Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Rikosten torjunta

Yrityksiin kohdistuvia omaisuusrikoksia ovat esimerkiksi murrot, ryöstöt, petokset, kavallukset ja vahingonteot. Tehokas ja riskien mukainen omaisuusrikosten torjunta on osa organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jolla pyritään vähentämään liiketoiminnan epävarmuutta tavoitteiden saavuttamisesta.

Varkauksien ja vahingontekojen torjuntaa

Rikosten torjunnalla suojaudutaan tahallisilta vahingonteoilta, joiden kohteena voivat olla yrityksen henkilöstö, toiminta, omaisuus ja tiedot. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla vahingontorjuntatyöllä pystytään vaikuttamaan turvallisuuteen. Esimerkiksi murtovahinkoja liiketiloihin on onnistuttu vähentämään merkittävästi viime vuosina.

Lue lisää rikostentorjunnasta

Yritystä uhkaavat rikosriskit on perinteisesti jaettu sisäisiin ja ulkoisiin rikosriskeihin.

Sisäisillä rikosriskeillä tarkoitetaan esim. yrityksen henkilöstön tai sen alihankkijoiden työntekijöiden tekemiä rikoksia, kuten kavalluksia, yrityssalaisuuden rikkomisia ja muita väärinkäytöksiä.

Ulkoisilla rikosriskeillä tarkoitetaan rikoksia, jotka kohdistuvat yritykseen ulkopuolisen tekijän toimesta. Tällaisia rikosriskejä ovat esimerkiksi murrot, ryöstöt ja muut varkaudet. Lisäksi yritysten toimintaa uhkaavat vahingonteot, kuten tuhopoltot, ilkivalta ja petokset.

Omaisuusrikosturvallisuutta parannetaan rakenteellisilla, teknisillä ja toiminnallisilla suojaustoimenpiteillä.

Rakenteellisia suojaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi turvaovet, ovien lukot ja salvat sekä ikkunoiden murronsuojalasit, ristikot ja kalterit. Myös rakenteiden (seinät, katto, lattiat, muut kulkuaukot) vahvistaminen tunkeutumista hidastavilla materiaaleilla on rakenteellista suojausta. Lisäksi tähän alueeseen kuuluu avainhallinta eli tieto siitä, kenellä on hallussaan toimitilojen avaimia, miten niitä käytetään ja missä niitä säilytetään.

Teknisiä suojaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi alueen, toimitilojen, huonetilan tai jopa yksittäisen kohteen (esim. kassakaapin) murtohälytys-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Myös arvo-omaisuuden suojaaminen hälyttimillä sekä turvamerkinnät ovat teknisiä suojaustoimenpiteitä.

Toiminnallisia suojaustoimenpiteitä ovat yksityisen turva-alan palvelut, esimerkiksi hälytyskeskus- ja vartiointipalvelut. Muita tähän ryhmään kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi henkilöstön säännöllinen ja jatkuva turvallisuuskoulutus sekä viranomaisyhteistyö.

Vaatimustenmukaisten turvallisuustuotteiden käyttö voi perustua esimerkiksi viranomaisen tai vakuutusyhtiön vaatimukseen tietyn omaisuuden suojaamiseksi. Tyypillisin esimerkki tästä on se, että kassakaapin on täytettävä vakuutusyhtiön turvaluokitusvaatimus.

Suojeluohjeistamme löydät rikosturvallisuutta edistäviä ohjeita ja neuvoja vahinkojen syntymisen ehkäisemiseksi ja vahinkojen pienentämiseksi.

Yrityksen omaisuutta voidaan vakuuttaa omaisuusrikosten varalta. Tyypillisesti omaisuusrikosvakuutuksesta korvataan niitä vahinkoja, joita vakuutetulle omaisuudelle aiheutuu murrosta tai ilkivallasta. Yleensä omaisuutta ei voi vakuuttaa pelkkää varkautta vastaan, jos tapahtumasta ei jää mitään murtojälkiä. Esim. piha-alueelta tai lukitsemattomasta aitauksesta vietyä omaisuutta ei korvata, ellei tästä ole erikseen sovittu vakuutuskirjassa.

Omaisuusrikosvakuutus sisältyy usein yrityksen kokonaisvakuutukseen eli ns. yritysvakuutukseen, jossa on vakuutettu yrityksen omaisuutta useamman eri riskin varalta. Saatavilla on kuitenkin myös yksittäisiä, pelkän murron, ilkivallan tai ryöstön varalta otettavia vakuutuksia.

Vakuutusyhtiö voi edellyttää, että vakuutettavaa omaisuutta on suojattava omaisuuteen liittyvän rikosriskin tai muun merkittävän, yrityksen toimintaan liittyvän syyn vuoksi. Vaaditut rakenteelliset tai tekniset järjestelyt riippuvat riskin ja suojattavan omaisuuden suuruudesta. Esim. kultasepänliikkeille asetetaan suurempia suojausvaatimuksia kuin kampaamoille.

Rahan ja arvo-omaisuuden vakuutuksissa edellytetään luokiteltuja turva- tai kassakaappeja sekä turvallisia kuljetusjärjestelyjä.

Lisätietoa vakuuttamisesta löydät sivustomme Vakuutukset-osiosta ja suojeluohjeisiin voit tutustua täällä.

Suomessa ei ole yleistä, selkeää lainsäädäntöä, joka velvoittaisi yrityksiä omatoimiseen omaisuusrikosten torjuntaan. Tärkeimmät yritystä koskevat omaisuusrikostorjunnan vaatimukset määritellään yleensä yrityksen sisäisten riskienhallintaohjeiden tai sidosryhmien kautta, kuten vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa.

Lisätietoja yrityksen omaisuusrikosten torjuntaan liittyvistä vaatimuksista saa seuraavilta tahoilta:

- Finassiala, vahingontorjunta - finanssiala.fi
- Rikoksentorjuntaneuvosto - rikostentorjunta.fi
- Tietosuojavaltuutetun toimisto - tietosuoja.fi liittyen kameravalvontaan, yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn
- Poliisi - poliisi.fi

Omaisuusrikoksesta tehdään rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen tekee rikoksen kohteeksi joutunut (asianomistaja). Rikoksen esitutkinnassa poliisi selvittää, onko tapahtunut rikos, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. Esitutkinnassa selvitetään myös rikoksella aiheutettu vahinko, saavutettu hyöty ja mitä vaatimuksia asianomistajalla on.