Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai vakuutussopimuksessasi on jotain epäselvää, ota yhteyttä ensin meihin. Lisätietoja ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista voit kysyä suoraan asiaasi käsitelleeltä henkilöltä, jonka yhteystiedot löydät päätöksestä. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi. Lisätietoja vakuutussopimuksestasi saat soittamalla asiakaspalveluumme.

Päätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan tarkemmin, kuinka kyseiseen päätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakumenettely poikkeaa eri vakuutuslajien välillä.

Jos asia ei yhteydenotostasi tai oikaisupyynnöstäsi huolimatta ole selvinnyt sinua tyydyttävällä tavalla, voit ottaa yhteyttä LähiTapiolan asiakassovittelutoimistoon. Se on LähiTapiolan oma sisäinen muutoksenhakukanava, joka käsittelee vapaaehtoisiin vahinkovakuutuksiin, henkivakuutuksiin ja sijoituspalveluihin liittyviä asioita.

Lähetä asiakassovittelutoimistolle kirjallinen muutoshakemus kolmen (3) kuukauden kuluessa kirjallisen päätöksen saamisesta. Kuitteja tai muita tositteita ei tarvitse lähettää, asiakassovittelutoimisto pyytää niitä tarvittaessa.

Asiakassovittelutoimisto käsittelee sille osoitetut muutoksenhaut, jotka eivät ole vireillä muissa muutoksenhakuelimissä. Palvelu on maksuton ja käsittelyaika keskimäärin 30 päivää. Asiakassovittelutoimisto on päätöksen oikeellisuutta tutkiessaan riippumaton asian aiemmista käsittelyvaiheista. Jos asiakassovittelutoimisto toteaa, että päätöstä on syytä muuttaa, saat uuden päätöksen. Jos päätöstä ei voida muuttaa, saat kirjalliset perustelut.

Voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon sähköpostilla osoitteeseen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Huomaathan, että sähköpostiyhteys on suojaamaton.

Kerro muutoksenhaussa

  • nimi, osoite ja puhelinnumero
  • henkilötunnus tai y-tunnus
  • vakuutusnumero tai vahinkotunnus
  • kuinka päätöstä vaaditaan muutettavan
  • perustelut vaatimukselle.

Jos haluat lähettää muutoksenhaun kirjepostissa, käytä osoitetta LähiTapiola, Asiakassovittelutoimisto, 02010 LÄHITAPIOLA.


Ellei asiasi selviä meillä LähiTapiolassa, voit ottaa yhteyttä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Se antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120

Voit pyytää ratkaisusuositusta myös kuluttajariitalautakunnalta, (PL 306, 00531 Helsinki). Siirry Kuluttajariitalautakunnan sivuille. Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille. Ota yhteyttä ensin kuluttajaneuvontaan, josta saat opastusta ja sovitteluapua riitatilanteeseen. Siirry kuluttajaneuvonnan sivuille.

Tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä voit tiedustella suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

Jos kyseessä on venevahinko, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja edellä mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/53). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.


Voit myös saattaa asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka et olisi pyytänyt FINEltä tai kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai vakuutuksenantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta. Siirry riidanratkaisusivustolle.


Lakisääteisiin vakuutuksiin kuten liikennevakuutukseen liittyville korvausasioille on omat muutoksenhakumenettelyt. Liikennevakuutusasioihin liittyvät oikaisuvaatimukset käsitellään liikennevahinkolautakunnassa. Siirry Liikennevahinkolautakunnan sivuille.

Voit pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa joko vapaamuotoisella kirjallisella lausuntopyynnöllä tai lautakunnan sivuilta tulostettavalla lausuntopyyntölomakkeella vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta. Lausuntopyyntö on sinulle maksuton. Lausuntopyynnössä tulee ilmoittaa

  • päätös, josta lausuntoa pyydetään
  • miltä osin haet päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla sekä
  • nimesi ja yhteystietosi.

Liitä lausuntopyynnön mukaan saamasi korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat lausuntopyynnössäsi ja allekirjoita lausuntopyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku toinen, on hänen allekirjoitettava lausuntopyyntö ja liitettävä mukaan hänelle antamasi valtakirja.

Liikennevahinkolautakunnan antamat lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia.

Lausuntopyyntö lähetetään osoitteella

Liikennevahinkolautakunta
Kaisaniemenkatu 2 B
00100 HELSINKI
telekopio 0102868288

Voit tehdä lausuntopyynnön myös sähköisesti osoitteessa www.liikennevahinkolautakunta.fi.

Riippumatta siitä, oletko pyytänyt asiassasi liikennevahinkolautakunnan ratkaisusuositusta, voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen ratkaistavaksi riita-asiana. Kanne on nostettava vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon päätöksestämme ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.


Liikennevahingon johdosta annettuihin kuntoutusasiaa koskeviin päätöksiin ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskeviin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Vakuutusoikeuden osoite on:

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005
00521 HELSINKI

Ilmoita valituksessa

• päätös, johon haet muutosta
• miltä kohdin haet muutosta päätökseen
• mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
• perusteet, joilla vaadit muutosta
• nimesi, henkilötunnuksesi ja ammattisi
• osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Liitä lausuntopyynnön mukaan korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat ja allekirjoita pyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku muu, on hänen allekirjoitettava se ja liitettävä mukaan antamasi valtakirja. Valitus on toimitettava vakuutusoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun sait tiedon päätöksestä. Jollei muuta osoiteta, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on lähetetty. Valituksen täytyy olla vakuutusoikeudessa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Voit toimittaa valituskirjelmän postitse, henkilökohtaisesti tai lähettiä käyttäen. Voit lähettää valituskirjelmän myös sähköpostilla tai faksina, mutta tällöin alkuperäinen allekirjoitettu valituskirjelmä on toimitettava erikseen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus pyytää LähiTapiolalta kirjallisen vastauksen valitukseesi.

Vakuutusoikeuden päätökseen voi hakea rajoitetusti muutosta korkeimmalta oikeudelta. Siirry korkeimman oikeuden sivuille.


Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Siirry tapaturmalautakunnan sivuille.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista päätöksistä. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta. Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä. Osoita valituksesi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetä se LähiTapiolaan. Käsittelemme asiasi uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi.


Valituskirjeen sisältö, ilmoita valituksessa ainakin


• että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
• päätös, johon haet muutosta
• miltä kohdin haet muutosta
• mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
• perusteet, joilla vaadit muutosta
• nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.


Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin. Muista allekirjoittaa valituksesi. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.


Vakuutusyhtiöitä valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Finanssivalvonnalle voit ilmoittaa vapaamuotoisesti vakuutusyhtiön menettelystä, jos katson sen olevan sääntöjen vastaista tai muutoin moitittavaa. Lue lisää Finanssivalvonnan sivuilta.