Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Varainhoito Nordic Plus

Varainhoito Nordic Plus on aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku, johon valitsemme oman yritysanalyysimme perusteella Suomen ulkopuolelta noin 15-20 pohjoismaista osaketta ja 10 yrityslainaa. Perusallokaationa sijoitamme 70 % varoista osakkeisiin ja 30 % yrityslainoihin.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 16.12.2022 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 7437009MZCJZV9CNZC22

Tiivistelmä

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Sijoitussalkku edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö edellyttää varainhoitajan arvioivan hyvän hallintotavan noudattamista sijoituskohdeyrityksissä. Rahastojen osalta arvioidaan kunkin varainhoitajan kestävän sijoittamisen toteuttamistavat.

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole tavoitetta kestäville sijoituksille. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa taksonomia-asetuksen mukaisiin tai LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoituksen kriteerit täyttäviin kestäviin sijoituksiin.

Sijoitussalkun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Mittarit suorien osake- ja yrityslainasijoitusten osalta: hiili-intensiteetti, ulkopuolisen palveluntarjoajan E-arvio rahastosta, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien ympäristöön liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitussalkusta), ulkopuolisen palveluntarjoajan E-arvio rahastosta, sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien yhteiskuntaan liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitusalkkusta).

Sijoitussalkun kestävyyden arvioinnissa käytetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. LähiTapiola Henkiyhtiö edellyttää, että varainhoitaja noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatavat ovat tapaamiset suorien likvidien sijoitusten kohdeyritysten johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Salkulla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö velvoittaa varainhoitajaa huomioimaan kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä sijoitussalkku edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja.

Sijoitusstrategia

Varainhoito Nordic Plus tavoittelee tuottoa sijoittamalla salkun varat pääosin pohjoismaisiin osakkeisiin ja yrityslainoihin (pois lukien Suomi). Neutraalitilanteessa osakesijoituksia voi olla 70 % salkun varoista.

Taloudellisen analyysin lisäksi sijoitussalkun sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö edellyttää varainhoitajan arvioivan hyvän hallintotavan noudattamista sijoituskohdeyrityksissä.

Sijoitusten osuus

Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole tavoitetta kestäville sijoituksille. Rahasto saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa taksonomia-asetuksen mukaisiin tai LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoituksen kriteerit täyttäviin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan.

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia: kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu: kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

  • alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

  • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 90 %. Muita sijoituksia on 10 %.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Sijoitussalkun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Mittarit suorien osake- ja yrityslainasijoitusten osalta:

Hiili-intensiteetti, ulkopuolisen palveluntarjoajan E-arvio rahastosta, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien ympäristöön liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitussalkusta), ulkopuolisen palveluntarjoajan E-arvio rahastosta, sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien yhteiskuntaan liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitusalkkusta).

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Suorissa osake- ja yrityslainasijoituksissa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Kohderahastojen kohdalla ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta tai julkaistuista raporteista.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista. Kohderahastojen kohdalla datan laadukkuus pyritään varmistamaan käyttämällä luotettavia ja alalla tunnettuja palveluntarjoajia.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoitussalkun kestävyyden arvioinnissa käytetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi.

Asianmukainen huolellisuus

LähiTapiola Henkiyhtiö edellyttää, että varainhoitaja noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Vaikuttamispolitiikat

Salkunhoidossa noudatetaan varainhoitajan omistajaohjauksen periaatteita. Lue vaikuttamisen linjauksista omistajaohjauksen periaatteissa tästä (pdf).

Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatavat ovat tapaamiset suorien likvidien sijoitusten kohdeyritysten johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Vaikuttamistapauksia priorisoidaan ja sopivin vaikuttamistapa valitaan etupäässä sijoituksen koon, merkittävyyden ja yrityskohtaisen kestävyystekijän oleellisuuden perusteella. Lisäksi kestävyysteeman systeeminen merkittävyys (esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet) ja vaikuttamisen onnistumismahdollisuudet huomioidaan.

Kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niitä rikkoneiden sijoituskohteiden toimintaa seurataan.

Nimetty vertailuarvo

Salkulla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Näkökulmia taloudesta