Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bilförsäkring

Bilförsäkring dvs. kasko- och trafikförsäkring tillsammans ersätter skador på din bil och dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. I vår trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet den bästa bonusen. Nu har vi förbättrat kaskoförsäkringarna ytterligare och du får ännu mera omfattande försäkringar till samma pris. Vi utökade Lyx- och Omfattande kasko med en Parkeringsförsäkring - utan tilläggspremie.

Välj Finlands populäraste bilförsäkring

  • LokalTapiolas bilförsäkring i är Finlands populäraste (Traficom: Registreringsstatistik över fordon).
  • Ännu bättre kaskoförsäkringar till samma pris. En ny parkeringsförsäkring ingår nu i Omfattande kasko och Lyxkasko. Parkeringsförsäkringen ersätter om du kolliderar på en parkeringsplats.
  • Alla våra kaskoförsäkringar har också utökats med en djurkollisionsförsäkring. Bilräddningsförsäkringen ingår nu också i delkasko.
  • Bonusskyddet garanterar att bonusen inte sjunker vid en kollision. Detta kan lätt innebära en inbesparing på flera hundra euro. Bonusskyddet ingår i trafikförsäkring, Lyxkasko och Omfattande kasko.
  • En maximibonus på 80 % och sju andra bonusförmåner ingår nu i trafikförsäkringen. Du får samma trafikbonus för alla dina bilar. Med bonusräknaren kan du kolla din egen trafikbonus.

Detta innebär den bästa trafikbonusen som helhet

1. Bonusen baserar sig på din personliga skadehistoria

Vid beräkningen av din bonus används skadehistorian för alla bilar som du försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från bil till bil.

2. Du får bonus för din andra- och tredjebil

Genom att köra skadefritt får du alltid den bästa bonusen för alla dina bilar när försäkringarna är i samma persons namn.

3. Maximibonus nu 80 %

LokalTapiolas fulla bonus är en av Finlands högsta bonusar.

4. Personligt bonusskydd nu för alla dina bilar

Det förnyade Bonusskyddet är nu personligt och därför minskar inte en skada bonusen för någon av dina bilar. Det personliga bonusskyddet träder i kraft genast, när din bonus har stigit till 80 procent.

5. LokalTapiolas belöningsbonus för skadefri körning

Om du kört 2 år utan skador får du LokalTapiolas belöningsbonus på +5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen växer så att du får extra +5 % för varje 2 år.

6. En skada inverkar mindre än tidigare på din försäkringspremie

Bonusen minskar endast med 15 % då den tidigare minskade med 20 %. Och Ifall en av bilarna drabbas av en skada, så minskar bonusen endast för den bilen – inte för alla.

7. Startbonus för en ny försäkring 25 %

Vi beaktar unga förare och personer som inte har tidigare skade- eller körhistoria med en rejäl startbonus som för alla alltid är minst 25 %.

8. Samma förmåner för alla dina bilar

LokalTapiolas nya bonusförmåner är tillgängliga för nya försäkringar för alla bilar – person-, paket-, last-, special- och husbilar samt bussar.


Kasko för person- och paketbilar

 

Lyxkasko

Omfattande kasko

Baskasko

Delkasko

Omfattande försäkring för ersättande bil

Med stöd av Omfattande försäkring för ersättande bil får du en ersättande bil medan den egna bilen repareras till följd av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller till följd av en kaskoskada som ersätts från försäkringen. Som ersättande bil ersätts en motsvarande bil, högst en personbil i storleksklass C eller en paketbil som är högst 9 m3.

Parkeringsförsäkringen

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett motorfordon som förblivit okänt orsakat din parkerade bil.

Glasruteförsäkring

Glasförsäkringen ersätter skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Exempelvis om rutan går sönder när en sten träffar den.

Inlösningsförmån

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Bonusskydd

Tack vare Bonusskyddet förlorar du inte bonusen om du kolliderar. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Naturskadeförsäkring

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Djurkollisionsförsäkring

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Ansvarsförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Bilräddningsförsäkring

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

+ Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd)

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

+ Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd)

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.


Spara på andrabilens trafikbonus


Nyttig information

Bonusskydd

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro

I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen
Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:
Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.

Avställning och påställning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten.

Registrering, överlåtelsebrev och green card

Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Utomlands med bil

Handlingar som behövs utomlands

Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!

Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå.

Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

• Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet.

• Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

• Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

• Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

• I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring

  • Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.

Se också:

Egenskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt