Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous22.6.2023

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -rahaston säännöt muuttuvat 26.7.2023

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -rahaston sääntöjä on muutettu LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:n hallituksen päätöksellä.

Muutetut säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 3.5.2023. Muuttuneet säännöt tulevat voimaan 26.7.2023. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Muutosten tavoitteena on tehostaa suojaamismahdollisuuksia, parantaa likviditeetinhallintaa sekä vähentää hallinnollista taakkaa. Tärkeimmät muutokset ovat:

  • 7 §:n 8 kohtaa on muutettu niin, että rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Valuuttajohdannaisia voidaan jatkossakin käyttää vain suojautumistarkoituksessa.

  • 15 §:n lunastusta koskevaan kohtaan on lisätty kohta, jonka mukaan rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kokonaan tai osittain antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä rahaston sijoituskohteita (apporttilunastus). Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimenpide ei vaaranna muiden rahasto-osuudenomistajien etua.

  • 22 §:stä on poistettu kohta, jonka mukaan rahaston on julkaistava puolivuotiskatsaus kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä.

Muuten sääntöihin on tehty vähämerkityksisiä tai teknisiä muutoksia, kuten muutettu asioiden esittämisjärjestystä, päivitetty muuttuneen sääntelyn mukaisia termejä ja tehty muutoksia, joilla pyritään parantamaan sääntöjen ymmärrettävyyttä.

26.7.2023 voimaan tulevat säännöt ovat saatavissa täältä (pdf) tai soittamalla LähiTapiolan palvelunumeroon 09-453 8500 (ma-pe klo 9-17).