Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kuolinpesän hoitajalle

Läheisen kuolemaan liittyy paljon paperitöitä. Tämä opas on laadittu sinulle, joka hoidat kuolinpesän käytännön asioita. Näillä ohjeilla vakuutus- ja sijoitusasiat hoituvat oikein ja mahdollisimman vaivattomasti.

Tietoa vakuutuskorvauksista kuolemantapauksissa saat Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnan oppaasta (pdf).

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän asioista päättävät kuolinpesän osakkaat yhdessä. Omaisen on hyvä ilmoittaa LähiTapiolassa asiakkaana olleen kuolemasta mahdollisimman pian kuolintodistuksella tai virkatodistuksella. Kuolintodistuksen saa perittävää viimeksi hoitaneelta lääkäriltä ja virkatodistuksen saa esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastolta.

Kuolinpesän osakkaita ovat:
 • lakimääräiset perilliset
 • leski, jos puolisoilla ei ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avio-ehtoa
 • yleistestamentinsaaja.
Perilliset

Lakimääräiset perilliset on ryhmiteltynä alla. Jos kyseisessä perillisryhmässä ei ole perillisiä, osakkaaksi tulevat seuraavan ryhmän perilliset.
 • perittävän lapset tai heidän jälkeläisensä
 • leski, jos perittävältä ei jäänyt lapsia tai heidän jälkeläisiään
 • perittävän vanhemmat tai heidän jälkeläisensä
 • perittävän isovanhemmat tai heidän jälkeläisensä. Serkut eivät kuitenkaan enää peri.

Jos ensiksi kuolleella aviopuolisolla ei ole ollut lapsia ja leski on perinyt puolisonsa, lesken kuoltua hänen kuolinpesänsä osakkaita ovat myös ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset.

Leski

Jos perittävällä oli kuollessaan elossa olevia rintaperillisiä, leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on suoritettu.


Jos lesken ja perittävän välillä on tehty avio-oikeuden täysin poissulkeva avioehtosopimus, leski ei ole kuolinpesän osakas. Tällöin jaettava jäämistö määritellään erottelemalla toisistaan ensiksi kuolleelle puolisolle kuulunut omaisuus ja leskelle kuuluva omaisuus.
Jäämistöositus ja erottelu toimitetaan aina ennen perinnönjakoa, koska vasta silloin selviää jaettavaan jäämistöön kuuluva omaisuus.

 • Jos perittävällä ei ollut lapsia, leski on yksin lakimääräinen perillinen.

Yleistestamentinsaaja

Perittävä on voinut määrätä testamentilla omaisuutensa tai osan siitä jollekin henkilölle tai yhteisölle. Tällainen yleistestamentinsaaja on kuolinpesän osakas. Sen sijaan jos perittävä on määrännyt tietyn rahasumman tai yksilöidyn omaisuuden nimetylle taholle, on kyseessä eritystestamentti. Erityistestamentinsaaja ei ole kuolinpesän osakas.


Perunkirjoitusta varten tarvittavat todistukset kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta voi pyytää yksittäinenkin kuolinpesän osakas. Sen sijaan kuolinpäivää edeltävältä ajalta tietojen saantiin tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus, jolloin käytännöllisintä on valtuuttaa joku henkilö toimimaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden puolesta. Osakkuusasema käy ilmi vainajan virkatodistuksesta, joka pesän osakkaan tulee esittää.
Pesän asioiden hoitaja voi olla myös pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija.

Osakkaiden yhdessä valtuuttama henkilö

Valtuutettu voi olla joku pesän osakkaista tai täysin ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi asianajaja. Valtakirjan tulee olla yksilöity, avoin asianajovaltakirja ei riitä. Valtuutus tarvitaan jokaiselta kuolinpesän osakkaalta.

Pesänselvittäjä

Kuolinpesän osakas, testamentinsaaja tai kuolinpesän velkoja voi hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä. Jos tällainen on määrätty, vain hänellä on yksin oikeus hoitaa pesän asioita.
• Pesänselvittäjän on esitettävä LähiTapiolalle tuomioistuimen määräys.

Testamentin toimeenpanija

Perittävä on saattanut testamentissaan määrätä testamentin toimeenpanijan. Hänellä on lähes sama toimivalta hoitaa kuolinpesän asioita kuin pesänselvittäjällä, ellei testamentin sanamuodosta muuta ilmene.
• Testamentin toimeenpanijan on esitettävä LähiTapiolalle lainvoimainen testamentti.


Mikä on perukirja?

 • Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on osakasluettelo perittävän oikeudenomistajista sekä pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuusluettelo perittävän varoista ja veloista. Perukirja on lisäksi veroilmoitus perintöverotusta varten. Lain mukaan perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolinpäivästä.
 • Perunkirjoituksen toimituttaa se kuolinpesän osakkaista, jonka hoidossa pesän omaisuus on. Lisätietoja perunkirjoituksesta ja perintöverotuksesta saa muun muassa verotoimistosta tai osoitteesta www.vero.fi.


Todistukset perukirjaa varten

LähiTapiola lähettää perukirjan laatimista varten tarvittavat alla mainitut todistukset pyynnöstä perittävän viimeiseen kotiosoitteeseen. Jos todistuksen haluaa johonkin muuhun osoitteeseen, on osakkaan esitettävä selvitys kuolinpesän osakkuudestaan virkatodistuksella.

 • Saldotodistukset kuolinpäivältä perittävän rahasto-omistuksista ja mahdollisista muista säästämisen ja sijoittamisen sopimuksista.
 • Tiedot kuolemantapauskorvauksista. Kuolemantapauskorvaus voi sisältyä henki-, säästö- ja eläkevakuutuksiin tai yksityistapaturma- ja matkustajavakuutuksiin.

Lesken tiedot merkitään todistuksiin vain lesken suostumuksella.


Ennen kuin kuolinpesän asioita voidaan hoitaa, on LähiTapiolalle toimittava seuraavat asiakirjat:

 • Digi- ja väestötietoviraston vahvistama perukirjan osakasluettelo tai perukirja ja sukuselvitys, josta ilmenevät perittävän lakimääräiset perilliset (katkeamaton virkatodistusketju niistä seurakunnista tai maistraateista, joissa perittävä on ollut kirjoilla 15 vuotiaasta kuolinhetkeen saakka)
 • mahdollinen testamentti sekä lakimääräisten perillisten testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset ja lakiosailmoitukset
 • mahdollinen avioehtosopimus
 • ensiksi kuolleen puolison perukirja (ja sukuselvitys)
 • jos ensiksi kuolleen puolison pesä on ositettu, on toimittava ositus- ja jakokirja
 • mahdollinen valtakirja
 • mahdollinen toimeksiantolomake.

LähiTapiola voi ryhtyä annettuihin toimeksiantoihin vasta tarkastettuaan asiakirjat. Varaa siksi toimeksiantoihin riittävästi aikaa.

Henkilövakuutukset

Jos perittävällä oli vakuutus, josta maksetaan korvausta hänen kuolemansa johdosta, edunsaajan on täytettävä ja allekirjoitettava korvaushakemus ja lähetettävä se LähiTapiolalle korvauskäsittelyn aloittamista varten.

Henkilövakuutukset, kuten yksityistapaturma- ja matkustajavakuutus, päättyvät. Kuolinpäivän jälkeisen ajan vakuutusmaksun osuus palautetaan kuolinpesän tilille.

 • Muulle kuin kuolinpesän tilille vakuutusmaksu voidaan palauttaa kaikkien pesän osakkaiden suostumuksella.

Omaisuusvakuutukset

Vainajan nimissä olevat omaisuusvakuutukset, kuten ajoneuvo- ja kotivakuutus, pysyvät voimassa kunnes ne irtisanotaan tai kunnes vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. LähiTapiola siirtää vakuutukset kuolinpesän nimiin saatuaan tiedon kuolemasta.

 • Vakuutusten irtisanomiseen ja muuttamiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus.

Korvauskäsittelyt

 • Jos henkilöllä on kuollessaan ollut korvauskäsittely kesken, kuolinpesä tulee niissä perittävän sijaan. Kuolinpesä ei kuitenkaan jo aloitetussa korvauskäsittelyssä voi pääsääntöisesti esittää uusia vaatimuksia.

Säästö- ja sijoitussopimukset

 • Jos henkilöllä on kuollessaan ollut LähiTapiolassa säästämisen ja sijoittamisen sopimus (kuten sijoituspalvelusopimus, omaisuudenhoitosopimus, kapitalisaatiosopimus) voimassa, pysyy sopimus voimassa myös kuoleman jälkeen.


Perinnönjaosta laaditaan jakokirja. Sen jälkeen, kun kuolinpesän koko omaisuus on jaettu, kuolinpesä lakkaa ja kukin osakas määrää yksin saamastaan omaisuudesta.


 • Kun kuolinpesän säästöjen tai rahasto-osuuksien omistusoikeus halutaan siirtää kuolinpesän osakkaille, on LähiTapiolalle esitettävä lainvoimainen perinnönjakokirja sekä jos kuolinpesän osakkaita on enemmän kuin yksi, kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittama valtakirja siitä, kuka voi allekirjoittaa omistusoikeuden siirtoja koskevat toimeksiannot kuolinpesän puolesta.
 • Mikäli kuolinpesän nimissä olevat säästöt tai rahasto-osuudet halutaan lunastaa ja siirtää kuolinpesän tilille, tarvitaan asiassa kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus, joka annetaan yksilöidyllä valtakirjalla, jonka kukin kuolinpesän osakas on allekirjoittanut, jos kuolinpesän osakkaita on enemmän kuin yksi.
 • Suostumuksessa tai jakokirjassa on lisäksi yksilöitävä ne kohteet, jotka lunastetaan tai joiden omistusoikeus siirretään sekä tilinumerot, joille varat siirretään.

 • Kukin osakas huolehtii itse siitä, että hänen saamansa omaisuuden vakuutukset ovat kunnossa. Esimerkiksi ajoneuvojen vakuutustietojen ja vakuutusturvan muuttaminen edellyttää, että uusi omistaja esittää LähiTapiolalle selvityksen omaisuuden siirtymisestä esimerkiksi lainvoimaisella perinnönjakokirjalla tai ajoneuvon rekisteriotteella.
 • Kuolinpesän asioiden hoitoon saattaa liittyä erityispiirteitä, joita ei tässä oppaassa ole huomioitu.
 • Voit aina kysyä neuvoa toimistoistamme, jotta vakuutusasiat tulevat oikein hoidetuiksi. Sijoituksia koskien voit olla yhteydessä säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalveluun: 09 453 8500 (ma-pe klo 9-17).