Maatalousyrittäjän lakisääteinen turva Mela Lantbruksföretagarens lagstadgade skydd

Maatilan omaisuus

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Odlarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring är LFöPL och den lagstadgade olycksfallsförsäkringen OFLA. För att företagsverksamhetens risker ska täckas, lönar det sig för dig att komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar.

I ett nötskal

  • En lantbruksföretagares sjuk- och olycksfallsförsäkring och pensionsskydd baserar sig på LFöPL-försäkringen.
  • LFöPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagarna. Om företagaren inte hör till den obligatoriska försäkringen, kan den teckna försäkringen som frivillig.
  • Försäkringen baserar sig på LFöPL-inkomst.
  • Lantbrukets arbetsinkomst bestäms utgående från inkomstskattelagen för gårdsbruk på basis av de kompletterande verksamheterna.
  • Lantbruksföretagarens arbetspension tryggar företagarens utkomst under ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet och deltidsarbete samt tryggar familjens utkomst efter lantbruksföretagarens död. 
  • En LFöPL-försäkrad har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning om den insjuknar.
  • Folkpensionen från Folkpensionsanstalten tryggar existensminimum om arbetspension inte betalas alls eller om arbetspensionen blir liten.
  • Läs mer på LPA:s webbplats

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

LähiTapiola LokalTapiola
Livförsäkring för lantbruksföretagare

Skydda sin personliga och de närståendes ekonomi om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall.

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Aktuellt