Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet

En ansvarsfull fastighetsplaceringsverksamhet beaktar utöver miljöfrågor och energieffektivitet även aspekter på socialt och ekonomiskt ansvar. I utvecklingen av ansvarsfullheten beaktas fastighet, dess värdekedja och livscykel som en helhet både i fastighetsinvesteringar och i den dagliga verksamheten och användningen. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning tar hand om placerarkundernas fastighetstillgångar och förvaltar det fastighetsbestånd som LokalTapiola-gruppen och fastighetsfonderna äger.

Ansvarsfullhet är omsorg

Grunden för vårt samhällsansvar är vår verksamhets väsentliga inverkningar på våra regionala och riksomfattande samarbetspartner. Därför innebär ansvarsfullhet för oss i grunden omsorg ‒ om människornas och sammanslutningarnas säkerhet, välbefinnande och framgång. Vi deltar aktivt i utvecklingen av närsamhällen och samhället, satsar på vår arbetsgemenskap, minskar våra miljö- och klimatpåverkningar, förvaltar risker och bär vårt ekonomiska ansvar.

Öppet och genom att bygga upp förtroende

Samarbetet med intressentgrupper är en viktig del av vår ansvarsfulla verksamhet. Vi har identifierat våra viktigaste intressentgrupper och styr vår växelverkan enligt vår policy för intressentgrupper. Vårt syfte är att skapa ett öppet och förtroendefullt förhållande mellan vårt bolag och våra intressentgrupper så att vardera parten har möjlighet att utveckla verksamheten och åstadkomma det bästa möjliga slutresultatet mellan parterna.

Val av samarbetspartner har betydelse

Vid anskaffningen av våra tjänster iakttar vi LokalTapiolas etiska anvisningar. Vi förutsätter att våra samarbetspartner iakttar gällande lagar och bestämmelser samt internationella förbindelser. Våra samarbetspartner har skyldighet att bekämpa grå ekonomi och motverka användning av svart arbetskraft i sin affärsverksamhet. Våra samarbetspartner svarar för verksamheten för sina egna underleverantörer och för att dessa förbinder sig till skyldigheterna som förutsätts.

Som beställare förutsätter vi att våra samarbetsparter har förbundit sig till att ta hand om sin personal och att behandla personalen rejält, jämlikt och med respekt för mänskliga rättigheter såsom vi gör i LokalTapiola.

En förutsättning för ett samarbetsavtalsförhållande är att man förbinder sig till de etiska anvisningarna samt till ESG-principerna och kraven. Vi följer uppfyllandet av kraven i anslutning till etiskhet och ansvarsfullhet också under avtalsförhållandet. Tjänsteleverantörerna som är våra samarbetsparter kan inte köpa tjänster av eller göra anskaffningar hos aktörer vars etiskhet inte kan säkerställas. Därför förutsätter vi att dessa hör till tjänsten Tilaajavastuu.fi. Helheten för anskaffningskedjan ska behållas genom hela kedjan.

Genom kvalitativt underhåll

Vi arbetar långsiktigt och ständigt för att garantera kvaliteten på underhållet av våra fastigheter. För varje fastighet som vi förvaltar har gjorts upp en underhållsplan på lång sikt enligt vilken de årliga underhålls- och reparationsåtgärderna vidtas. Fastigheternas energieffektivitet och förhållanden utvecklas dessutom i enlighet med målsättningarna i energieffektivitetsavtalen inom branschen.


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer

Samarbetspartner och samarbete

LokalTapiola främjar tillsammans med sina samarbetspartner inom samhällsansvar säkerheten och välbefinnandet för människorna och miljön. Som samarbetspartner har vi flera riksomfattande och regionala aktörer.

Läs mer