Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG

Jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamine, Kokkuvõte

Avaldamise kuupäev: 11.5.2023

Juriidilise isiku tunnus: 743700KTZ40LUSMWN477

See finantstoode edendab keskkonnaalaseid või ühiskondlikke omadusi, kuid selle eesmärk ei ole teha jätkusuutlikke investeeringuid.

Funktsioone edendatakse, lisades ESG hindamise investeerimisvalikutesse, mõjutades ettevõtete tegevust, jättes teatud ettevõtted investeerimisuniversumist välja ja investeerides ainult ettevõtetesse, millel on süsinikumahukates tööstusharudes parim süsinikujalajälg. Lisaks sellele on fondi investeeringud kooskõlas hea valitsemistavaga.

LähiTapiola Varainhoito määrab investeerimisobjekti jätkusuutlikkuse analüüsi raames kindlaks iga investeerimisobjekti jaoks olulised jätkusuutlikkuse riskid, nende tõenäosuse ja mõju ulatuse. Jätkusuutlikkuse analüüs tehakse koos traditsioonilise analüüsiga ettevõtetes, mis pakuvad huvi investeerimise seisukohast. LähiTapiola Varainhoito hindab pidevalt jätkusuutlikkusriske, nende tõenäosust ja mõju ulatust pidevalt osana meie investeerimisprotsessist ning investeeringute ja portfellide jälgimisest. Hinnangu põhjal on võimalik teha investeering, suurendada/vähendada investeeringut, investeeringust loobuda ja/või kasutada jätkusuutlikkuse riskide maandamiseks mõjutusvahendeid.

Finantstoote keskkonna ja ühiskonnaga seotud omaduste realiseerimist kirjeldavate näitajate kujunemist jälgitakse seoses investeerimiseesmärkide jätkusuutlikkuse analüüsiga ning seoses fondi jätkusuutlikkuse aruandluse rakendamisega. Uusi jälgitavaid näitajaid saab kasutusele võtta, kui on olemas piisavalt põhjalikud ja kvaliteetsed andmed.

Finantstoote keskkonnamõju näitajate realiseerimist hinnatakse järgmiste näitajatega: Fondi MSCI E-reiting, fondi süsinikuintensiivsus ja süsinikutõhusus, fondi investeeringute süsinikuintensiivsuse jaotus tööstusharus, fondi investeerimisobjektide tõsiste või väga tõsiste keskkonnarikkumiste arv (investeerimisobjekti %-osa fondist).

Ühiskonna, sotsiaalsete mõjude ja hea valitsemistavaga seotud tunnuste realiseerumist mõõdetakse järgmiste näitajatega: Fondi MSCI S-reiting, fondi investeerimisobjektide vastavus ÜRO Global Compact põhimõtetele, fondi investeerimisobjektide juhatuse liikmete sooline jaotus, fondi investeerimisobjektide tõsiste või väga tõsiste ühiskonnaga seotud rikkumiste arv (investeerimisobjekti %-osa fondist).

Keskkonna- ja ühiskonnaga seotud näitajate hindamisel kasutame peamiselt investeerimisobjektide poolt esitatud ametlikku teavet, mida kogume väliste teenusepakkujate andmebaaside kaudu (näiteks MSCI, Upright Project) ja ka otse investeerimisobjektidega seotud kohtumistel või mõjutamisprotsesside ajal. Püüame tagada andmete kvaliteedi, võrreldes omavahel erinevate teenusepakkujate esitatud teavet, kasutades avalikke andmebaase ja võrreldes investeerimisobjektide esitatud teavet võrdlusgrupi andmetega. Kasutame erinevatest teabeallikatest saadud nn "toorandmeid" meie enda andmebaasides ja arvutustes.

Peamiselt kasutame investeerimisobjektide ametlikku informatsiooni, mille puhul jääb ametlik info puudulikuks nende investeerimisobjektide puhul, kes infot ei edasta. Püüame edendada aruandlust ja seeläbi ka teabe põhjalikku kajastamist, võttes ühendust investeerimisobjektidega ning nõudes aruandeid tähtsamate jätkusuutlikkuse näitajate ja kahjude kohta.

LähiTapiola Varainhoito Oy-s järgitakse süstemaatilist investeerimisprotsessi, mille eesmärk on leida investeerimisuniversumist püstitatud kriteeriumidele vastavaid investeerimisobjekte. Portfellihaldurite koosolekutel langetatakse ostu-müügiotsuseid, mida portfelli eest vastutav portfellihaldur praktikas ellu viib.

Meie peamisteks aktiivse omamise meetoditeks on kohtumised ettevõtte juhtkonnaga, üldkoosolekutel osalemine ja ettevõtete mõjutamine üksi või koos teiste investoritega. Usume, et aktiivse omanikutunde ja konstruktiivse arutelu kaudu investeerimisobjektidega suudame ettevõtete tegevust positiivselt mõjutada ja seega edendada ka investeeringute paremat tootluse ja riski suhet pikas perspektiivis.

Fondil puudub keskkonna või ühiskonnaga seotud omaduste realiseerimisega seotud võrdlusindeks.