Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi sopii säästäjille ja sijoittajille, joka haluavat sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille edullisesti ja hyvin hajautetusti.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 1.1.2023 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 743700BO0Y01PMV36060

Tiivistelmä

Rahaston kestävä sijoitustavoite on vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Rahaston sijoitusuniversumista suljetaan pois kiistanalaisten aseiden valmistajat, tupakkayhtiöt ja kansainvälisten normien rikkojat sekä hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt. EU:n sääntelyn määrittelemää Paris Aligned (PAB) -vertailuindeksiä seuraavan passiivisen salkun sijoituksia pidetään lähtökohtaisesti kestävinä. Näiden sijoitusten katsotaan edistävän ilmastonmuutoksen hillintää hiilipäästöjen vähentämisen kautta.

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta mitataan rahaston sijoituskohteiden hiili-intensiteetillä suhteessa markkinaindeksiin (parent index). Rahaston seuraamalla indeksillä on vähintään 50 % pienempi hiili-intensiteetti kuin markkinaindeksillä ja lisäksi rahaston seuraaman indeksin hiili-intensiteetti pienenee keskimäärin 7 % vuosittain. Rahaston seuraama indeksi ylipainottaa yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen ja ilmastotieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi indeksissä ylipainotetaan yhtiöitä, jotka tuottavat vihreitä ratkaisuja (Sustainalytics Exposure to Green Revenue).

Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan salkun yhtiöiden CO2-päästöjen määrällä. Salkun yhteenlaskettuja päästöjä vähennetään Pariisin ilmastosopimusta noudattavan vertailuindeksin päästötavoitteiden mukaisesti.

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä. Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista.

LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Salkunhoitajien kokouksissa tehdään päätökset ostoista sekä myynneistä, jotka salkusta vastaava salkunhoitaja käytännössä toteuttaa.Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatapamme ovat tapaamiset yhtiön johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Rahasto seuraa Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select -indeksiä. Vertailuarvo täyttää EU:n vertailuarvoasetuksessa (2016/1011) määritellyt Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston kestävä sijoitustavoite on vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Rahaston sijoitusuniversumista suljetaan pois kiistanalaisten aseiden valmistajat, tupakkayhtiöt ja kansainvälisten normien rikkojat sekä hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöt.

Indeksistä suljetaan pois yhtiöt, joilla on epäiltyjä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen tai hyvän hallintotapaan kohdistuvia vakavia rikkomuksia ja jotka eivät ole ryhtyneet rikkomusten osalta riittäviin korjaustoimiin. Lisäksi rahasto ei sijoita heikoimman ESG-luokituksen yhtiöihin.

Sijoituskohteiden edellytetään noudattavan kansainvälisesti tunnistettuja hyvän hallintotavan käytäntöjä, joita määritellään muun muassa yritystoimintaa ja yhteiskuntaa ohjaavilla kansainvälisillä konventioilla kuten YK:n Global Compact sekä paikallisilla hallintokoodeilla. Hyvän hallintotavan riittävä toteutuminen arvioidaan seuraamalla kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niiden rikkomista sijoituskohteiden toiminnassa.

Taksonomian mukainen osuus sijoituksista täyttää taksonomia-asetuksen kriteerit, jotka edellyttävät, ettei sijoitus aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään taksonomia-asetuksessa määritellylle ympäristön kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle. Kestävän sijoituksen taksonomian mukaisuuden arvioinnissa hyödynnetään sijoituskohteiden itse raportoimaa tietoa sekä palveluntarjoajan arvioita, silloin kun raportoitua tietoa ei ole saatavilla.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

EU:n sääntelyn määrittelemää Paris Aligned (PAB) -vertailuindeksiä seuraavan passiivisen salkun sijoituksia pidetään lähtökohtaisesti kestävinä. Näiden sijoitusten katsotaan edistävän ilmastonmuutoksen hillintää hiilipäästöjen vähentämisen kautta.

Sijoitusstrategia

Rahaston tavoitteena on indeksiseurannan avulla tehdä kestäviä sijoituksia vähentämällä hiilipäästöjä sijoituskohteidensa kautta asetuksen 2019/2088 artikla 9 kohta 3 mukaisesti. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta mitataan rahaston sijoituskohteiden hiili-intensiteetillä suhteessa markkinaindeksiin (parent index). Rahaston seuraamalla indeksillä on vähintään 50 % pienempi hiili-intensiteetti kuin markkinaindeksillä ja lisäksi rahaston seuraaman indeksin hiili-intensiteetti pienenee keskimäärin 7 % vuosittain. Rahaston seuraama indeksi ylipainottaa yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen ja ilmastotieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi indeksissä ylipainotetaan yhtiöitä, jotka tuottavat vihreitä ratkaisuja (Sustainalytics Exposure to Green Revenue).

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Sijoituskohteiden edellytetään noudattavan kansainvälisesti tunnistettuja hyvän hallintotavan käytäntöjä, joita määritellään muun muassa yritystoimintaa ja yhteiskuntaa ohjaavilla kansainvälisillä konventioilla kuten YK:n Global Compact sekä paikallisilla hallintokoodeilla. Hyvän hallintotavan riittävä toteutuminen arvioidaan sijoituskohteen kestävyysanalyysin yhteydessä sekä seuraamalla kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niiden rikkomista sijoituskohteiden toiminnassa. Hyvää hallintotapaa noudattavien sijoituskohteiden tunnistamisessa hyödynnetään palveluntarjoajien Governance-analyysejä ja -mittareita osana omaa kestävyysanalyysiä. Sijoitusuniversumista suljetaan pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.

Sijoitusten osuus

EU:n sääntelyn määrittelemää Paris Aligned (PAB) -vertailuindeksiä seuraavan passiivisen salkun sijoituksia pidetään lähtökohtaisesti kestävinä. Näiden sijoitusten katsotaan edistävän ilmastonmuutoksen hillintää hiilipäästöjen vähentämisen kautta. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan.

#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Kestäviä sijoituksia on 90 %, joista kaikki ovat kestävää kehitystä ympäristönäkökulmasta edistäviä sijoituksia. Ei kestäviä sijoituksia on 10 %.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan salkun yhtiöiden CO2-päästöjen määrällä. Salkun yhteenlaskettuja päästöjä vähennetään Pariisin ilmastosopimusta noudattavan vertailuindeksin päästötavoitteiden mukaisesti.

Hyvän hallintotavan riittävää toteutumista arvioidaan seuraamalla kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niiden rikkomista sijoituskohteiden toiminnassa. Sijoitusuniversumista suljetaan pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja. Seurannassa indikaattorina käytetään salkkuyhtiöiden normirikkomusten määrää.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kestävän sijoitustavoitteen mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista. Pyrimme edistämään standardoitujen indikaattoreiden käyttöönottoa muun muassa tukemalla raportointialoitteita, kuten TCFD. Lisäksi virallista tietoa täydennetään sijoituskohteiden tapaamisissa ja vaikuttamisprosessien kautta saaduilla tiedoilla sekä salkunhoitajien sijoituskohde- ja toimialatuntemuksella, jota hyödynnetään sijoituskohteiden kestävyysanalyysissä. Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Asianmukainen huolellisuus

LähiTapiola Varainhoito Oy:ssä noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Salkunhoitajien kokouksissa tehdään päätökset ostoista sekä myynneistä, jotka salkusta vastaava salkunhoitaja käytännössä toteuttaa. Kun sijoituskohteena on rahasto-osuus, salkunhoitaja täyttää kohderahaston perustietoja koskevan lomakkeen ja toimittaa sen kohderahaston esitteen sekä aktiivisten ulkopuolisten toimijoiden rahastoista pyydettävän RFP-lomakkeen (tausta- ja perustiedot) kanssa LähiTapiola Varainhoito Oy:n riskienhallintatoiminnolle, joka hyväksyy sijoituskohteen. Riskienhallintatoiminto varmistaa, että kohderahastosijoitus on rahaston sääntöjen mukainen.

Vaikuttamispolitiikat

Lue LähiTapiola Varainhoito Oy:n vaikuttamisen linjauksista kerrotaan omistajaohjauksen periaatteissa tästä (pdf). Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatapamme ovat tapaamiset yhtiön johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Uskomme, että aktiivisella omistajuudella ja rakentavalla keskustelulla sijoituskohteiden kanssa voimme vaikuttaa positiivisesti yritysten toimintaan ja siten myös edistää sijoitusten parempaa tuotto-riskisuhdetta pitkällä tähtäimellä. Vaikutamme yrityksiin resurssiemme puitteissa. Priorisoimme vaikuttamistapauksiamme ja valitsemme sopivimman vaikuttamistavan etupäässä sijoituksemme koon ja merkittävyyden, yrityskohtaisen kestävyystekijän oleellisuuden, kestävyysteeman systeemisen merkittävyyden (esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet) ja vaikuttamisen onnistumismahdollisuuksien perusteella. Seuraamme kansainvälisten konventioiden määrittämien normien totetutumista tai niiden rikkomista sijoituskohteiden toiminnassa. Emme sijoita normeja rikkoviin sijoituskohteisiin. Kontaktoimme palveluntarjoajan "tarkkailulistalla" olevat sijoituskohteet epäselvyyksien selventämiseksi. Tunnistaessamme sijoituskohteessa mahdollisen kestävyyteen liittyvän epäselvyyden tai puutteen, olemme tarvittaessa yhteydessä sijoituskohteeseen ja päivitämme uuden tiedon perusteella kestävyys- ja sijoitusanalyysimme.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahasto seuraa Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select -indeksiä.

Indeksi noudattaa seuraavia rajoitteita ja painotuksia yleiseen markkinaindeksiin nähden.

Hiili-intensiteetin vähennys tulee olla vähintään 50 % verrattuna yleiseen markkinaindeksiin (parent index). Hiili-intensiteetin vuosivähennyksen tulee olla keskimäärin 7 % p.a. Indeksiin tehdään perustason poissulut, kuten kiistanalaiset aseet, tupakka ja YK:n normien rikkojat sekä aktiviteettiperusteiset poissulut, kuten hiili- (enintään 5% liikevaihdosta), öljy- ja kaasuyhtiöt (enintään 10% liikevaihdosta). Kriittisten toimialojen (high climate impact) paino pitää olla vähintään yhtä suuri kuin markkinaindeksissä. Indeksissä on ylipaino yhtiöillä, joilla on päästötavoitteet (Science Based Targets). Indeksissä on ylipaino yhtiöillä, joilla vähäinen hiiliriski ja jotka tuottava vihreitä ratkaisuja (esim. uusiutuva energia ja energiatehokkuus). Lisäksi indeksistä poissuljetaan LähiTapiola Varainhoidon poissulkulistan mukaiset yhtiöt joulukuun ja kesäkuun indeksipäivityksen yhteydessä.

Vertailuarvo täyttää EU:n vertailuarvoasetuksessa (2016/1011) määritellyt Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset vähimmäisvaatimukset.

Lue vertailuarvojen laskemiseen käytettyjä menetelmiä tästä.

Morningstar Norge AS tai sen tytäryhtiöt (yhteisesti "Morningstar-yhtiöt") ei sponsoroi, tue, myy tai suosi seuraavia tuotteita: Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi. Morningstar-yhtiöt eivät anna edellä mainittujen sijoitusrahastojen omistajille tai millekään yleiselle vastaanottajalle minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa lausuntoa tai takuuta sijoittamisen suositeltavuudesta edellä mainittujen rahastojen osalta yleisesti tai niiden osalta erityisesti, tai niiden kyvystä seurata Morningstar® Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select™ -indeksiä tai Morningstar® US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select™ -indeksiä tai yleistä markkinoiden tuloskehitystä.

Morningstar-yhtiöt eivät takaa Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksin tai minkään siihen liittyvän tiedon virheettömyyttä ja/tai täydellisyyttä eivätkä Morningstar-yhtiöt ole vastuussa niiden virheistä, puutteista tai häiriöistä.

Näkökulmia taloudesta