Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är en väsentlig del av Livstrygghetsbolagets verksamhet. Därför är det ytterst viktigt för oss att behandla personuppgifterna omsorgsfullt och tryggt. Vid behandlingen av personuppgifterna iakttar vi lagar, god informationshantering och gott informationshanteringssätt samt försiktighet. Vi agerar så att integritetsskyddet eller andra grundläggande rättigheter för våra kunder inte kränks.

LokalTapiola-gruppens personal har tystnadsplikt som baserar sig på lag. Försäkringshemligheten säkerställer därmed också att våra kunders ärenden behandlas konfidentiellt.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Från våra kunder samlar vi bara in uppgifter som är tillbörliga och väsentliga med tanke på användningsändamålet av våra produkter och tjänster. Produktens eller tjänstens användningsändamål bestämmer vilka uppgifter om kunderna som samlas in vid respektive situation.

Vi kan samla in t.ex.

 • namn och personbeteckning för identifiering och individualisering
 • kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress) för kontakttagande
 • uppgifter för kundrelationen och dess skötsel (såsom ålder, modersmål, givna kundresponser och kontakter)
 • inspelade kundsamtal
 • uppgifter som hänför sig till köp av tjänster och produkter (såsom kontonummer och hälsoutredningar)
 • uppgifter som behövs för att uppfylla plikter som krävs enligt lagstiftningen (t.ex. uppgifter som krävs enligt lagen om penningtvätt )
 • uppgifter som gäller kundens val, såsom samtycken, begränsningar och förbud som gäller användningen av personuppgifterna

Vi har uppgjort registerbeskrivningar över de sparade personuppgifterna. Du kan noggrannare bekanta dig med registerbeskrivningarna i delen som gäller dessa eller på LokalTapiolas kontor (https://www.lahitapiola.fi/henkilo/asiakaspalvelu/yhteystiedot). Du kan också begära registerbeskrivningar per e-post på adressen tietosuoja@lahitapiola.fi.

Varifrån får vi personuppgifter?

Personuppgifter samlar vi i regel in direkt av våra kunder i samband med användning eller försäljning av produkter och tjänster samt annan skötsel av ärenden. Vi får även uppgifter av kunderna i samband med att de deltar i kampanjer, enkäter och tävlingar. Dessutom kan vi få uppgifter av våra kunder från parter som kunden har befullmäktigat.

Dessutom hämtar vi uppgifter från myndigheternas offentliga register samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregistren. T.ex används befolkningsregistersystemet för att säkerställa uppgifternas riktighet och tidsenlighet.

T. ex. i samband med tävlingar och lotterier samlar vi in personuppgifter om potentiella kunder.

Uppgifter om kunderna samlas också in med hjälp av cookies. Läs mer om cookies i delen som gäller cookies.

För vilka ändamål samlar vi uppgifterna?

Vi samlar in, förvarar och behandlar våra kunders personuppgifter bara för användningsändamål som fastställs på förhand. På basis av de uppgifter vi samlat in kan vi t.ex. reda ut hur vi kan erbjuda våra kunder den bästa möjliga betjäningen och ge våra kunder individualiserade produkter och tjänster. Vi använder personuppgifterna bl.a. för följande ändamål:

 • vid erbjudande av produkter och tjänster
 • vid förverkligande av avtalsskyldigheten
 • vid identifikation och identifiering av kunden
 • för kundbetjäning
 • vid marknadsföring och opinionsundersökningar
 • vid lotterier, tävlingar och liknande kampanjer för att möjliggöra deltagande och administrering av dem
 • för affärsmässiga ändamål, t.ex. vid utveckling och förbättring av nya produkter och tjänster och för att upptäcka och undersöka eventuella missbruk samt vid intern kvalitetskontroll
 • för att uppfylla juridiska skyldigheter och krav

Vem behandlar personuppgifterna och till vem överlåts uppgifterna?

Bolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen kan behandla våra kunders personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Tillgång till personuppgifterna har bara de anställda vars arbetsuppgifter kräver hanteringen av personuppgifterna.

De uppgifter vi fått överlämnar vi till utomstående (till tredje part) bara med ett samtycke av sakägaren eller när överlåtelsen grundar sig på lag. Detta sköter vi alltid avtalsenligt så att våra kunders personuppgifter behandlas omsorgsfullt och enligt dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter överförs utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bara enligt personuppgiftslagen och genom att använda de modellavtalsfraser som t.ex. Europeiska kommissionen har godkänt.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi förvarar våra kunders personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt med avseende på deras användningsändamål eller så länge som det krävs på basis av avtal eller lag. På grund av regleringen inom finansbranschen är utgångspunkten att vi har skyldighet att spara våra kunders uppgifter under hela kundrelationens giltighetstid och i vissa fall även efter att kundrelationen upphört. Vi kan t.ex vara skyldiga att spara några av våra kunders personuppgifter för att iaktta bokförings- och annan tvingande lagstiftning även efter att kundrelationen eller annan behandlingsgrund för personuppgifter avslutat.

Vi sparar inte sådana uppgifter som inte är nödvändiga för vår affärsverksamhet. Våra kunder kan även själva påverka förvaringstiden via de påverkningsmöjligheter som beskrivs i punkten Den registrerades rättigheter.

Telefon- och chattdiskussioner

Vi spelar in telefonsamtal och chattdiskussioner som förs med kunderna för att utveckla kundbetjäningen. Dessutom spelar vi slumpvis in samtal kortvarigt i utbildningssyfte, för att säkerställa kvaliteten samt för att utveckla kundbetjäningen.

Syftet med inspelning av samtal är t.ex. att verifiera kommunikationen i anslutning till en skada eller ett skadefall. Det är både till kundens och till LokalTapiolas fördel, att händelsen i oklara fall i efterhand kan klargöras via inspelningen.

Samtalsinspelningar och chattdiskussioner omfattas av tystnadsplikten, vi kan inte lämna ut dessa till utomstående annat än i de situationer som föreskrivs i lag. Vi behandlar samtalsinspelningar med samma omsorgsfullhet som andra personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi använder nödvändiga och bästa tekniska och organisatoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifterna. Alla samarbetsparter som svarar för förvaring av personuppgifter inklusive deras system har auditerats eller granskats på annat sätt.

Personuppgifterna skyddas så att tillträde, överlåtelse, förstörelse eller annan behandling av uppgiften är tillbörlig och tillgänglig bara för de personer som har rätt till dessa uppgifter.

Skyddet av personuppgifterna säkerställs bl.a. med brandmurar, olika säkerhetstekniker samt genom att säkerställa apparatutrymmenas säkerhet och tillbörliga passagekontroll. Tillbörligt tillträde till personuppgifter säkerställs med en förvaltningsprocess för användarrättigheter och användarrätten baserar sig alltid på arbetsuppgiften och arbetsrollen.

Hanteringen av personuppgifterna övervakas bl.a. via loggar. Logguppgifterna berättar vad, varför och när något har skett. Med uppgifterna utreds felsituationer, eller säkerställs att fel inte har uppstått och att den hanterade uppgiften är rätt. Personal som deltar i behandlingen av personuppgifter och underleverantörer utbildas och får anvisningar regelbundet. Underleverantörernas verksamhet kontrolleras och auditeras även regelbundet.