Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Muutoksenhaku

Vastaanotamme vuosittain yli 800 000 korvaushakemusta. Valtaosa asiakkaistamme on tyytyväisiä saamaansa päätökseen. Joskus kuitenkin tapahtuu väärinkäsityksiä tai teemme virheen. Asiakkaidemme omistamana yhtiöryhmänä haluamme varmistaa, että saat sujuvaa palvelua kaikissa tilanteissa ja että mahdolliset virheet päätöksissä oikaistaan.

Lue tältä sivulta, miten voit hakea muutosta saamaasi päätökseen.

Lue lisää

Jos LähiTapiolan antama päätös ei oikaisupyynnöstäsi huolimatta ole sinua tyydyttävä, voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon. Se on LähiTapiolan sisäinen muutoksenhakukanava, joka käsittelee vakuutus- tai korvauspäätöksiä koskevat muutoksenhakuasiat, kun kyseessä on:
 • vapaaehtoinen vahinkovakuutus
 • henkivakuutus
 • sijoituspalveluihin liittyvä asia.

Asiakassovittelutoimisto tutkii vakuutus-, korvaus- tai sijoitusasiaa koskevan päätöksen puolueettomasti ja selvittää, onko ratkaisu ollut asianmukainen. Palvelu on maksutonta ja käsittely on riippumaton aikaisemmista käsittelyvaiheista. Käsittelyn lopuksi saat perustellun kirjallisen päätöksen. Jos olet edelleen tyytymätön päätökseen, voit halutessasi hakea muutosta asiakassovittelutoimiston ratkaisuun esimerkiksi FINEstä.

Asiakassovittelutoimisto käsittelee sille osoitetut muutoksenhaut, jotka eivät ole vireillä muissa muutoksenhakuelimissä. Lähetä kirjallinen muutoshakemus kolmen (3) kuukauden kuluessa kirjallisen päätöksen saamisesta.

Asiakassovittelutoimisto ei voi ottaa kantaa tai käsitellä muutoshakemuksia, jotka koskevat:

 • lakisääteisiä vakuutuksia/vahinkoja (liikennevakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus)
 • yleisiä vakuutusyhtiön toimintaa koskevia valituksia

Näin haet muutosta:

 • Voit ottaa yhteyttä asiakassovittelutoimistoon sähköpostilla osoitteeseen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Huomaathan, että sähköpostiyhteys on suojaamaton.
 • Suojattu sähköpostiyhteys: https://secure.lahitapiola.fi/. Osoitteen kirjoittamalla tai kopioimalla Internet-selaimeen ja painamalla Enter avautuu suojatun sähköpostin lähetysmahdollisuus.
 • Jos haluat lähettää muutoksenhaun kirjepostissa, käytä osoitetta LähiTapiola, Asiakassovittelutoimisto, 02010 LÄHITAPIOLA.
 • Älä lähetä kuitteja tai muita lisäselvityksiä. Asiakassovittelutoimisto pyytää niitä sinulta tarvittaessa.

Kerro muutoksenhaussa:

 • nimi ja yhteystiedot
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • vakuutusnumero tai vahinkotunnus
 • kuinka päätöstä vaaditaan muutettavan
 • perustelut vaatimukselle.

Ellei asiasi selviä meillä LähiTapiolassa, voit ottaa yhteyttä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Se antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120

Voit pyytää ratkaisusuositusta myös kuluttajariitalautakunnalta, (PL 306, 00531 Helsinki). Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille. Siirry kuluttajariitalautakunnan sivuille. Ota yhteyttä ensin kuluttajaneuvontaan, josta saat opastusta ja sovitteluapua riitatilanteeseen. Siirry kuluttajaneuvonnan sivuille.

Tarkempia tietoja noudatettavasta menettelystä voit tiedustella suoraan lautakunnilta. Lautakuntien antamat lausunnot ovat suosituksia.

Jos kyseessä on venevahinko, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja edellä mainitusta kolmen vuoden määräajasta. Ennen kuin tällainen asia voidaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/53). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.


Voit myös saattaa asian yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka et olisi pyytänyt FINEltä tai kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai vakuutuksenantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta. Siirry Euroopan komission riidanratkaisusivustolle.


Lakisääteisiin vakuutuksiin kuten liikennevakuutukseen liittyville korvausasioille on omat muutoksenhakumenettelyt. Liikennevakuutusasioihin liittyvät oikaisuvaatimukset käsitellään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan liikennevahinko-osastolla.

Voit pyytää ratkaisusuositusta joko vapaamuotoisella asiakirjalla tai lautakunnan sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta. Sähköiseen ratkaisusuosituslomakkeeseen pääset tästä linkistä.

Sähköpostilla pyynnön ratkaisusuosituksesta voit lähettää osoitteeseen: liikenne@liipo.fi

Postitse pyynnön ratkaisusuosituksesta voit lähettää osoitteella:

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta
Liikennevahinko-osasto
Lintulahdenkatu 10 (3. krs)
00500 Helsinki

Ratkaisusuosituspyynnössä tulee ilmoittaa:

 • päätös, josta ratkaisusuositusta pyydetään
 • miltä osin haet päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla sekä
 • nimesi ja yhteystietosi.

Liitä ratkaisusuosituspyynnön mukaan saamasi korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat ja allekirjoita pyyntö. Jos pyynnön on laatinut puolestasi joku toinen, on hänen allekirjoitettava se ja liitettävä mukaan hänelle antamasi valtakirja.

Ratkaisusuosituksen pyytäminen on sinulle maksutonta.

Riippumatta siitä, oletko pyytänyt asiassasi liikennevahinkolautakunnan ratkaisusuositusta, voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen ratkaistavaksi riita-asiana. Kanne on nostettava vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon päätöksestämme ja mainitusta kolmen vuoden määräajasta.


Liikennevahingon johdosta annettuihin kuntoutusasiaa koskeviin päätöksiin ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskeviin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kirjallisella valituksella kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Vakuutusoikeuden osoite on:

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005
00521 HELSINKI

Ilmoita valituksessa

• päätös, johon haet muutosta
• miltä kohdin haet muutosta päätökseen
• mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
• perusteet, joilla vaadit muutosta
• nimesi, henkilötunnuksesi ja ammattisi
• osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Liitä lausuntopyynnön mukaan korvauspäätös sekä selvitykset, joihin vetoat ja allekirjoita pyyntö. Jos lausuntopyynnön on laatinut puolestasi joku muu, on hänen allekirjoitettava se ja liitettävä mukaan antamasi valtakirja. Valitus on toimitettava vakuutusoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen jälkeen, kun sait tiedon päätöksestä. Jollei muuta osoiteta, sinun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on lähetetty. Valituksen täytyy olla vakuutusoikeudessa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Voit toimittaa valituskirjelmän postitse, henkilökohtaisesti tai lähettiä käyttäen. Voit lähettää valituskirjelmän myös sähköpostilla tai faksina, mutta tällöin alkuperäinen allekirjoitettu valituskirjelmä on toimitettava erikseen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus pyytää LähiTapiolalta kirjallisen vastauksen valitukseesi.

Vakuutusoikeuden päätökseen voi hakea rajoitetusti muutosta korkeimmalta oikeudelta. Siirry korkeimman oikeuden sivuille.


Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Siirry tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuille.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevista päätöksistä. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta. Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä. Osoita valituksesi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta lähetä se LähiTapiolaan. Käsittelemme asiasi uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi.


Valituskirjeen sisältö, ilmoita valituksessa ainakin


• että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle
• päätös, johon haet muutosta
• miltä kohdin haet muutosta
• mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
• perusteet, joilla vaadit muutosta
• nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.


Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin. Muista allekirjoittaa valituksesi. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on noin seitsemän kuukautta.


Vakuutusyhtiöitä valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Finanssivalvonnalle voit ilmoittaa vapaamuotoisesti vakuutusyhtiön menettelystä, jos katson sen olevan sääntöjen vastaista tai muutoin moitittavaa. Lue lisää Finanssivalvonnan sivuilta.