<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Varainhoito Suomi Plus

Varainhoito Suomi Plus on aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku, johon valitsemme 15-20 suomalaista pörssiosaketta. Osakevalinnassa korostuu kvantitatiivinen eli lukuihin perustuva analyysi. Lisäksi sijoitamme osan salkun varoista pohjoismaisiin yrityslainoihin sekä kansainvälisiin pörssinoteerattuihin rahastoihin.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 11.5.2023
Oikeushenkilötunnus: 7437009MZCJZV9CNZC22

Tiivistelmä

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö velvoittaa varainhoitajaa huomioimaan kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Tämä sijoitussalkku edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään suorissa osake- ja yrityslainasijoituksissa sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja.

Varainhoito Suomi Plus tavoittelee tuottoa sijoittamalla salkun varat pääosin suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Lisäksi tuottoa tavoitellaan sijoittamalla salkun varoja pohjoismaisiin yrityslainoihin ja kansainvälisiin pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin.

Neutraalitilanteessa suomalaisten osakkeiden osuus salkusta on 75 %, pohjoismaisten yrityslainojen osuus on 15 % ja kansainvälisten pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden osuus 10 %.

Sijoitussalkun suorien osake- ja yrityslainasijoitusten ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus sijoitussalkusta. Mittarit suorien osakesijoitusten osalta: hiili-intensiteetti, MSCI E-arvosana, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien ympäristöön liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitussalkusta), MSCI S-arvosana, sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien yhteiskuntaan liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitusalkkusta).

Suorissa osake- ja yrityslainasijoituksissa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Upright Project) tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Kohderahastojen kohdalla ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta tai julkaistuista raporteista.

Sijoitussalkun kestävyyden arvioinnissa käytetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi.

LähiTapiola Henkiyhtiö edellyttää, että varainhoitaja noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Salkunhoidossa noudatetaan varainhoitajan omistajaohjauksen periaatteita.

Salkulla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä sijoituskohde edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö velvoittaa varainhoitajaa huomioimaan kestävyyteen liittyviä tekijöitä sijoituskohdevalinnoissaan ja toimimaan sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä sijoitussalkku edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa. Ominaisuuksia edistetään suorissa osake- ja yrityslainasijoituksissa sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja.

Sijoitussalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla kohderahastojen osalta pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteisiin sekä arvioimalla kestävyyden perusteella sijoituskohteen tarjoajat, joiden tuotteisiin salkku sijoittaa.

Artikla 8:n mukaiset sijoituskohteet edistävät ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohdeyhtiön toiminnassa esimerkiksi sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Lisäksi sijoituskohteina olevilta yrityksiltä edellytetään hyvien hallintotapojen noudattamista.

Artikla 9:n mukaiset kestävät sijoituskohteet vaikuttavat positiivisesti kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta. Kestävä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tai vesivarojen kestävään käyttöön tai kiertotalouteen siirtymiseen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tai muutoin kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta tai tavoite voi olla vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Sijoitusstrategia

Varainhoito Suomi Plus tavoittelee tuottoa sijoittamalla salkun varat pääosin suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Lisäksi tuottoa tavoitellaan sijoittamalla salkun varoja pohjoismaisiin yrityslainoihin ja kansainvälisiin pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin.

Neutraalitilanteessa suomalaisten osakkeiden osuus salkusta on 75 %, pohjoismaisten yrityslainojen osuus on 15 % ja kansainvälisten pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden osuus 10 %.

Taloudellisen analyysin lisäksi sijoitussalkun sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö edellyttää varainhoitajan arvioivan hyvän hallintotavan noudattamista sijoituskohdeyrityksissä. Rahastojen osalta arvioidaan kunkin varainhoitajan kestävän sijoittamisen toteuttamistavat.

Sijoitusten osuus

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin. Salkussa voi olla sijoituksia rahastoihin, joista kaikista ei ole riittävän luotettavasti saatavilla raportoituja tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista sijoituksista. Tämä ei tue sitoutumista tiettyyn vähimmäismäärään. Sijoitussalkku saattaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Salkku saattaa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, mutta ei ole sitoutunut tekemään kyseisiä sijoituksia.

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia: kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu: kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

  • alaluokka #1A Kestäv ä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

  • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Sijoitussalkun suorien osake- ja yrityslainasijoitusten ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista kuvaavien indikaattoreiden kehitystä seurataan sijoituskohteiden kestävyysanalyysin yhteydessä sekä rahaston kestävyysraportoinnin toteutuksen yhteydessä. Uusia seurattavia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Kohderahastojen osalta sijoitussalkku edistää sijoituskohdevalinnoillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääasiassa kestävyysominaisuuksia edistäviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 8) tai kestäviä sijoituksia tekeviin (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) artikla 9) sijoituskohteisiin sekä arvioimalla kestävyyden perusteella sijoituskohteen tarjoajat, joiden tuotteisiin salkku sijoittaa.

Menetelmät

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: Kestävyysominaisuuksia edistävien (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) Artikla 8:n) ja kestäviä sijoituksia tekevien (Artikla 9:n) sijoituskohteiden osuus sijoitussalkusta. Mittarit suorien osake- ja yrityslainasijoitusten osalta: hiili-intensiteetti, MSCI E-arvosana, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien ympäristöön liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitussalkusta), MSCI S-arvosana, sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma, sijoituskohteiden vakavien tai erittäin vakavien yhteiskuntaan liittyvien rikkomusten määrä (sijoituskohteiden %-osuus sijoitusalkkusta).

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Suorissa osake- ja yrityslainasijoituksissa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Upright Project) tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Kohderahastojen kohdalla ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota kerätään ulkopuolisten palveluntarjoajien tietokantojen kautta tai julkaistuista raporteista.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista. Kohderahastojen kohdalla datan laadukkuus pyritään varmistamaan käyttämällä luotettavia ja alalla tunnettuja palveluntarjoajia.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoitussalkun kestävyyden arvioinnissa käytetään etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, jotka eivät tietoja raportoi.

Asianmukainen huolellisuus

LähiTapiola Henkiyhtiö edellyttää, että varainhoitaja noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Salkunhoidossa noudatetaan systemaattista sijoitusprosessia, jonka tarkoituksena on löytää sijoitusuniversumista asetetut kriteerit täyttäviä sijoituskohteita.

Vaikuttamispolitiikat

Salkunhoidossa noudatetaan varainhoitajan omistajaohjauksen periaatteita. Lue vaikuttamisen linjauksista omistajaohjauksen periaatteissa tästä (pdf) .

Tärkeimmät aktiivisen omistajuuden toimintatavat ovat tapaamiset suorien likvidien sijoitusten kohdeyritysten johdon kanssa, yhtiökokouksiin osallistuminen ja yhtiöihin vaikuttaminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Vaikuttamistapauksia priorisoidaan ja sopivin vaikuttamistapa valitaan etupäässä sijoituksen koon, merkittävyyden ja yrityskohtaisen kestävyystekijän oleellisuuden perusteella. Lisäksi kestävyysteeman systeeminen merkittävyys (esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet) ja vaikuttamisen onnistumismahdollisuudet huomioidaan.

Kansainvälisten konventioiden määrittämien normien toteutumista tai niitä rikkoneiden sijoituskohteiden toimintaa seurataan.

Nimetty vertailuarvo

Salkulla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Näkökulmia taloudesta