliktigas aktörer inom finansbranschen av lagstiftning, som förutsätter att LokalTapiola kan identifiera och känner sina kunder. Genom att identifiera och känna våra kunder, kan vi på LokalTapiola säkerställa att kunduppgifterna är aktuella samt förebygga missbruk inom finansbranschen.

LokalTapiola har lagstadgad skyldighet att inhämta uppgifter om skattepliktighet om sina spar-, placerings- och pensionsförsäkringskunder. LokalTapiola har skyldighet att till Skatteförvaltningen i Finland årligen rapportera de besparings- och placeringskunder som enligt LokalTapiolas uppgifter har anknytningar som pekar på skattepliktighet till länder, som är en del av internationella avtal och regleringar som gäller utbyte av uppgifter om skattepliktighet. Läs mer om uppgifter om skattepliktighet/inhämtning av uppgifter om skattepliktighet.

Ja, alla LokalTapiolas kunder ska svara på frågor med anknytning till att lära känna kunden. På det här sättet säkerställer vi att våra kunduppgifter är aktuella och att vi agerar i enlighet med lagen. Vi tillämpar mångsidigt olika kanaler för inhämtning av kunduppgifter, såsom nättjänsten, vår telefontjänst och vårt kunduppgiftsformulär.

I vissa situationer måste LokalTapiola i enlighet med sina lagstadgade skyldigheter utreda om kunden är en politiskt inflytelserik person, familjemedlem till en sådan person eller en nära företagspartner till en sådan person. Detta innebär inte att vi frågar om din politiska åsikt. Man anser att politiskt inflytelserika personer kan vara förknippade med en förhöjd risk för bland annat korruption. Som politiskt inflytelserika personer anser man vara personer som verkar i betydande uppgifter i Finland eller utomlands.

LokalTapiola har skyldighet att uppdatera kunduppgifterna regelbundet. På det här sättet säkerställer vi att våra kunders uppgifter är aktuella och korrekta. Vi efterfrågar uppgifter med anknytning till identifieringen av kunden av alla våra nya och nuvarande kunder.

För att vi ska kunna garantera en trygg och smidig ärendehantering och service hos oss, behöver vi tillräckliga och aktuella uppgifter om våra kunder. Om vi inte får tillräckliga uppgifter från våra kunder, kan vi inte grunda kundrelationen. För befintliga kunder kan påföljden i sista hand vara att vi inte kan erbjuda alla våra tjänster eller fortsätta kundrelationen.

Tilläggsinformation

Ytterligare information om förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism samt om att identifiera och känna kunden kan du läsa på Finansinspektionens webbplats.

Gå till Finansinspektionens webbplats.