Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kestävä Ympäristö

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Ympäristö sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa helposti ja hyvin hajautetusti kestävän kehitykseen ympäristö-teeman mukaisesti.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Ympäristö sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden toiminnalla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta.

Sijoituskohteina ovat tarkoin valittujen, pääsääntöisesti 30–40 yhtiön osakkeet. Sijoituskohteena on yrityksiä, jotka mm. tuottavat uusiutuvaa energiaa, luovat kestäviä teollisia prosesseja ja kaupunkiympäristöjä, toimivat vedenhuollon tai tietoliikenteen parissa. Vaikka rahasto sijoittaa keskittyneesti muutamalle päätoimialalle, saadaan hajautusta monipuolisista alatoimialoista. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:n, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Indeksi ei ohjaa sijoituskohteiden valintaa. Yrityksiä seurataan tarkasti muun muassa kassavirran, kannattavuuden sekä taseen rakenteen osalta. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Kuukausikatsaus (pdf)

Kestävyyskatsaus (pdf)

Viikkokatsaus (pdf)


Kestävyys sijoitustoiminnassa

Kestävän Ympäristön tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tai vesivarojen kestävään käyttöön tai kiertotalouteen siirtymiseen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tai muutoin kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta. Sijoituskohteiden ei myöskään odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille. Sääntelyn keskeneräisyyden ja datan rajoitetun saatavuuden vuoksi rahaston tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäisosuutta Taksonomia-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät ympäristön kestävyyttä eri näkökulmista kuten ilmaston, vesihuollon tai materiaalitehokkuuden osalta. Näitä yhtiöitä voivat olla esimerkiksi uusiutuvan energian tuottajat, uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien laitteiden valmistajat, akkumateriaalien valmistajat, energian tuotantolaitosten suunnittelupalveluita tarjoavat yhtiöt, energiatehokkuutta parantavien palvelujen ja tuotteiden tarjoajat, liikenteen sähköistymiseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden tarjoajat, vedenpuhdistuspalveluita- ja laitteita tarjoavat yhtiöt, veden analysointipalveluita tarjoavat yhtiöt, vesiinfrastruktuuriyhtiöt ja vesilaitokset, ilmastoystävällisten rakennusmateriaalien- ja teknologioiden kehittäjät, perusteollisuuden yhtiöt (esim. teräs- ja kaivosyhtiöt) jotka hyödyntävät vähähiilisiä tuotantoprosesseja, materiaalien (esim. metalli, muovi, lasi) kierrätysyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt, vaarallisten jätteiden käsittelylaitteita ja –palveluita tarjoavat yhtiöt ja yhtiöt jotka omassa liiketoiminnassaan välillisesti edistävät ympäristön kestävyyttä (esim. pilvipalveluiden tuottaminen uusiutuvien energialähteiden avulla tai maatalouden tehokkuutta parantavat tietotekniset ratkaisut). Rahasto sijoittaa vain kohdeyhtiöihin, joiden arvioidaan noudattavan hyvä hallintotapoja. Rahasto sisällyttää kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttaa yhtiöiden toimintaan, rajaa pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittaa hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yrityksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa. LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa. Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja suuntaamalla sijoituksia yrityksiin, jotka luovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siten riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla arvioidaan LähiTapiola Varainhoidon kestävyysanalyysin perusteella olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihteeseen liittyvistä tuotteista ja palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Rahasto ei sijoita kaivos-, energia- tai julkishyödyllisiin yhtiöihin, jotka investoivat uusiin kivihiili-, ruskohiili- tai turveprojekteihin.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 20 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Huolellisella kestävyysanalyysillä ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisella pyritään varmistamaan, että yrityksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa yrityksiin, joilla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, puhdas vesi), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä jakaumalla rahaston sijoituskohteiden sitoutumisesta Ilmastotieteeseen perustuviin tai vastaaviin Pariisin Ilmastosopimuksen mukaisiin päästöjen vähennystavoitteisiin
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG -luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G -arvosanoilla

Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S -controversy -mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa, osallistumalla yhtiökokouksiin sekä vaikuttamalla yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävien sijoitusten tavoitteleminen ja aktiivinen omistajuus tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Mittareiden arvot ja tiedot perustuvat katsauksen päiväyksen tilanteeseen. Mittareiden arvot ja tiedot voivat muuttua.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg) tietokantojen kautta ja myös suoraan yhtiölähteistä tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä toimialatietoihin perustuvia arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa (toimiala)verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti eri toimialojen ja toimintojen kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista. Pyrimme edistämään standardoitujen indikaattoreiden käyttöönottoa muun muassa tukemalla raportointialoitteita, kuten TCFD. Lisäksi virallista tietoa täydennetään sijoituskohteiden tapaamisissa ja vaikuttamisprosessien kautta saaduilla tiedoilla sekä salkunhoitajien sijoituskohde- ja toimialatuntemuksella, jota hyödynnetään sijoituskohteiden kestävyysanalyysissä.

Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.

Kestävien sijoitusten tavoitteen toteutumista raportoidaan muun muassa seuraavasti:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa yrityksiin, joilla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, puhdas vesi), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä jakaumalla rahaston sijoituskohteiden sitoutumisesta Ilmastotieteeseen perustuviin tai vastaaviin Pariisin Ilmastosopimuksen mukaisiin päästöjen vähennystavoitteisiin
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG -luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G –arvosanoilla

Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S -controversy -mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla

Rahaston kestävän sijoitusten tavoitteen toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.