Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Työpaikan riskien arviointi

Työnantajana tai esimiehenä olet vastuussa työpaikan turvallisuudesta. Riskien arviointi on prosessi, jossa arvioidaan työpaikan vaaratekijät ja niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Tunnista ja arvioi työpaikkasi riskit

Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja siitä aiheutuvat vaarat riittävän järjestelmällisesti. Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tärkeimmät työolojen ja työn turvallisuuden kehittämisalueet, joihin voidaan tehokkaasti keskittää suunniteltuja ja ennaltaehkäiseviä riskienhallinnan toimenpiteitä.

Työn riskien arviointi on prosessi, jossa arvioidaan työpaikan vaaratekijät ja niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Työn kaikki osa-alueet käydään läpi järjestelmällisesti ja pohditaan

- mikä saattaisi aiheuttaa vammoja tai vahinkoja
- voidaanko vaarat poistaa
- mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai suojatoimia riskienhallinnassa käytetään, ellei vaaroja voida poistaa.

Työnantaja vastaa riskien arvioinnista työpaikalla. Riskien arviointiin on kuitenkin tärkeää ottaa mukaan myös työntekijöitä, sillä työympäristön käytännön tuntemus ja osaaminen ovat tarpeen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi.

Katso video riskien arvioinnista LähiTapiolan RiskiHelppi-videokirjastosta.

Työn riskien arvioinnin prosessi

Johto tekee päätöksen arvioinnin toteuttamisesta. Samalla varmistetaan arviointiin tarvittavat resurssit. Suositeltava arviointiryhmänkoko on noin 3-5 henkilöä (esihenkilö, työntekijä ja asiantuntijat).

Suunnitellaan riskien arviointiprosessin kulku ja arvioitavat kohteet.
- Pienet kohteet voidaan arvioida kerralla.
- Isommat kohteet jaetaan sopiviin osiin (esim. osasto, kerros, kone, työtehtävä, jne).

Kerätään riittävät lähtötiedot arviointia varten: aiemmin tehdyt riskien arvioinnit, tilastot ja työpaikkaselvitykset.

Selvitetään, mitkä työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät saattavat aiheuttaa vahinkoa ja ketkä saattavat altistua vaaroille.

Ensisijaisesti vaarat tulisi poistaa. Jos niitä ei voida poistaa, arvioidaan vaarojen merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Sekä riskienhallinnan taso että riskin toteutumisen aiheuttamien seurausten vakavuus arvioidaan erikseen:

Riskienhallinnan taso

1= Asia riittävästi hallinnassa / ongelmia ei ole esiintynyt
2= Hallinnassa on jonkin verran parannettavaa / ongelmia on esiintynyt
3= Hallinnassa on paljon parannettavaa / ongelmia esiintyy usein

Riskin vakavuus

1= Vähäinen: Poissaolo <3 pv tai satunnaisia poissaoloja. Lievät vaikutukset: nyrjähdykset, mustelmat, ohimenevä sairaus, epämukavuus
2= Haitallinen: Poissaolo 3-30 pv tai toistuvia poissaoloja. Pitkäkestoisia vaikutuksia tai pysyviä lieviä haittoja, murtumat, palovammat, lievä kuulovaurio
3= Vakava: Poissaolo > 30 pv tai jatkuvia poissaoloja. Pysyvät vakavat vaikutukset: työkyvyttömyys, pysyvä vakava haitta tai rajoite, työperäinen syöpä, astma, kuolema

Riskienhallinnan tason ja vakavuuden tulosta saadaan riskin suuruus. Matemaattisesti asia voidaan esittää seuraavasti: RH-taso x Vakavuus = Riskin suuruus

Selvitetään, mitä toimenpiteitä tarvitaan riskien poistamiseksi tai niiden hallitsemiseksi. Määritellään toimenpiteille vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Riskien arvioinnin tuloksista ja tehtävistä toimenpiteistä tulee tiedottaa koko henkilöstöä.

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää:

- työ- ja käyttöohjeissa
- työnopastuksessa ja perehdyttämisessätyö- ja käyttöohjeissa
- työsuojelun toimintaohjelman ja toimintasuunnitelmien laatimisessa
- työterveyshuollon toiminnan suunnittelussa
- työpisteiden suunnittelussa tai muuttamisessa.

Riskien arviointia on tarkasteltava säännöllisesti, jotta varmistetaan arvioinnin ajantasaisuus. Hyvä käytäntö on tarkistaa riskien arvioinnin tila aina merkittävien muutosten yhteydessä. Lisäksi riskien arviointi tulee päivittää tapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta koskevan tutkinnan tulosten perusteella.

Työpaikan riskien arvioinnin työvälineet

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työturvallisuuskeskuksen julkaisu Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirja 2021 antaa kattavat ohjeet organisaation työn riskien arvioimiseksi. Voit käyttää ttk.fi-sivustolta löytyviä työkirjaa ja arviointilomakkeita apuna työpaikkasi vaarojen ja haittojen tunnistamiseen.

Psykososiaalisten vaarojen tunnistamiseen voit käyttää lisäksi standardiin SFS-ISO 45003:2021 (Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Psyykkinen työterveys ja työturvallisuus. Ohjeita psykososiaalisten riskien hallintaan) perustuvaa lomaketta Psykososiaalisten vaaratekijöiden tunnistaminen (pdf).

Pienen työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskien lähtötason kartoittamiseen sopii esimerkiksi ArkiArvi-työkalu arkiarvi.fi-sivustolla.

Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuututka-sovelluksella - ttk.fi voi tunnistaa työn vaara- ja kuormitustekijät, arvioida riskien suuruuden, määrittää toimenpiteet ja arvioida jäljelle jäävät riskit.