Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Erikoissijoitus­rahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa Suomen kiinteistömarkkinalle helposti ja hyvin hajautetusti. Sijoituskohteena on muun muassa toimistoja, liikekiinteistöjä sekä asuntoja. Rahastomerkinnät ilman merkintäpalkkiota.

Rahaston sijoituskohteita

sijainti: Helsinki, Kalasatama
käyttötarkoitus: Toimisto
vuokrattava pinta-ala: 13 136 m²
rakennusvuosi: 2001
vuokralaisprofiili: Useita vuokralaisia

sijainti: Tampere, Sarankulma
käyttötarkoitus: Tuotanto
vuokrattava pinta-ala: 14 772 m²
rakennusvuosi: 2012
vuokralainen: Sanoma Manu Oy

sijainti: Vantaa, Tikkurila
käyttötarkoitus: Toimisto
vuokrattava pinta-ala: 5 733 m²
rakennusvuosi: 2009
vuokralaisprofiili: Suurin vuokralainen HUS

As Oy Espoon Aurinkokivi
sijainti: Espoo, Mäkkylä
käyttötarkoitus: Asunto
vuokrattava pinta-ala: 2 208 m²
rakennusvuosi: 2021
asuntojen määrä: 75

sijainti: Helsinki, Aurinkolahti
käyttötarkoitus: Asunto
vuokrattava pinta-ala: 2 542 m²
rakennusvuosi: 2015
asuntojen määrä: 50

sijainti: Jyväskylä, Keskusta
käyttötarkoitus: Asunto
vuokrattava pinta-ala: 2 654 m²
rakennusvuosi: Muutettu asunnoiksi 2020
asuntojen määrä: 96

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 16.12.2022 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 743700L411APWARPXB76

Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahoitustuote edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten energiatehokkuutta ja saavutettavuutta.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yrityksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa. LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessiamme ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa. Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi.

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole tavoitetta kestäville sijoituksille. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa taksonomia-asetuksen mukaisiin tai LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoituksen kriteerit täyttäviin kestäviin sijoituksiin.

Rahaston vastuullisuutta arvioidaan vuosittain kansainvälisen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusvertailun avulla osana Rahastoyhtiön emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n raportointikokonaisuutta. Kansainvälinen vastuullisuusvertailu alan muihin sijoittajiin antaa puolueettoman arvion vastuullisuustyön tuloksista ja ohjaa vastuullisuustyön jatkuvassa kehittämisessä.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain:

 • kiinteistökohteiden energialuokat

 • toteutunut energiankulutus

 • energian käytöstä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt

 • toteutetut energiansäästötoimenpiteet

 • toteutuneet jätekertymät

 • ympäristösertifioinnit

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä. LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatapamme ovat tapaamiset yhtiön johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Rahastolla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä rahoitustuote edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten energiatehokkuutta ja saavutettavuutta.

Sijoitusstrategia

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Rahasto ei sijoita kiinteistöihin, joihin liittyvät kestävyysriskit on arvioitu liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Rahasto arvioi uusia kohteita hankittaessa kohteiden muuntojoustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Sijoituspäätöksien yhteydessä arvioidaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja sen saavutettavuuteen.

Rahasto sijoittaa etupäässä kiinteistöarvopapereihin kuten asunto-osakeyhtiöihin, kiinteistöosakeyhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin.

Sijoitusten osuus

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole tavoitetta kestäville sijoituksille. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa taksonomia-asetuksen mukaisiin tai LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoituksen kriteerit täyttäviin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan.

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

 • alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

 • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 67 %. Muita sijoituksia on 33 %

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston vastuullisuutta arvioidaan vuosittain kansainvälisen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusvertailun avulla osana Rahastoyhtiön emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n raportointikokonaisuutta. Kansainvälinen vastuullisuusvertailu alan muihin sijoittajiin antaa puolueettoman arvion vastuullisuustyön tuloksista ja ohjaa vastuullisuustyön jatkuvassa kehittämisessä.

Menetelmät

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain:

 • kiinteistökohteiden energialuokat

 • toteutunut energiankulutus

 • energian käytöstä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt

 • toteutetut energiansäästötoimenpiteet

 • toteutuneet jätekertymät

 • ympäristösertifioinnit

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden toiminnastaan tuottamaa tietoa, jolloin tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, joista tieto ei vielä ole saatavilla esimerkiksi energiankulutusten automaattiseen luentaan liittyen. Voimme kuitenkin arvioida omaisuuksia julkisten tilastojen perusteella, mutta tilastoja ei käytetä ominaisuuksien mittaamiseen.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta yhdessä managerikumppanimme kanssa, joka vastaa sijoituskohteiden toiminnasta syntyvän tiedon saatavuudesta ja ajantasaisuudesta. Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Asianmukainen huolellisuus

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Rahasto ei sijoita kiinteistöihin, joihin liittyvät kestävyysriskit on arvioitu liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Rahasto arvioi uusia kohteita hankittaessa kohteiden muuntojoustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Sijoituspäätöksien yhteydessä arvioidaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja sen saavutettavuuteen.

Riskienhallintatoiminto varmistaa, että sijoitus on rahaston sääntöjen mukainen.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto ei tällä hetkellä sijoita säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, jonka vuoksi ko. rahaston osalta ei ole laadittu omistajaohjauksen periaatteita eikä se raportoi omistajaohjauksen toteutumisesta rahaston toiminnassa. Rahasto voi vaikuttaa omistamiinsa kohteisiin suoraan päättämällä esimerkiksi energiatehokkuustoimista ja niiden toteuttamisesta. Havaittaessa mahdollisia kestävyyteen liittyviä puutteita rahasto voi toimia suoraan niiden korjaamiseksi tai tilanteen parantamiseksi.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Olemme Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia

LähiTapiola on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista, ja hoidossamme on noin 2,5 miljardin euron kiinteistövarallisuus.

Rahastosijoittajana voit hyödyntää pitkäaikaisen kokemuksemme ja näkemyksemme kiinteistömarkkinasta. LähiTapiola-ryhmän yhtiöt ovat myös itse rahaston suurimpia sijoittajia.

Näin teet sijoituksen

 1. 1.

  Kirjaudu verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi.

 2. 2.

  Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään muutamia asiakkuuteesi ja sijoituskokemukseesi liittyviä kysymyksiä.

 3. 3.

  Valitse Sijoituskiinteistöt-rahasto ja haluamasi merkintäsumma.

 4. 4.

  Maksa rahastomerkintä omassa verkkopankissasi.

 5. 5.

  Merkintäjaksot umpeutuvat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa. Näet rahaston verkkopalvelussasi aina merkintäjaksoa seuraavan kuun 15. pankkipäivän jälkeen.

Kirjaudu verkkopalveluun

Ajankohtaista asiaa

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen tuotonjako vuodelta 2023. Lue tiedote 19.4.2024 tästä (pdf)

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen sääntömuutokset 26.7.2023. Lue tiedote 22.6.2023 tästä (pdf).

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen tuotonjako vuodelta 2022. Lue tiedote 27.3.2023 tästä (pdf)

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt kasvattaa kiinteistösalkkuaan. Lue uutinen 10.6.2022 tästä (pdf).

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt osti merkittävän teollisuuskohteen Tampereelta. Lue uutinen 9.12.2021 tästä (pdf).

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöjen luokittelu. Lue tiedote 28.10.2021 tästä (pdf).

Palveluntarjoajat

Rahaston salkunhoidosta ja hallinnoinnista vastaa LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy. LähiTapiola Varainhoito toimii toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä.

Tuleva tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Sijoitus voi aiheuttaa taloudellisia tappioita.

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston avaintietoasiakirjoihin ja sijoittajan avaintietoihin sekä sääntöihin ja hinnastoon.