Barnförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Barnsjukdomar hör till uppväxten. Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar och du kan också välja att använda tjänster inom den privata sjukvården.

Vilka skador ersätter försäkringen?

Grunden för en personförsäkring som tecknas för ett barn, det vill säga en barnförsäkring, utgörs av vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Försäkringen kan också tecknas som en reservering av barnförsäkring för ett ofött barn. Du kan komplettera försäkringen enligt dina behov.

Vårdkostnader vid sjukdom

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för vård som getts och undersökningar som gjorts i Finland och som har uppstått då skyddet varit i kraft. Till exempel undersökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Vårdkostnader vid olycksfall

Skyddet ersätter vårdkostnader för en skada som uppstått vid olycksfall utan självrisk. Skyddet är i kraft såväl i Finland som utomlands. Vårdkostnader är till exempel underökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Reservering av barnförsäkring för ett ofött barn

Genom att teckna en försäkring för ditt barn redan innan det är fött försäkrar du dig om att du får försäkringen utan sjukdomsspecifika begränsande villkor. Reservering av barnförsäkring innehåller alltid åtminstone vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall.

Komplettera barnförsäkringen enligt dina behov.

Skydd vid men till följd av olycksfall

Skyddet ersätter medicinskt definierat bestående men som den försäkrade orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Död genom olycksfall

Ur skyddet betalas en ersättning, om det försäkrade barnet avlider till följd av olycksfall.