Muutoksenhaku

LähiTapiolaan saapuu vuosittain noin 700 000 vahinkoilmoitusta, joista valtaosa korvataan. Aina päätös ei kuitenkaan tyydytä. Jos korvauspäätöksemme on mielestäsi virheellinen tai ei vastaa vakuutusehtoja, voit hakea muutosta seuraavasti:

Ota yhteyttä meihin

Ota ensimmäiseksi yhteyttä asiaasi käsitelleeseen henkilöön, jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi.
Annamme myös neuvoja, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Asiakassovittelutoimisto

Jos asia ei oikaisupyynnöstä huolimatta selviä sinua tyydyttävällä tavalla ja olet edelleen tyytymätön korvauspäätökseen, voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon kolmen kuukauden kuluessa saamasi päätöksen päiväyksestä. Asiakassovittelutoimisto on LähiTapiolan oma sisäinen muutoksenhakukanava, joka käsittelee vapaaehtoisiin vahinkovakuutuksiin, henkivakuutuksiin ja sijoituspalveluihin liittyviä asioita. Asiakassovittelutoimisto on riippumaton asian aiemmasta käsittelystä.

Muutoksenhaku asiakassovittelutoimistoon pitää tehdä kirjallisena. Muutoksenhakuaika on kolme kuukautta. Asiakassovittelutoimisto tutkii kaikki asiaasi liittyvät asiakirjat ja ottaa sinuun yhteyttä. Palvelu on maksuton ja käsittelyaika keskimäärin 30 päivää. Kuitteja ja muita tositteita ei tarvitse lähettää. Asiakassovittelutoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

Jos asiakassovittelutoimisto toteaa, että päätöstä on syytä muuttaa, saat uuden korvauspäätöksen. Jos päätöstä ei voida muuttaa, saat kirjalliset perustelut.

Voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon sähköpostilla osoitteeseen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi

Kerro muutoksenhaussa

 • nimi, osoite ja puhelinnumero
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • vakuutusnumero tai vahinkotunnus
 • kuinka päätöstä vaaditaan muutettavan
 • perustelut vaatimukselle.

Jos haluat lähettää muutoksenhaun kirjepostissa, käytä osoitetta LähiTapiola, Asiakassovittelutoimisto, 02010 LÄHITAPIOLA

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Neuvoja ja selvitysapua

Ellei asiasi selviä meillä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE antaa maksutta neuvoja ja opastusta vakuutussopimusten ja vakuutusehtojen soveltamisessa sekä korvausasioissa.

Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen

Voit hakea muutosta ratkaisuumme Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta. Muutospyyntö tehdään kirjallisesti. Tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä voit tiedustella suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

Voit saattaa asian myös yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, oletko pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottajana, vakuutettuna tai edunsaajana. Kanne tuomioistuimessa voidaan panna vireille Suomessa olevassa asianosaisen tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Ratkaisuun on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Jos kyseessä on venevahinko, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja edellä mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/53). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

Liikennevahinkolautakunta

Lakisääteisiin vakuutuksiin kuten liikennevakuutukseen liittyville korvausasioille on omat muutoksenhakumenettelyt. Liikennevakuutusasioihin liittyvät oikaisuvaatimukset käsitellään liikennevahinkolautakunnassa.

Voit pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa joko vapaamuotoisella kirjallisella lausuntopyynnöllä tai lautakunnan sivuilta www.liikennevahinkolautakunta.fi tulostettavalla lausuntopyyntölomakkeella vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta. Lausuntopyyntö on sinulle maksuton. Lausuntopyynnössä tulee ilmoittaa

 • päätös, josta lausuntoa pyydetään
 • miltä osin haet päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla sekä
 • nimesi ja yhteystietosi.

Liitä lausuntopyynnön mukaan saamasi korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat lausuntopyynnössäsi ja allekirjoita lausuntopyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku toinen, on hänen allekirjoitettava lausuntopyyntö ja liitettävä mukaan hänelle antamasi valtakirja.

Liikennevahinkolautakunnan antamat lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteella

Liikennevahinkolautakunta
PL 300
00121 HELSINKI
telekopio 0102868288

Riippumatta siitä, oletko pyytänyt asiassasi liikennevahinkolautakunnan ratkaisusuositusta, voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen ratkaistavaksi riita-asiana. Kanne on nostettava vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon päätöksestämme ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.

Vakuutusoikeus

Liikennevahingon johdosta korvattavan kuntoutuksen johdosta annettuihin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työtapaturmia ja ammattitauteja. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.
Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä.

Valituskirjelmä osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetetään LähiTapiolaan. Käsittelemme asian valituskirjelmän johdosta uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakuntaan.

Valituskirjeen sisältö
Ilmoita valituksessa ainakin

 • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
 • päätös, johon haet muutosta
 • miltä kohdin haet muutosta
 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Sinun on allekirjoitettava valituskirjelmä. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.