Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Seligson & Co Suomi indeksirahasto

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Suomen osakemarkkinoille indeksirahaston muodossa.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 16.12.2022 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 743700CH8JIUZCD20J58

Tiivistelmä

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla OMX Sustainability Finland Cap GI™ –osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa Nasdaq, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta pörssin vaihtomäärien ja ISS ESG Corporate rating –luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan parhaiten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla. Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä. Indeksituottaja vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoitteista. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä Nasdaqin sivuilta.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti, kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta), YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta) ja rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma. Mittarit valitaan siten, että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla OMX Sustainability Finland Cap GI™ –osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa Nasdaq, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Sijoitusstrategia

Rahasto seuraa OMX Sustainability Finland Cap GI™-osakeindeksiä, jonka yhtiövalinnoissa huomioidaan laajasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia. Seurattavan indeksin ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa indeksiseurannan kautta. Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen ESG-luokituksiltaan parhaat yritykset ISS ESG Corporate Rating -luokituksen perusteella. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan parhaiten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla.

Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä. ESG-analyysin ja sijoituskohteiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seurannan tekee Nasdaq yhdessä ISS ESG:n kanssa.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 97 %. Muita sijoituksia on 3 %.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, mukaan lukien luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun tai ydinenergiaan. Rahasto on indeksirahasto, jonka yhtiövalinnat toteutetaan indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja valitsee kulloinkin indeksiin kuuluvat yhtiöt. Indeksituottaja ei ole sitoutunut yhtiövalinnoissa valitsemaan yhtiöitä, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukaista taloudellista toimintaa. Täten rahasto ei ole sitoutunut tekemään vähimmäismäärää kyseisiä sijoituksia.

Vaikka rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, niitä voi olla rahastossa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahasto pyrkii seuraamaan OMX Sustainability Finland Cap GI™-osakeindeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Indeksituottaja S&P Global seuraa indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvän hallinnointitavan toteutumista.

Seligson & Co:n vuosittain rahastojen vuosikertomuksessa raportoimat mittarit rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta valitaan indeksin metodologian perusteella, siten että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Raportoitavien mittareiden kehitystä seurataan vuosittain. Uusia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja huomioi yhtiövalinnassa laaja-alaisesti sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyviä ominaisuuksia lukuisten kriteerien perusteella.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

  • Rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti

  • Kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • YK:n Global Compact tai OECD-periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahaston seuraamaan ndeksiin valitaan kohdemarkkinalta pörssin vaihtomäärien ja ISS ESG Corporate rating -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. ISS ESG arvioi sijoituskohteita lukuisten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kriteerien ja jatkuvan seurannan perusteella. Luokitus perustuu pääosin julkisesti saataviin tietoihin sekä dialogiin sijoituskohteen kanssa. Lue lisää ISS ESG Corporate -luokituksesta (pdf).

Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla. Arvioitujen tietojen osuus vaihtelee mittareittain 7 % - 100 % välillä. Kaikista raportoinnissa tällä hetkellä käytettävistä mittareista ei ole saatavilla sijoituskohteiden julkaisemaa tietoa. Raportoinnissa käytettävää kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tietokantojen kautta. Mittareiden laskennassa käytetään EU:n tiedonantoasetuksessa määriteltyä tai muuta standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Datan eheyttä ja laatua arvioidaan ennen sen käyttämistä raportoinnissa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa Nasdaqin tuottamaa indeksiä. Indeksituottaja Nasdaq vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoituksista.

Seligson & Co:lla hyödynnetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien raportoinnissa etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, jos raportoitua tietoa ei ole saatavilla parhaimman mahdollisen kattavuuden saamiseksi. Kaikki sijoituskohteet eivät raportoi tietoja, jolloin sijoituskohteiden raportoiman virallisen tiedon osuus voi jää vajaaksi. Sijoituskohteiden raportoimat tiedot eivät aina ole systemaattisia ja standardisoituja, jolloin tietojen vertailtavuus saattaa heikentyä. Arvioituun tietoon liittyy riski arvion virheellisyydestä. Arviointivirheiden minimoimiseksi datatoimittajana käytetään luokittajien metodologioista riippumatonta toimijaa, jonka käyttämät menetelmät ja laskennat perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Asianmukainen huolellisuus

Rahasto on indeksirahasto ja siten pyrkii sijoitusrahastolaissa tarkoitetulla tavalla jäljittelemään OMX Sustainability Finland Cap GI™ -osakeindeksiä tai sitä vastaavaa osakeindeksiä, jonka koostumus on rahaston perustaksi riittävästi hajautettu ja joka lain tarkoittamalla tavalla kuvaa rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston kykyä jäljitellä indeksiä seurataan jatkuvasti ja se on osana päivittäistä valvontaa.

Vaikuttamispolitiikat

Rahastossa ei pääsääntöisesti käytetä osakkeiden tuomaa äänivaltaa yhtiökokouksissa.

Nimetty vertailuarvo

Rahasto pyrkii seuraamaan OMX Sustainability Finland Cap GI™ -osakeindeksiä. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahastossa indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa indeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia.

Indeksissä on normaalitilanteessa 40 osaketta. Alkujoukkoon valitaan 80 pörssin vaihdetuinta yhtiötä, joista indeksiin valitaan pörssin vaihtomäärien ja ISS ESG Corporate rating- luokituksen perusteella 40 yhtiötä. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä Nasdaqin sivuilta. Indeksi rebalansoidaan kerran vuodessa.

Näkökulmia taloudesta