Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Ohjeita työpaikkakuntoutukseen

Työpaikkakuntoutuksella tarkoitetaan työpaikalla tiettyyn työtehtävään järjestettävää työkokeilua tai työhönvalmennusta. Työpaikkakuntoutuksesta sovitaan työhönsijoittajan ja kuntoutujan kanssa kirjallisesti.

Työpaikkakuntoutuksen tavoitteet

Työkokeilun avulla selvitetään, sopivatko työtehtävät kuntoutujan terveydentilalle, ja kuntoutujan soveltuvuutta kyseiselle alalle. Kuntoutuja arvioi itse samalla työn ja alan sopivuutta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa nähden. Työterveyshuollon osaamista ja asiantuntemusta kannattaa hyödyntää, kun suunnitellaan paluuta entiseen työhön tai sijoittumista omalla työnantajalla mahdollisiin uusiin työtehtäviin. Näin kuntoutujan terveydentila tulee huomioiduksi jo suunnitteluvaiheessa.

Työkokeilu on mahdollista aloittaa osa-aikaisesti työskennellen kuntoutujan terveydentila huomioiden. Työkokeilun edetessä työaikaa pyritään lisäämään tavoitteena työkokeilun jälkeinen kokoaikainen työskentely. Työkokeilu kestää yleensä noin 3 kuukautta. Työkokeilun kestosta sovitaan erikseen.

Työhönvalmennus tarkoittaa pitempiaikaista perehdyttämistä tiettyyn työtehtävään. Kuntoutujalle laaditaan tätä varten työhönvalmennussuunnitelma. Työhönvalmennukseen sisältyy yleensä erillinen koulutusjakso, mutta pääosin kyse on työpaikalla tapahtuvasta työskentelystä. Työhönvalmennuksen kestosta sovitaan erikseen.

Sopimukset

LähiTapiola tekee ennen työkokeilun tai työhönvalmennuksen alkamista kuntoutujan ja työhönsijoittajan kanssa kirjalliset sopimukset, joissa määritellään osapuolten asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä työskentelyjakson pituus, työtehtävät ja työaika. LähiTapiola lähettää sopimuksen kuntoutujalle yhdessä työhönsijoittajan kanssa täytettäviksi.

Kun kuntoutuja ja työhönsijoittaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen, alkuperäinen tulee lähettää LähiTapiolaan kuntoutujan yhteyshenkilölle. Työnantaja ja työntekijä voi ottaa sopimuksesta kopion. Kuntoutuja on muiden työntekijöiden kanssa samassa asemassa työntekoa koskevien määräysten suhteen, jollei LähiTapiolan kanssa ole sovittu muuta.

Toimeentulo ja vakuutusturva kuntoutuksen aikana

Yleensä työhönsijoittaja ei maksa kuntoutusohjelman ajalta palkkaa, vaan LähiTapiola maksaa kuntoutujalle täyden kuntoutusajan ansionmenetyskorvauksen. Työhönsijoittaja, joka ei maksa palkkaa, ei myöskään maksa lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja eikä vakuuta kuntoutujaa tapaturman varalta.

LähiTapiola ottaa kuntoutusohjelman ajaksi kuntoutujalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Kuntoutusajan ansionmenetyskorvauksen määrästä annetaan erillinen päätös, kun allekirjoitettu työkokeilu- tai työhönvalmennussopimus on palautettu LähiTapiolaan.

Työhönsijoittaja maksaa palkkaa

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaus voidaan hakemuksesta maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutujalle kuntoutusohjelman ajalta palkkaa. Tällöin LähiTapiola maksaa sopimuksessa sovittua palkkaa vastaavalta osalta kuntoutusajan ansionmenetyskorvauksen työnantajalle. Työnantajan maksaman palkan tulee sisältää rahapalkan, luontoisedut sekä kuukausittain maksettavan korvauksen vuosilomaetuuksista.

Jos kuntoutusajan ansionmenetyskorvaus on suurempi kuin työnantajan maksama rahapalkka, maksetaan rahapalkan ja ansionmenetyskorvauksen välinen erotus kuntoutujalle. Jos työnantajan maksama rahapalkka on työkokeilu- tai työhönvalmennussopimuksesta
poiketen jonakin kalenterikuukautena pienempi kuin on sovittu, vastaa työnantaja palkan ja kuntoutusajan ansionmenetyskorvauksen välisen erotuksen maksamisesta kuntoutujalle.

Työnantaja tekee kuntoutujalle maksamastaan palkasta veron ennakonpidätyksen ja maksaa
sosiaalivakuutusmaksut sekä liittää kuntoutujan lakisääteisiin työeläke- ja tapaturmavakuutuksiin.

Yhteydenpito kuntoutusohjelman aikana ja sen jälkeen

Kuntoutusohjelman aikana on oltava yhteydessä LähiTapiolan kuntoutuksen yhteyshenkilöön esim. sairauslomista kuntoutusohjelman aikana. Tämän lisäksi yhteyshenkilöä tulee informoida mm. osoitteenvaihdoksista, työajassa ja palkassa tapahtuneista muutoksista sekä kuntoutusohjelman keskeytymisestä.

Jos työhönsijoittaja tai kuntoutuja haluaa keskeyttää tai päättää kuntoutusohjelman sopimuksen voimassa ollessa, tulee tästä ja sen syistä ilmoittaa kirjallisesti LähiTapiolan kuntoutuksen yhteyshenkilölle. Kuntoutuja ja työhönsijoittaja tekevät kirjalliset arviot kuntoutusohjelman onnistumisesta viimeistään yhden viikon kuluessa kuntoutusohjelman päättymisestä sekä ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.