Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Strategia 70

Sijoitussalkun varat sijoitetaan kustannustehokkaasti globaaleille osake- ja korkomarkkinoille kohteisiin, joihin itsekin vakuutusyhtiönä sijoitamme. Varat hajautetaan omaisuusluokkien välillä ja sisällä. Salkku sopii sinulle, jos haluat omaisuudenhoitajan hoitamaan varojasi ja päättää itse vain kokonaisriskitasosta.

Voit varata tästä ajan tapaamiseen, niin pääset juttelemaan säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan kanssa. Voit jättää myös soittopyynnön ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 11.5.2023
Oikeushenkilötunnus: 7437009MZCJZV9CNZC22

Tiivistelmä

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö velvoittaa varainhoitajaa huomioimaan kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Sijoitussalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteisiin sekä arvioimalla kestävyyden perusteella sijoituskohteen tarjoajat, joiden tuotteisiin salkku sijoittaa.

Strategia 70 tavoittelee tuottoa hajauttamalla salkun varat osake- ja korkosijoituksiin, pääpainon ollessa osakesijoituksissa. Neutraalitilanteessa osakesijoituksia voi olla 70% salkun varoista. Salkun sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

  • Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus sijoitussalkusta.
  • Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus osake-, yrityslaina-, valtionlaina- ja kiinteistösijoituksissa.
  • Niiden sijoituskohteiden osuus, joissa huomioidaan ja raportoidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta tai julkaistuista raporteista.

Sijoitussalkun kestävyyden arvioinnissa käytetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi.

LähiTapiola Henkiyhtiö edellyttää, että varainhoitaja noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Salkunhoidossa noudatetaan varainhoitajan omistajaohjauksen periaatteita.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö velvoittaa varainhoitajaa huomioimaan kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Sijoitussalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteisiin sekä arvioimalla kestävyyden perusteella sijoituskohteen tarjoajat, joiden tuotteisiin salkku sijoittaa.

Artikla 8:n mukaiset sijoituskohteet edistävät ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohdeyhtiön toiminnassa esimerkiksi sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteina olevilta yrityksiltä edellytetään hyvien hallintotapojen noudattamista.

Artikla 9:n mukaiset kestävät sijoituskohteet vaikuttavat positiivisesti kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta. Kestävä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tai vesivarojen kestävään käyttöön tai kiertotalouteen siirtymiseen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tai muutoin kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta tai tavoite voi olla vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Sijoitusstrategia

Strategia 70 tavoittelee tuottoa hajauttamalla salkun varat osake- ja korkosijoituksiin, pääpainon ollessa osakesijoituksissa. Neutraalitilanteessa osakesijoituksia voi olla 70% salkun varoista. Salkun sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö edellyttää varainhoitajan arvioivan hyvän hallintotavan noudattamista sijoituskohdeyrityksissä. Rahastojen osalta arvioidaan kunkin varainhoitajan kestävän sijoittamisen toteuttamistavat

Sijoitusten osuus

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin. Salkku sijoittaa vain rahastoihin ja toistaiseksi raportoituja tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista sijoituksista on saatavilla kohderahastojen/alarahastojen sijoituskohteista rajoitetusti, mikä ei tue sitoutumista tiettyyn vähimmäismäärään. Salkku saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö salkun sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Salkku saattaa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, mutta ei ole sitoutunut tekemään kyseisiä sijoituksia.