Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kansainvälisesti vahvojen brändien yhtiöihin.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 30.12.2022 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 743700JI1D6ZATBOGY35

Tiivistelmä

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sisällyttämällä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä arvioiti sijoitusvalintoihin, tekemällä sijoitusuniversumiin yhtiörajauksia sekä painottamalla ESG-ominaisuuksia sijoituskohteiden valintaprosessissa.

Seligson & Co Rahastoyhtiössä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Rahaston sijoitusuniversumia rajataan siten, ettei rahasto sijoita heikoimman ESG-arvion saaneisiin yhtiöihin. Arvion tekee rahastoyhtiö ja se pohjautuu julkisesti saatavilla oleviin ESG-pisteytysarvioihin. Yhtiöiden valintaprosessissa painotetaan rahastoyhtiön ESG-arviota vähintään 10 % painolla yhtiövalinnan kokonaispisteytyksestä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden pääasiallinen toimiala on tupakka-, porno-, alkoholi- tai aseteollisuus. Hyvän hallintotavan noudattamista arvioidaan osana alkujoukon valintaa sekä osana kokonaispisteytystä valintaprosessissa.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: rahaston kasvihuonekaasuintensiteetti, kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta), YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta) ja rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma. Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla.

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia.

Rahastolla ei ole ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sisällyttämällä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä arvioiti sijoitusvalintoihin, tekemällä sijoitusuniversumiin yhtiörajauksia sekä painottamalla ESG-ominaisuuksia sijoituskohteiden valintaprosessissa.

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusuniversumia rajataan siten, ettei rahasto sijoita heikoimman ESG-arvion saaneisiin yhtiöihin. Arvion tekee rahastoyhtiö ja se pohjautuu julkisesti saatavilla oleviin ESG-pisteytysarvioihin. Yhtiöiden valintaprosessissa painotetaan rahastoyhtiön ESG-arviota vähintään 10 % painolla yhtiövalinnan kokonaispisteytyksestä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden pääasiallinen toimiala on tupakka-, porno-, alkoholi- tai aseteollisuus.

Seligson & Co tarkastelee hyvää hallintotapaa osana alkujoukon valintaa sekä osana kokonaispisteytystä valintaprosessissa. Hyvää hallintotapaa noudattavien sijoituskohteiden tunnistamisessa hyödynnetään saatavilla olevia Governance-analyysejä ja -mittareita osana rahastoyhtiön tekemää ESG-arviota.

Sijoitusten osuus

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

  • Alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

  • Alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 97 %. Muita sijoituksia on 3 %.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, mukaan lukien luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun tai ydinenergiaan. Rahaston sijoitusuniversumi koostuu pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisista alueista, joilla raportoituja tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista sijoituksista ei ole saatavilla ja joille ulkopuolisten arviointien käyttö vähimmäismäärään sitoutumiseksi on hankalaa. Lisäksi kaikki toimialat, joille rahasto voi sijoittaa, eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän voimassa olevien kriteerien piirissä.

Vaikka rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, niitä voi olla rahastossa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahastolle muodostetaan seurattava kori kerran vuodessa yhtiövalintaprosessissa. Rahasto pyrkii toimimaan mahdollisimman alhaisin kustannuksin ja siksi yhtiöiden valikoimaa ei muuteta, mikäli ei selvästi voida osoittaa jonkin yhtiön aseman hiipuneen ja toisen nousseen sen tilalle. Mikäli Seligson & Co:n ESG-arvio yhtiöstä muuttuu ja muut kriteerit yhtiön aseman hiipumisesta täyttyvät, yhtiö voidaan sulkea rahastosta seuraavassa yhtiövalintaprosessissa. Raportoitavien mittareiden kehitystä seurataan vuosittain. Uusia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

  • Rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti

  • Kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Seligson & Co arvioi sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia yhtiövalinnan yhteydessä. Arvio pohjautuu saatavilla oleviin ESG-pisteytysarvioihin ja -luokituksiin, joista Seligson & Co rahastoyhtiö muodostaa kokonaisarvion. Kokonaisarviota hyödynnetään sijoituskohteiden yhtiövalintaprosessissa muiden kriteerien ohella.

Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla. Arvioitujen tietojen osuus vaihtelee mittareittain 7 % - 100 % välillä. Kaikista raportoinnissa tällä hetkellä käytettävistä mittareista ei ole saatavilla sijoituskohteiden julkaisemaa tietoa. Raportoinnissa käytettävää kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tietokantojen kautta. Mittareiden laskennassa käytetään EU:n tiedonantoasetuksessa määriteltyä tai muuta standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Datan eheyttä ja laatua arvioidaan ennen sen käyttämistä raportoinnissa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Seligson & Co:n arvio sijoituskohteen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvistä tekijöistä perustuu yhtiövalintahetkellä saatavilla oleviin ESG-pisteytysarvoihin. Koska Seligson & Co hyödyntää eri pisteytysarvioita ja niistä kokonaisarvion, ei ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien omaisuuksien toteutuminen ole riippuvainen yhden tietyn luokittajan käyttämästä menetelmästä tai laskentatavasta.

Seligson & Co:lla hyödynnetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien raportoinnissa etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, jos raportoitua tietoa ei ole saatavilla parhaimman mahdollisen kattavuuden saamiseksi. Kaikki sijoituskohteet eivät raportoi tietoja, jolloin sijoituskohteiden raportoiman virallisen tiedon osuus voi jää vajaaksi. Sijoituskohteiden raportoimat tiedot eivät aina ole systemaattisia ja standardisoituja, jolloin tietojen vertailtavuus saattaa heikentyä. Arvioituun tietoon liittyy riski arvion virheellisyydestä. Arviointivirheiden minimoimiseksi datatoimittajana käytetään luokittajien metodologioista riippumatonta toimijaa, jonka käyttämät menetelmät ja laskennat perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Asianmukainen huolellisuus

Seligson & Co Rahastoyhtiössä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Salkunhoitajien kokouksissa tehdään päätökset vuosittaisista yhtiövalinnoista. Valinnat tehdään huomioiden rahaston säännöt ja rahastoja koskeva sääntely.

Vaikuttamispolitiikat

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia yhdessä LähiTapiola Varainhoidon kanssa eurooppalaisen yhteistyökumppanin välityksellä. Rahasto noudattaa yhtiökokouksissa rahastoyhtiön hyväksymää äänestyspolitiikkaa. Yhtiökokouksiin osallistumisesta ja rahastojen äänivallan käytöstä raportoidaan rahastojen vuosi- ja puolivuotiskertomuksissa.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Näkökulmia taloudesta