Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kestävyyteen liittyvät tiedot tiivistelmä

Mutual Fund LocalTapiola ESG Northern Corporate Bond

Sustainability-related disclosures, Summary

Publication date: 16.12.2022 (updated 1.1.2024)

Legal entity identifier: 743700KTZ40LUSMWN477

This financial product promotes environmental or social characteristics, but it does not have sustainable investment as its objective. The characteristics are promoted by including in investment choices a review of the sustainability factors, by engaging companies, by excluding certain companies from the investment universe and by investing, in carbon intensive sectors, only in companies with the best carbon footprint. Additionally, the Fund’s underlying investee entities comply with good governance practices.

LocalTapiola Asset Management identifies the sustainability risks that are relevant for each investee entity, the likelihood of these risks and the magnitude of their effects as part of the investee entity’s sustainability analysis. A sustainability analysis is performed on companies assessed to be of interest for investment, at the same time with a traditional company analysis. LocalTapiola Asset Management reviews the sustainability risks, their likelihood and the magnitude of their effect on a continuous basis as part of our investment process and as part of the monitoring of investee entities and investment portfolios. Based on this review, an investment may be made, an investment may be increased/decreased, an investment may be abandoned and/or ways to engage may be exercised in order to manage the sustainability risks.

The sustainable investments which the Fund makes have as their objective the promotion of environmental and/or social sustainable development objectives. These sustainable investments, which make up part of all investments made within the Fund, meet the criteria laid down in the EU Taxonomy Regulation or LocalTapiola Asset Management’s criteria for sustainable investment. The investments may, inter alia, promote the reduction of carbon dioxide emissions; energy efficiency; sustainable use of water resources; the circular economy; preservation of biodiversity; resource efficiency; or the well-being or health of people.

Development of the indicators describing how the financial product’s environmental and social characteristics perform is monitored in the context of the investee entities’ sustainability analysis and when implementing the Fund’s sustainability reporting. New indicators to be followed may be introduced where adequately comprehensive and high-quality data are available.

Performance of the financial product’s environmental impact characteristics is measured by the following indicators: an external service provider’s E rating for the Fund; the Fund’s carbon intensity and carbon efficiency; sectoral breakdown of the carbon intensities of the Fund’s investee entities; number of serious or extremely serious environmental infringements by the Fund’s investee entities (percentage of the investee entities in the Fund). Performance of the social, social performance and good governance characteristics is measured by the following indicators: an external service provider’s S rating for the Fund; compliance by the Fund’s investee entities with the Principles of the UN Global Compact; gender balance of the members of the Boards of Directors of the Fund’s investee entities; number of serious or extremely serious social infringements by the Fund’s investee entities (percentage of the investee entities in the Fund).

To measure the environmental and social characteristics, we mainly employ the official data that the investee entities report which we collect through databases maintained by external service providers as well as directly during meetings with investee entities or in the context of the engagement processes. The indicators reported by investee entities are not always systematic and standardised, which may hamper comparability. LocalTapiola Asset Management Ltd follows a systematic investment process that aims to find in the investment universe investee entities that meet the set criteria. Our key active ownership policies include meetings with company management, attendance at General Meetings, and engagement of companies alone or together with other investors.

The Fund has no benchmark index for measuring the performance of environmental or social characteristics.

LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG

Jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamine, Kokkuvõte

Avaldamise kuupäev: 11.5.2023

Juriidilise isiku tunnus: 743700KTZ40LUSMWN477

See finantstoode edendab keskkonnaalaseid või ühiskondlikke omadusi, kuid selle eesmärk ei ole teha jätkusuutlikke investeeringuid.

Funktsioone edendatakse, lisades ESG hindamise investeerimisvalikutesse, mõjutades ettevõtete tegevust, jättes teatud ettevõtted investeerimisuniversumist välja ja investeerides ainult ettevõtetesse, millel on süsinikumahukates tööstusharudes parim süsinikujalajälg. Lisaks sellele on fondi investeeringud kooskõlas hea valitsemistavaga.

LähiTapiola Varainhoito määrab investeerimisobjekti jätkusuutlikkuse analüüsi raames kindlaks iga investeerimisobjekti jaoks olulised jätkusuutlikkuse riskid, nende tõenäosuse ja mõju ulatuse. Jätkusuutlikkuse analüüs tehakse koos traditsioonilise analüüsiga ettevõtetes, mis pakuvad huvi investeerimise seisukohast. LähiTapiola Varainhoito hindab pidevalt jätkusuutlikkusriske, nende tõenäosust ja mõju ulatust pidevalt osana meie investeerimisprotsessist ning investeeringute ja portfellide jälgimisest. Hinnangu põhjal on võimalik teha investeering, suurendada/vähendada investeeringut, investeeringust loobuda ja/või kasutada jätkusuutlikkuse riskide maandamiseks mõjutusvahendeid.

Finantstoote keskkonna ja ühiskonnaga seotud omaduste realiseerimist kirjeldavate näitajate kujunemist jälgitakse seoses investeerimiseesmärkide jätkusuutlikkuse analüüsiga ning seoses fondi jätkusuutlikkuse aruandluse rakendamisega. Uusi jälgitavaid näitajaid saab kasutusele võtta, kui on olemas piisavalt põhjalikud ja kvaliteetsed andmed.

Finantstoote keskkonnamõju näitajate realiseerimist hinnatakse järgmiste näitajatega: Fondi MSCI E-reiting, fondi süsinikuintensiivsus ja süsinikutõhusus, fondi investeeringute süsinikuintensiivsuse jaotus tööstusharus, fondi investeerimisobjektide tõsiste või väga tõsiste keskkonnarikkumiste arv (investeerimisobjekti %-osa fondist).

Ühiskonna, sotsiaalsete mõjude ja hea valitsemistavaga seotud tunnuste realiseerumist mõõdetakse järgmiste näitajatega: Fondi MSCI S-reiting, fondi investeerimisobjektide vastavus ÜRO Global Compact põhimõtetele, fondi investeerimisobjektide juhatuse liikmete sooline jaotus, fondi investeerimisobjektide tõsiste või väga tõsiste ühiskonnaga seotud rikkumiste arv (investeerimisobjekti %-osa fondist).

Keskkonna- ja ühiskonnaga seotud näitajate hindamisel kasutame peamiselt investeerimisobjektide poolt esitatud ametlikku teavet, mida kogume väliste teenusepakkujate andmebaaside kaudu (näiteks MSCI, Upright Project) ja ka otse investeerimisobjektidega seotud kohtumistel või mõjutamisprotsesside ajal. Püüame tagada andmete kvaliteedi, võrreldes omavahel erinevate teenusepakkujate esitatud teavet, kasutades avalikke andmebaase ja võrreldes investeerimisobjektide esitatud teavet võrdlusgrupi andmetega. Kasutame erinevatest teabeallikatest saadud nn "toorandmeid" meie enda andmebaasides ja arvutustes.

Peamiselt kasutame investeerimisobjektide ametlikku informatsiooni, mille puhul jääb ametlik info puudulikuks nende investeerimisobjektide puhul, kes infot ei edasta. Püüame edendada aruandlust ja seeläbi ka teabe põhjalikku kajastamist, võttes ühendust investeerimisobjektidega ning nõudes aruandeid tähtsamate jätkusuutlikkuse näitajate ja kahjude kohta.

LähiTapiola Varainhoito Oy-s järgitakse süstemaatilist investeerimisprotsessi, mille eesmärk on leida investeerimisuniversumist püstitatud kriteeriumidele vastavaid investeerimisobjekte. Portfellihaldurite koosolekutel langetatakse ostu-müügiotsuseid, mida portfelli eest vastutav portfellihaldur praktikas ellu viib.

Meie peamisteks aktiivse omamise meetoditeks on kohtumised ettevõtte juhtkonnaga, üldkoosolekutel osalemine ja ettevõtete mõjutamine üksi või koos teiste investoritega. Usume, et aktiivse omanikutunde ja konstruktiivse arutelu kaudu investeerimisobjektidega suudame ettevõtete tegevust positiivselt mõjutada ja seega edendada ka investeeringute paremat tootluse ja riski suhet pikas perspektiivis.

Fondil puudub keskkonna või ühiskonnaga seotud omaduste realiseerimisega seotud võrdlusindeks.