Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Invaliditets­försäkring

Övergående eller bestående arbetsoförmåga kan orsaka situationer på din lantgård då din inkomstnivå och ekonomiska situation försämras tillfälligt eller bestående. Som lantbruksföretagare kan du säkerställa kontinuiteten i din företagsverksamhet med försäkringar i händelse av arbetsoförmåga. På så sätt tryggar du din och din familjs utkomst om din arbetsförmåga försämras.

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, utdragen eller bestående.

Dagpenning som betalas utgående från arbetsoförmåga tryggar utkomsten under återhämtningsperioden.

För bestående förlust av arbetsförmåga utbetalas en skattefri engångsersättning.

Företagare har ofta ett behov av ett kompletterande skydd.

Vad invaliditetsförsäkringen omfattar

Du kan bereda dig på sjukledighet orsakad av sjukdom eller olycksfall och bestående arbetsoförmåga med dagpenningförsäkring och försäkring vid bestående arbetsoförmåga. Försäkringarna är personliga skydd som skräddarsytts för dig, i vilka man beaktar din inkomstnivå och dina ekonomiska behov.

Skydd vid arbetsoförmåga bör dimensioneras enligt dina inkomster och din livssituation, så att din inkomstnivå bevaras oförändrad i händelse av arbetsoförmåga. Det är bra att kontrollera Skyddet vid arbetsoförmåga regelbundet, för att säkerställa att det är på rätt nivå i förhållande till din livssituation. För övergående och bestående arbetsoförmåga erbjuder vi två olika försäkringar:

InvaliditetsförsäkringarInnehåller

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, utdragen eller bestående, i vilket fall arbetsförmågan går helt förlorad. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga utbetalas när en arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller olycksfall har fortgått i minst ett år och har visat sig vara bestående. Försäkringen kan kompletteras med en försäkring för invaliditet genom olycksfall.

Ingår i försäkringen

Arbetsoförmågan kan vara kortvarig, utdragen eller bestående. Vid utdragen sjukledighet och arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller skada utbetalas dagpenning i enlighet med avtalet.

Ingår i försäkringen

Vanliga frågor

Du är berättigad till den engångsersättning som betalas på grund av bestående arbetsoförmåga om du förlorar din arbetsförmåga bestående på grund av sjukdom eller olycksfall och inte längre kan utföra ditt arbete eller något annat sådant arbete, som skulle kunna anses lämpligt för dig och garantera dig en skälig utkomst. Du har inte heller möjlighet att omskola dig.

En förutsättning för ersättning är dessutom att sjukdomens status är stabiliserad och bestående, du förväntas inte tillfriskna och ditt tillstånd försämras inte snabbt. Den avtalade engångsersättningen betalas när arbetsoförmågan fortgått minst ett år och bevisats vara bestående.

Ersättningsbeloppet fastställs i enlighet med din personliga situation. Om du har barn eller skulder kan ersättningsbeloppet till exempel täcka ett års nettoinkomster, lånens totala belopp samt 20 000 € per varje barn.

Ersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri. Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst.

Ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga betalas när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än den valda självrisktiden. Självrisktiden i försäkringen för dagpenning kan vara 21, 30, 60 eller 90 dagar.

En person som fyllt 15 år kan ansöka om Försäkring för dagpenning vid arbetsoförmåga och Försäkring vid bestående arbetsoförmåga. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 59 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år.

Priset på Invaliditetsförsäkring påverkas av din ålder, det valda ersättningsbeloppet samt ditt hälsotillstånd. Dessutom kan premien för Försäkring för bestående arbetsoförmåga sänkas av en eventuell kundförmån, som bekräftas årligen.

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas efter den självrisktid du har valt, om du blir sjukskriven på grund av en sjukdom eller olycka. Ersättningar betalas under hela försäkringsperioden för högst 365 eller 730 dagar. Engångsersättningen för bestående arbetsförmåga betalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. I Invaliditetsförsäkring ingår även en dödsfallsförsäkring till ett belopp som du själv bestämmer.

Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst. Ersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri. Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framlagts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2022.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd, skicka ett meddelande till oss via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Vi har sammanställt produktfakta och -beskrivningar, basfakta, villkor och skyddsanvisningar gällande försäkringarna i en helhet. Kontrollera i försäkringsofferten eller försäkringsbrevet vilket villkor som tillämpas på försäkringen.

Läs försäkringens produktfakta och försäkringsvillkor noggrant då de innehåller information bland annat om vad försäkringen täcker och vad den inte täcker.