Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yritysten ja pankkien korkosijoituksiin helposti ja hyvin hajautetusti sekä samalla vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko on aktiivisesti hoidettu korkorahasto. Rahasto sijoittaa eurooppalaisten sekä muiden OECD-maiden yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu ja positiivinen vaikuttaminen ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Kuukausikatsaus (pdf)

Kestävyyskatsaus (pdf)

Viikkokatsaus (pdf)


Kestävyys sijoitustoiminnassa

Kestävä Vaikuttajakorko rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla velkakirjoihin, joilla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai sellaisten yritysten liikkeellelaskemiin velkakirjoihin, joiden toiminnalla arvioimme olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG). Rahasto sijoittaa vain kohdeyhtiöihin, joiden arvioidaan noudattavan hyviä hallintotapoja. Rahasto sisällyttää kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttaa yhtiöiden toimintaan, rajaa pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittaa hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

Sääntelyn keskeneräisyyden ja datan rajoitetun saatavuuden vuoksi rahaston tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäisosuutta Taksonomia-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yrityksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa.   LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja suuntaamalla sijoituksia yritysten vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin, sekä yrityksiin, jotka luovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Siten riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin sekä yrityksiin, joilla arvioidaan LähiTapiola Varainhoidon kestävyysanalyysin perusteellaä olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihteeseen liittyvistä tuotteista ja palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Rahasto ei sijoita kaivos-, energia- tai julkishyödyllisiin yhtiöihin, jotka investoivat uusiin kivihiili-, ruskohiili- tai turveprojekteihin.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 20 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa.

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Velkakirjojen huolellisella analyysillä ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisella pyritään varmentamaan, että kerätyt varat käytetään ilmastonmuutosta hillitseviin tai muita kestävyystavoitteita edistäviin hankkeisiin (esimerkiksi energiatehokkuuden sekä materiaalien ja jätevesien käsittelyn parantaminen, kestävä vedenkäyttö) eikä hankkeista aiheudu merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa sekä vaikuttamalla yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävien sijoitusten tavoitteleminen ja aktiivinen sijoittaminen tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Kestävien sijoitusten tavoitteen toteutumista raportoidaan muun muassa seuraavasti:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa velkakirjoihin, joilla on positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla velkakirjatyypeittäin (ns vihreisiin, social- ja sustainability –velkakirjoihin)
 • Rahaston tavoitetta vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään mittaamaan muun muassa rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, uusiutuva energia), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä velkakirjasijoitusten rahoittamien hankkeiden odotettua vaikutusta kuvaavalla raportoinnilla
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG –luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G –arvosanoilla
 • Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S –controversy –mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Rahaston MSCI ESG –luokitus,
 • Rahaston E-, S- ja G-arvosanat, Rahaston Morningstar-vastuullisuusluokitus,
 • Rahaston sijoituskohteiden MSCI ESG -luokitusten jakauma, rahaston sijoituskohteiden kestävyysluokitusten jakauma,
 • Rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen,
 • Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumat,
 • Rahaston hiilijalanjälki.

Mittareiden arvot ja tiedot perustuvat katsauksen päiväyksen tilanteeseen. Mittareiden arvot ja tiedot voivat muuttua.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg) tietokantojen kautta ja myös suoraan yhtiölähteistä tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä toimialatietoihin perustuvia arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa (toimiala)verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti eri toimialojen ja toimintojen kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Käytämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi. Sijoituskohteiden raportoimat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta kontaktoimalla sijoituskohteita ja pyytämällä raportointia oleellisista kestävyysindikaattoreista ja -haitoista. Pyrimme edistämään standardoitujen indikaattoreiden käyttöönottoa muun muassa tukemalla raportointialoitteita, kuten TCFD. Lisäksi virallista tietoa täydennetään sijoituskohteiden tapaamisissa ja vaikuttamisprosessien kautta saaduilla tiedoilla sekä salkunhoitajien sijoituskohde- ja toimialatuntemuksella, jota hyödynnetään sijoituskohteiden kestävyysanalyysissä.

Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.

Kestävien sijoitusten tavoitteen toteutumista raportoidaan muun muassa seuraavasti:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa velkakirjoihin, joilla on positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla velkakirjatyypeittäin (ns vihreisiin, social- ja sustainability -velkakirjoihin)
 • Rahaston tavoitetta vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään mittaamaan muun muassa rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, uusiutuva energia), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä velkakirjasijoitusten rahoittamien hankkeiden odotettua vaikutusta kuvaavalla raportoinnilla.
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG -luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G -arvosanoilla
 • Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S -controversy -mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla

Rahaston kestävän sijoitusten tavoitteen toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.