<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Omaetu-ohjelman säännöt

Omaetu on etuohjelma, jonka perusteella LähiTapiola-ryhmä palkitsee omistaja-asiakkaitaan. Jäljempänä LähiTapiola-ryhmästä käytetään nimeä LähiTapiola

1. Omaetua henkilöasiakkaille

Ohjelman piiriin kuuluvat ne LähiTapiolan henkilöasiakkaat, joilla on voimassaolevia vakuutussopimuksia LähiTapiolassa tai sijoituksia LähiTapiola-sijoitusrahastoissa. Henkilöasiakkaita ovat kaikki kotitalous- ja maatila-asiakkaat, jotka asioivat LähiTapiolassa yksityishenkilöinä. Yritysasiakkaat eivätkä kuolinpesät ole ohjelman piirissä.

2. Etuja saa keskittämisen perusteella

LähiTapiola palkitsee asiakkaitaan sen mukaan, kuinka laajasti asiakas taloutensa asioita LähiTapiolassa hoitaa. Perustana on LähiTapiolan palveluvalikoima, joka on jaettu neljään osa alueeseen: Koti, Terveys, Ajoneuvot ja Tulevaisuuden turva. Mitä useamman osa-alueen tuotteita tai palveluita asiakas hyödyntää, sitä korkeammalla etutasolla hän on.

Koti
Kotivakuutus
Maatilavakuutus

Ajoneuvot
Kaskovakuutus
Liikennevakuutus

Terveys
Henkilö- ja matkavakuutus
Matkustajavakuutus
Yksityistapaturmavakuutus
Lapsivakuutus
Sairauskuluvakuutus
Terveysturva
Terveysvakuutus
Eläinvakuutus

Tulevaisuuden turva
Henkivakuutus
Säästö- ja Sijoitusvakuutus
LähiTapiola-rahastot (min. 1 000 €)
Vapaaehtoinen eläkevakuutus
Private Banking

2.1 Koti

Koti- ja maatilavakuutussopimus vaikuttaa asiakkaan etutasoon, kun asiakas on vakuutussopimuksessa vakuutuksenottaja tai kuuluu vakuutuksenottajan kanssa samaan talouteen. Samaan talouteen kuuluvat henkilöt, joilla on sama lähiosoite ja jotka on asiakkaan ilmoituksen perusteella yhdistetty taloudeksi LähiTapiolan asiakasrekisterissä. Yksittäisen henkilön kuuluminen talouteen otetaan huomioon siitä alkaen, kun tieto on ilmoitettu ja merkitty LähiTapiolan asiakasrekisteriin.

Kotivakuuksia ovat myös UNDO Kotivakuutus ja Nuorisovakuutus.

Maatilavakuutussopimus, jonka vakuutuksenottaja on yritys tai yhtymä, vaikuttaa yrityksen tai yhtymän omistajan ja hänen taloutensa jäsenten etutasoon. Edellytyksenä on, että tieto omistajasta on LähiTapiolan asiakasrekisterissä. Vaikutus omistajan ja hänen taloutensa jäsenten etutasoon otetaan huomioon siitä alkaen, kun omistaja-tieto on ilmoitettu ja merkitty LähiTapiolan asiakasrekisteriin.

2.2 Terveys

Vakuutus vaikuttaa asiakkaan etutasoon, kun asiakas on vakuutuksenottaja tai vakuutettu. Matkustajavakuutus vaikuttaa asiakkaan etu[1]tasoon, kun vakuutus on jatkuva vakuutus. Määräaikainen vakuutus ei vaikuta etutasoon. Etutasoon vaikuttaa myös UNDO Henkilövakuutus. Sairauskuluvakuutukset vaikuttavat etutasoon Terveys-osa-alueen sijaan Tulevaisuuden turva -osa-alueessa, jos ne on myöntänyt Henkivakuutusyhtiö ja vakuutussopimuksessa on myös muuta turvaa kuin sairauskuluturvaa. Omavara-vakuutussopimus, johon sisältyy sairauskuluvakuutus, vaikuttaa etutasoon sekä Tulevaisuuden turva- että Terveys-osa-alueessa. Eläinvakuutuksia ovat lemmikkieläinten ja hevosten vakuutukset.

2.3 Ajoneuvot

Kasko- ja liikennevakuutus vaikuttavat asiakkaan etutasoon, kun asiakas on vakuutussopimuksessa vakuutuksenottaja. Traktoreiden ja perävaunujen liikennevakuutukset eivät vaikuta asiakkaan etutasoon. Ajoneuvojen rahoitus- tai leasingsopimuksiin sisältyvät liikenne- ja kaskovakuutukset eivät vaikuta asiakkaan etutasoon.

2.4 Tulevaisuuden turva

LähiTapiolan henkivakuutukset vaikuttavat asiakkaan etutasoon, kun asiakas on vakuutuksenottaja tai vakuutettu.

Säästö- ja Sijoitusvakuutukset, Kapitalisaatiosopimukset sekä vapaehtoiset eläkevakuutukset vaikuttavat etutasoon, kun asiakas on vakuutuksenottaja ja asiakkuus on aktiivinen. Asiakkuus on aktiivinen, kun maksusuunnitelman mukainen ensimmäinen maksu on suoritettu.

Omastartti, Starttivakuutus, Lapsen Omavara tai Rahasto-Omavara (pois lukien S-Säästövakuutukset) vaikuttavat myös maksajan etutasoon, jos sopimukseen on merkitty maksaja. Vaikutus maksajan etutasoon otetaan huomioon siitä alkaen, kun maksaja on ilmoitettu ja merkitty LähiTapiolan vakuutustenhoitojärjestelmään.

LähiTapiola-ja Seligson & Co -rahastot

Omistukset LähiTapiolan kautta ostetuissa LähiTapiola- ja Seligson & Co -rahastoissa vaikuttavat etutasoon, kun rahasto-osuuksien hankinta-arvo on vähintään 1 000 euroa. Hankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahasummaa, jonka asiakas on rahastoihin sijoittanut. Tätä
kutsutaan aktiivisuusehdoksi

Jos asiakkaan omistuksessa olevien rahasto-osuuksien hankinta-arvo lunastusten vuoksi laskee alle 1 000 euron, etutaso säilyy voimassa kaksi (2) kuukautta siitä hetkestä lähtien, kun
rahasto-osuuksien hankinta-arvo alittaa 1 000 euroa. Markkina-arvojen muutoksesta aiheutuva rahastosijoitusten arvonnousu tai -lasku ei vaikuta etutasoon. Vain LähiTapiolan kautta ostetut rahastot vaikuttavat etutasoon.

LähiTapiola Private Banking

Käytössä oleva palvelu vaikuttaa asiakkaan etutasoon.

3. Etutasot

Etutasoja on neljä. Kun asiakkaalla on tuotteita tai palveluita

 • yhdeltä osa-alueelta, hän on etutasolla 1

 • kahdelta osa-alueelta, hän on etutasolla 2

 • kolmelta osa-alueelta, hän on etutasolla 3

 • neljältä osa-alueelta, hän on etutasolla 4.

Etutaso muuttuu automaattisesti ylöspäin tai alaspäin sen mukaan, kuinka monesta osa-alueesta asiakkaalla on voimassaolevia sopimuksia.

Asiakkaan etutaso nousee, jos hän hankkii uudesta osa-alueesta etutasoon vaikuttavan tuotteen tai palvelun taikka kun aktiivisuusehto täyttyy. Etutaso nousee uuden sopimuksen alkamispäivästä tai aktiivisuusehdon täyttymisen alkamisesta lukien.

Asiakkaan etutaso alenee, jos etutasoon vaikuttava sopimus tai aktiivisuusehto päättyy, eikä asiakkaalla ole samasta osa-alueesta muita etutasoon vaikuttavia tuotteita tai palveluita. Etutaso alenee kahden (2) kuukauden kuluttua sopimuksen tai aktiivisuusehdon päättymisestä.

4. Asiakkaan saamat edut

4.1 Vahinkovakuutukset

Omaetua saa etutason mukaisesti seuraavista LähiTapiola-nimisten vakuutusten maksuista:

 • LähiTapiolan Henkilö- ja matkavakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.2.2014 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Hevosvakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.2.2014 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Kaskovakuutus, kun vakuutus on alkanut 7.4.2015 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Kaskovakuutus henkilö- ja pakettiautoille, kun vakuutus on alkanut 15.4.2013 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Kiinteistövakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.1.2013 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Koira- ja kissavakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.2.2014 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Kotivakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.2.2014 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Metsävakuutus, kun vakuutus on alkanut 1.2.2014 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Venevakuutus, kun vakuutus on alkanut 15.4.2013 tai sen jälkeen

 • LähiTapiolan Terveysvakuutus

 • LähiTapiolan Lemmikkieläinvakuutus

 • LähiTapiolan Kasvattajan vakuutus

 • LähiTapiolan Eläinryhmän vakuutus.

Omaetua saa etutason mukaisesti seuraavien Tapiola Keskinäisen Vahinkovakuutusyhtiön myöntämien vakuutusten maksuista:

 • Eläinvakuutus

 • Kaskovakuutus (alennusta ei saa ajoneuvon rahoitus- tai leasingsopimukseen sisältyvästä kaskovakuutuksesta)

 • Koti- ja huvilavakuutus (alennusta ei saa UNDO Kotivakuutuksesta)

 • Lapsivakuutus

 • Maatilavakuutus

 • Matkustajavakuutus (alennusta ei saa määräaikaisesta vakuutuksesta eikä UNDO Henkilövakuutuksesta)

 • Metsävakuutus

 • Venevakuutus

 • Yksityistapaturmavakuutus (alennusta ei saa UNDO Henkilövakuutuksesta)

 • Tietyt yksityishenkilöille myönnettävät yritysvakuutukset esim. kiinteistövakuutus.

Omaetualennusta ei saa Lähivakuutus-ryhmän myöntämien vakuutusten maksuista.

Tietyille kohderyhmille rajatuissa tai muuten poikkeuksellisissa vakuutuksissa voi olla rajoituksia Omaedun suhteen.

5. Miten ja milloin edut saa

Asiakas saa asiointinsa laajuuden perusteella määräytyvän kulloinkin voimassa olevan etutason mukaiset edut automaattisesti seuraavassa yksilöityjen ehtojen mukaisesti.

5.1 Vahinkovakuutukset

Omaetu määräytyy sen mukaan, mikä on vakuutuksenottajan etutaso vakuutussopimuksen alkamishetkellä tai sopimuksen uudistuksen hetkellä. Vakuutuskaudet ovat pääsääntöisesti vuoden mittaisia ja uudistuvat vuoden välein. Vakuutuskausi voi jakaantua useampaan laskutusjaksoon. Kesken vakuutuskauden tapahtuneet etutason muutokset eivät vaikuta vakuutuskauden laskutusjaksojen maksuihin, vaan etutason muutos otetaan huomioon seuraavan vakuutuskauden alusta.

Etutasoa vastaava Omaetu vähennetään alennuksena vakuutusmaksusta. Omaetu lasketaan ja vähennetään maksusta viimeisenä eränä ennen mahdollista maksutapa-alennusta tai -korotusta.

5.2 Omasäästö- ja Omaeläke

Omasäästön ja Omaeläkkeen 31.12.2022 mennessä kertyneelle lisäsäästölle maksetaan korkoa, jonka suuruus määritellään vuosittain marraskuussa. Lisäsäästön maksaminen päättyy
31.12.2022 mennessä

Lisäsäästön saa hyväkseen, jos Omasäästö on voimassa LähiTapiolassa tavoiteiässä ja sopimukseen perustuvaa säästöä aletaan nostaa. Omaeläkkeessä lisäsäästön saa hyväkseen eläkeajan alkaessa, kun sopimukseen perustuvaa eläkettä aletaan nostaa. Jos vakuutettu kuolee ennen tavoiteikää tai eläkeaikaa, lisäsäästö maksetaan sopimuksen mukaiselle edunsaajalle kuolemantapauskorvauksena.

Kertynyt lisäsäästö lisätään vakuutussäästöön sijoituskohteissa olevien säästöjen suhteessa, kun ensimmäinen erä tai kuolemantapauskorvaus maksetaan.

Lisäsäästö maksetaan, jos irtisanominen tehdään puolison kuoleman, avioeron, yli vuoden kestävän työttömyyden tai pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen muista syistä ennen tavoite- tai eläkeikää, lisäsäästöosuutta ei makseta asiakkaalle.

6. Tiedottaminen

Kulloinkin voimassa olevat säännöt ovat nähtävillä internet-sivuillamme osoitteessa lahitapiola.fi.

Omaetu-ohjelmasta ja Omaeduista tiedotetaan internet-sivuillamme, asiakastiedotteilla ja LähiTapiolan omistaja-asiakkaille tarkoitetuissa asiakaslehdissä. Tietoja Omaedusta saa myös LähiTapiolan asiakaspalvelupisteistä. Vakuutussopimuskohtaisista eduista tiedotetaan lisäksi asiakkaan saamissa vakuutusasiakirjoissa.

7. Muut ehdot

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa ohjelman sääntöjä.

Olennaisista muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta ennen sääntömuutoksen voimaantuloa internet-sivuillamme.

LähiTapiolalla on oikeus lopettaa Omaetuohjelma. Ohjelman lopettamisesta ilmoitetaan vähintään kolme (3) kuukautta ennen ohjelman lopettamista henkilökohtaisella asiakastiedotteella.

Palveluntarjoajat

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot O