Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille indeksirahaston muodossa.

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Julkaisupäivämäärä: 16.12.2022 (päivitetty 1.1.2024)
Oikeushenkilötunnus: 7437004HGT3KVUPI1N68

Tiivistelmä

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla. Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä. S&P Global arvioi jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä riskejä sekä yhtiöihin liittyvää kiistanalaista toimintaa. Indeksituottaja vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoitteista. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä S&P Globalin sivuilta.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti, kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta), YK:n Global Compact tai OECD-periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta) ja rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma. Mittarit valitaan siten, että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla.

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index -osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Sijoitusstrategia

Rahasto seuraa Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index -osakeindeksiä, jonka yhtiövalinnoissa huomioidaan laajasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia. Seurattavan indeksin ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa indeksiseurannan kautta Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla.

S&P Global arvioi jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä riskejä ja yhtiöihin liittyvää kiistanalaista toimintaa. Jos riski tai kiistanalainen toiminta havaitaan yhtiössä, S&P Global julkaisee yhtiöstä analyysin, jossa arvioidaan mm. talousrikollisuutta, korruptiota, ihmisoikeuskysymyksiä ja ympäristökatastrofeja, joka perusteella kiistanalaisen toimintaa ja mahdollisuuksia jatkaa indeksissä voidaan arvioida. Jos yhtiö poistetaan indeksistä kiistanlaisen toiminnan vuoksi, kyseistä yhtiötä ei voida valita indeksiin uudestaan seuraavaan kalenterivuoteen.

Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä (S&P Corporate Sustainability Assessment) sekä indeksiin valikoitujen yhtiöiden osalta jatkuvana seurantana. Analyysin ja seurannan tekee indeksituottaja S&P Global. Jos indeksiin valikoituneissa yhtiöissä havaitaan kiistalanalaista toimintaa indeksiin valikoitumisen jälkeen, yhtiö voidaan poissulkea indeksistä seuraavan rebalansoinnin yhteydessä.

Sijoitusten osuus

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

  • Alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

  • Alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 97 %. Muita sijoituksia on 3 %.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, mukaan lukien luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun tai ydinenergiaan. Rahasto on indeksirahasto, jonka yhtiövalinnat toteutetaan indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja valitsee kulloinkin indeksiin kuuluvat yhtiöt. Indeksituottaja ei ole sitoutunut yhtiövalinnoissa valitsemaan yhtiöitä, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukaista taloudellista toimintaa. Täten rahasto ei ole sitoutunut tekemään vähimmäismäärää kyseisiä sijoituksia. Lisäksi rahaston sijoitusuniversumi koostuu EU:n ulkopuolisista alueista, joilla raportoituja tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista sijoituksista ei ole saatavilla ja joille ulkopuolisten arviointien käyttö vähimmäismäärään sitoutumiseksi on hankalaa.

Vaikka rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin, niitä voi olla rahastossa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahasto pyrkii seuraamaan Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index -osakeindeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Indeksituottaja S&P Global seuraa jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvän hallintotavan toteutumista sijoituskohteissa. Indeksituottaja voi esimerkiksi reagoida kiistanalaiseen toimintaan sulkemalla sijoituskohteen indeksistä.

Seligson & Co:n vuosittain rahastojen vuosikertomuksessa raportoimat mittarit rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta valitaan indeksin metodologian perusteella, siten että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Raportoitavien mittareiden kehitystä seurataan vuosittain. Uusia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja huomioi yhtiövalinnassa laaja-alaisesti sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyviä ominaisuuksia lukuisten kriteerien perusteella.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

  • Rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti

  • Kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)

  • Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability -arvioinnissa. S&P Global ESG -luokitus pohjautuu sijoituskohteiden päivittäiseen seurantaan ja sijoituskohteilta suoraan kerättyihin tietoihin. Lue lisää S&P Corporate Sustainability Assessment -arvioinnista S&P Globalin sivuilta.

Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla. Arvioitujen tietojen osuus vaihtelee mittareittain 7 % - 100 % välillä. Kaikista raportoinnissa tällä hetkellä käytettävistä mittareista ei ole saatavilla sijoituskohteiden julkaisemaa tietoa. Raportoinnissa käytettävää kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tietokantojen kautta. Mittareiden laskennassa käytetään EU:n tiedonantoasetuksessa määriteltyä tai muuta standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Datan eheyttä ja laatua arvioidaan ennen sen käyttämistä raportoinnissa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa S&P Globalin tuottamaa indeksiä. Indeksituottaja S&P Global vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoituksista.

Seligson & Co:lla hyödynnetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien raportoinnissa etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, jos raportoitua tietoa ei ole saatavilla parhaimman mahdollisen kattavuuden saamiseksi. Kaikki sijoituskohteet eivät raportoi tietoja, jolloin sijoituskohteiden raportoiman virallisen tiedon osuus voi jää vajaaksi. Sijoituskohteiden raportoimat tiedot eivät aina ole systemaattisia ja standardisoituja, jolloin tietojen vertailtavuus saattaa heikentyä. Arvioituun tietoon liittyy riski arvion virheellisyydestä. Arviointivirheiden minimoimiseksi datatoimittajana käytetään luokittajien metodologioista riippumatonta toimijaa, jonka käyttämät menetelmät ja laskennat perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Asianmukainen huolellisuus

Rahasto on indeksirahasto ja siten pyrkii sijoitusrahastolaissa tarkoitetulla tavalla jäljittelemään Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index- indeksiä tai sitä vastaavaa osakeindeksiä, jonka koostumus on rahaston perustaksi riittävästi hajautettu ja joka lain tarkoittamalla tavalla kuvaa rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston kykyä jäljitellä indeksiä seurataan jatkuvasti ja se on osana päivittäistä valvontaa.

Vaikuttamispolitiikat

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia yhdessä LähiTapiola Varainhoidon kanssa eurooppalaisen yhteistyökumppanin välityksellä. Rahasto noudattaa yhtiökokouksissa rahastoyhtiön hyväksymää äänestyspolitiikkaa. Yhtiökokouksiin osallistumisesta ja rahastojen äänivallan käytöstä raportoidaan rahastojen vuosi- ja puolivuotiskertomuksissa.

Nimetty vertailuarvo

Rahasto pyrkii seuraamaan Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index -osakeindeksiä. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahastossa indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa indeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia.

Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index -osakeindeksissä on noin 150 osaketta. Indeksi on markkina-arvo painotettu. Sijoitusuniversumi muodostetaan yhtiöiden markkina-arvojen mukaan maantieteellisin aluein ja toimialoittain. Jotta sijoituskohde voidaan valita indeksiin, tulee tällä olla S&P Global ESG-luokitus. Huonoimman ESG-luokituksen saaneet yhtiöt suljetaan pois. S&P Global ESG -luokituksiltaan parhaimmat yhtiöt järjestetään laskevaan järjestykseen, joista indeksiin valitaan toimialoittain markkina-arvoiltaan ja ESG-luokituksiltaan parhaiten sijoittuvat yhtiöt. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä S&P Globalin sivuilta. Indeksi rebalansoidaan neljännesvuosittain.

Näkökulmia taloudesta