Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tiedonantoasetuksen mukaisia lisätietoja

Huomioimalla kestävyyden sijoituksissasi olet mukana vaikuttamassa parempaan tulevaisuuteen. Tällä sivulla on LähiTapiola Varainhoito ja LähiTapiola Varainhoitokonsernin Tiedonantoasetuksen (SFDR) mukaisia lisätietoja.

LEI-tunnus: 7437003OW5SVDUKJKQ34

Julkaisupäivämäärä: 10.3.2021 (päivitetty 2.8.2022)

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat fyysiset riskit tai lainsäädännön muutoksista aiheutuvat transaktioriskit sijoituskohteiden toiminnalle.

Toimiessamme omaisuudenhoitajana sisällytämme sijoituspäätöksille oleellisten kestävyysriskien ja niiden vaikutusten arvioimisen sijoituskohdekohtaisiin kestävyysanalyyseihin, kullekin omaisuusluokalle ja sijoitusmallille tarkoituksenmukaisella tavalla. Kestävyysriskien arvioimisesta kerromme tarkemmin LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoitustoiminnan periaatteissa (pdf).

Tarjotessamme sijoitusneuvontaa huomioimme kestävyysriskit tarjolla olevan tuotevalikoiman kautta. Sijoitusneuvontaa annetaan vain Varainhoitokonsernin rahastoista, jotka tunnetaan hyvin ja joiden sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävyysriskit. Tietoja siitä, miten kestävyysriskit huomioidaan kunkin LähiTapiola-rahaston sijoitustoiminnassa, esitetään rahastoesitteessä ja rahastojen kestävyyskatsauksissa. Lisäksi kestävyysriskit huomioidaan sijoitusneuvonnassa ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusedustajana tarjotussa vakuutusneuvonnassa kartoittamalla asiakkaan kestävyysmieltymykset. Kestävyysmieltymyksillä tarkoitetaan asiakkaan valintaa siitä, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen tuotteita, jotka ovat sitoutuneet sijoittamaan tietyn vähimmäismäärän EU:n taksonomialuokittelun mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin, tuotteita, jotka ovat sitoutuneet tekemään tietyn vähimmäismäärän EU:n tiedonantoasetuksen mukaisia kestäviä sijoituksia tai tuotteita, joissa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Asiakas voi myös itse vaikuttaa sijoituskohteensa kestävyystekijöihin valitsemalla suositelluista sijoituskohteista muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistäviä sijoituskohteita, mikäli sellaisia on tarjolla. Lisäksi huomioimme instituutioasiakkaille tarjottavassa sijoitusneuvonnassa asiakkaan sijoitussuunnitelman edellytykset ja rajaukset kestävälle sijoittamiselle, jos asiakas antaa sijoitussuunnitelmansa LähiTapiola Varainhoidon käyttöön ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista.

Julkaisupäivämäärä: 4.5.2023 (päivitetty 21.12.2023)

EU:n tiedonantoasetus (SFDR) määrittää kestävän sijoituksen vaatimukset. Lue sääntelyn mukaisesta kestävän sijoituksen määritelmästä LähiTapiola Varainhoidossa tästä (pdf).

Julkaisupäivämäärä: 10.3.2021 (päivitetty 30.6.2023)

Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätöksistä mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Lue ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin täältä (pdf).

Toimiessamme omaisuudenhoitajana sisällytämme sijoituspäätöksille oleellisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioimisen sijoituskohteista tehtäviin kestävyysanalyyseihin kullekin omaisuusluokalle ja sijoitusmallille tarkoituksenmukaisella tavalla. Huomioimme sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset, kun sijoituskohteena on osake tai yrityksen velkakirja. Haitallisia kestävyysvaikutuksia ei kuitenkaan huomioida valtionlainasijoituksissa tai LähiTapiolan Ilmastoindeksirahastojen sijoitustoiminnassa. LähiTapiola-yhdistelmärahastojen osalta haitallisia kestävyysvaikutuksia ei huomioida, koska kohderahastojen sijoituskohteista ei aina ole saatavissa riittäviä tietoja. Arvioimme kuitenkin valittujen rahastokumppanien valmiuksia huomioida kestävyyshaitat sijoitusprosesseissaan. Omaisuudenhoidossa sijoituskohteena olevien rahastojen osalta pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin huomioidaan siltä osin kuin sijoituskohde on sellainen LähiTapiola-rahasto, jonka sijoitustoiminnassa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

A summary of the principle adverse impacts in English can be found here (pdf).

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ovat muun muassa:

 • ilmastonmuutoksen vaikutukset

 • luonnon monimuotoisuuden väheneminen

 • jätteiden ja päästöjen lisääntyminen

 • vesistöjen saastuminen

 • puutteet työntekijäoikeuksien, tasa-arvoisen palkkauksen ja monimuotoisuuden toteutumisessa

 • rikkeet ihmisoikeuksia vastaan

 • korruptio

 • yritysten hallintotavan puutteisiin, kuten hallitusten riittämättömään riippumattomuuteen liittyvät riskit.

Seuraamme kunkin sijoituskohteen toiminnoista aiheutuvien kestävyyshaittojen syntymistä, arvioimme haittojen ilmaantuvuuden todennäköisyyden sekä vakavuuden kestävyysanalyysissämme ja -seurannassamme ja huomioimme arvion tulokset sijoituspäätöksissämme. Arvion perusteella voimme tehdä sijoituksen, kasvattaa tai pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyyshaittojen hallitsemiseksi.

Haitallisten kestävyysvaikutusten arvioimisesta kerrotaan tarkemmin LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteissa (pdf).

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten tunnistaminen ja priorisointi

Pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaattoreiden tunnistamisessa, niiden priorisoinnissa sekä niiden vaikutusten arvioinnissa käytämme muun muassa seuraavia toimintaperiaatteita:

 • Hyödynnämme eri toimialojen ja toimintojen kestävyyshaittoihin liittyvää tutkimustietoa.

 • Seuraamme teknologista kehitystä haittojen vähentämiseksi.

 • Arvioimme sijoituskohteiden julkisesti raportoitua ja tapaamisten yhteydessä saatua tietoa.

 • Hyödynnämme palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg, CDP) tietokantoja.

Vaikuttamiskeinot

Tärkeimmät vaikuttamiskeinomme sijoituskohteiden kestävyyshaittojen hallitsemiseksi ovat tapaamiset sijoituskohteina olevien yritysten johdon ja rahastojen salkunhoitajien kanssa, yhtiökokouksissa vaikuttaminen sekä vaikuttamishankkeet muiden sijoittajien kanssa. Vaikuttamispolitiikasta kerrotaan tarkemmin LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteissa (pdf) ja omistajaohjauspolitiikassa (pdf) .

Kansainväliset konventiot

Huomioimme kestävän sijoitustoiminnan periaatteissa, kestävyysriskien ja pääasiallisten kestävyyshaittojen arvioimisessa sekä muussa toiminnassaan yleisimmät yritystoimintaa ja yhteiskuntaa ohjaavat kansainväliset konventiot, joista tärkeimmät ovat: UN Global Compact; UN Guiding Principles on Business and Human Rights ja OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. Sijoitustoiminnassa sitoudumme Pariisin Ilmastonsopimusten tavoitteiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Julkaisupäivämäärä: 10.3.2021 (päivitetty 2.8.2022)

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutuksen huomioidaan sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa siten, että asiakas määrittää, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen vain tuotteita, joiden sijoitustoiminnassa ne on huomioitu. Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta.