Livförsäkring för lantbruksföretagare

LähiTapiola LokalTapiola

Du är den viktigaste resursen på din gård. Genom att försäkra dig själv tryggar du dina närståendes uppehälle och säkerställer att verksamheten på gården fortsätter. Med en livförsäkring får du skydd vid dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom.

Fråga mer av din kontaktperson vid LokalTapiola eller begär ett anbud.

Livförsäkringen ger skydd

Med en livförsäkring kan en lantbruksföretagare skydda sin personliga och de närståendes ekonomi om olyckan är framme. Med försäkringen kan du även säkerställa att verksamheten på gården fortsätter.

Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov och skräddarsyr en lämplig försäkring. Med en livförsäkring kan man komplettera det lagstadgade socialskyddet och du får ett omfattande skydd mot allvarliga risker.

Livförsäkringen kan inkludera följande skydd:

  • dödsfallsförsäkring
  • invaliditetsförsäkring
  • försäkring för bestående arbetsoförmåga
  • försäkring vid allvarlig sjukdom

För en gård som har aktiebolagsform är livförsäkringen Företagsskydd ett alternativ.

Ta i bruk HyvinvointiHelppi

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och välbefinnandetjänsterna som ingår i HyvinvointiHelppi. HyvinvointiHelppi hittar du i LokalTapiolas populära applikation HälsoHjälpen och du får tillgång till den när du skaffar en livförsäkring.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Du får allt detta utan tilläggskostnader, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger.

Läs mer


Bra att veta

Material

Vad täcker livförsäkringen?

Livförsäkringen inkluderar skydd vid dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom.

Dödsfallsförsäkringen hjälper dina närstående att klara sig ekonomiskt om du dör. Ersättningen betalas till förmånstagaren du valt.

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas om du blir sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall och med hjälp av den kan du under sjukledigheten behålla din inkomstnivå oförändrad. Ersättning betalas när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än den valda självrisktiden. Självrisktiden i försäkringen för dagpenning kan vara 21, 30, 60 , eller 90 dagar.

Engångsersättningen för bestående arbetsförmåga betalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Med hjälp av ersättningen kan du anpassa ditt liv enligt de nya omständigheterna. Du är berättigad till den ersättning om du förlorar din arbetsförmåga bestående på grund av sjukdom eller olycksfall och inte längre kan utföra ditt arbete eller något annat sådant arbete som skulle kunna anses lämpligt för dig och garantera dig en skälig utkomst. Du har inte heller möjlighet att omskola dig.

En förutsättning för ersättning är dessutom att sjukdomens status är stabiliserad och bestående, du förväntas inte tillfriskna och ditt tillstånd försämras inte snabbt. Den avtalade engångsersättningen betalas när arbetsoförmågan fortgått minst ett år och bevisats vara bestående.

Den skattefria engångsersättningen som betalas med stöd av försäkringen vid allvarlig sjukdom hjälper dig att omorganisera vardagen och du kan använda ersättningen hur du vill. Ersättningen betalas om sjukdomen som försäkringen täcker konstateras eller ingreppet utförs under försäkringens giltighetstid, tidigast 90 dagar efter att försäkringen trädde i kraft. Den försäkrade ska själv söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall).

Beskattning

Livförsäkringsersättningar som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.
Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst.

Engångsersättningen för allvarlig sjukdom och ersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefria.
Beskattningen presenteras sådan som den var i kraft 1.1.2018. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.

Tjänsteleverantör

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäkringskunder och är inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehållet till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.


Aktuellt