Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola 2025 ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2025 ESG sopii säästäjille ja sijoittajalle, joilla on selkeä tavoitevuosi ja jotka haluavat sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa Osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2025 ESG on yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille erilaisten alarahastojen kautta.

Rahaston nimessä oleva vuosiluku kertoo tavoitevuoden. Aluksi sijoitusten pääpaino on osakkeissa, koska sijoitusaika on pidempi. Osakkeilla saavutettu arvonnousu pyritään säilyttämään, ja tavoitevuoden lähestyessä varoja siirretään pienempiriskisiin korkosijoituksiin. Tavoitevuoden jälkeen rahastossa on vain korkosijoituksia.

LähiTapiolan tavoiterahastot tähtäävät mahdollisimman hyvään tuottoon tavoitevuoteen mennessä. Tavoite pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Kuukausikatsaus (pdf)

Viikkokatsaus (pdf)


Kestävyys sijoitustoiminnassa

2025 ESG rahasto edistää kohderahastovalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) rahastoihin sekä arvioimalla ja luokittelemalla kestävyyden perusteella rahastokumppanit, joiden tuotteisiin rahasto sijoittaa. Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

LähiTapiola Varainhoito arvioi, että rahaston kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vaikuttavat rahastoon rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Valitsemalla sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit huomioivat rahastokumppanit rajaamme riskien vaikutusta tuottoon. Siten riskien vaikutus rahaston tuottoon on rajallinen.

Seuraavat kestävyyteen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

  • Rahasto sijoittaa pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (art. 8) tai kestäviä sijoituksia (art. 9) tekeviin alarahastoihin. Rahasto voi sijoittaa myös muihin alarahastoihin esimerkiksi hajautukseen tai likviditeetinhallintaan liittyvistä syistä
  • Rahasto sijoittaa vain YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneiden toimijoiden rahastoihin

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointiyhtiöihin tai omaisuudenhoitajiin säännöllisissä tapaamisissa, joissa keskustellaan myös kestävyyden toteutumisesta, sekä edellyttämällä kestävyystekijöiden raportointia käytettyjen kohderahastojen osalta.

Edellä mainituilla rajauksilla sekä rahaston hallinnointiyhtiön tai omaisuudenhoitajan kestävyyteen liittyvien toimintatapojen tarkalla seuraamisella pyritään varmistamaan, että kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus
  • Rahastokumppanien sitoutuminen YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI)
  • Rahastokumppanien PRI -arvosanojen (PRI strategy and Governance -arvosana) jakauma
  • Rahastokumppanien kestävyysarvosanojen jakauma
  • Rahaston MSCI ESG -luokitus

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja kohderahastoista saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Mittareiden arvot ja tiedot perustuvat katsauksen päiväyksen tilanteeseen. Mittareiden arvot ja tiedot voivat muuttua.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg) tietokantojen kautta ja myös suoraan yhtiölähteistä tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä toimialatietoihin perustuvia arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa (toimiala)verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti eri toimialojen ja toimintojen kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista. Pyrimme edistämään standardoitujen indikaattoreiden käyttöönottoa muun muassa tukemalla raportointialoitteita, kuten TCFD. Lisäksi virallista tietoa täydennetään sijoituskohteiden tapaamisissa ja vaikuttamisprosessien kautta saaduilla tiedoilla sekä salkunhoitajien sijoituskohde- ja toimialatuntemuksella, jota hyödynnetään sijoituskohteiden kestävyysanalyysissä.

Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.