Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa

Tietosuoja on ihmisten yksityiselämän suojaamista. Siihen kuuluu jokaisen oikeus omiin henkilötietoihinsa. Asiakkaan oikeuksien perusperiaatteena on henkilötietojen suojaaminen oikeudettomalta ja henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä.

Huolehdimme ja tarjoamme asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Alla on kerrottu erilaisista tavoista, joilla asiakkaamme voivat vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn ja keräämiseen.

Hyödynnämme LähiTapiolassa automaattista päätöksentekoa. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että päätös tehdään täysin automaattiseen tiedonkäsittelyyn perustuen ilman, että ihminen osallistuu päätöksentekoon. Automaattisen päätöksenteon avulla tehostamme huomattavasti vakuutus- ja vahinkokäsittelyämme sekä palvelujemme tarjoamista.

Automaattisen päätöksenteon perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot sekä järjestelmissämme jo olevat tiedot. Voimme käyttää myös ulkoisista lähteistä, esimerkiksi luottotietorekisteristä, hankkimiamme tietoja sekä vakuutusehtoja ja sisäisiä ohjeitamme.

Ilmoitamme automaattisesta päätöksenteosta erikseen kunkin sitä hyödyntävän palvelun yhteydessä ja pyydämme tarvittaessa suostumuksen sen hyödyntämiseen.

Asiakkaalla on oikeus hakea automaattisesti tehtyyn päätökseen muutosta ja vaatia, että asian käsittelee uudelleen toimihenkilö.

Käytämme automaattista päätöksentekoa esimerkiksi vahinkovakuutustoiminnassa seuraavissa yhteyksissä:

Vakuutusten osto
Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksen tekemiseen. Automaattisen päätöksenteon seurauksena vakuutus voidaan myöntää tai vakuutusasia ohjata manuaaliseen jatkokäsittelyyn. Automaattisesti tehdyn päätöksen perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot, järjestelmissämme valmiiksi olevat tiedot, ulkoisista lähteistä, esimerkiksi luottotietorekisteristä, hankkimamme tiedot sekä sisäiset ohjeemme.

Vahinkojen käsittely
Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa korvauspäätöksen tekemiseen sekä osana muuta vahinkoasian käsittelyä. Automaattisen päätöksenteon seurauksena vahingosta voidaan maksaa korvaus tai vahinkoasia ohjata manuaaliseen jatkokäsittelyyn. Automaattisesti tehdyn päätöksen perustana ovat asiakkaan meille antamat tiedot, järjestelmissämme valmiiksi olevat tiedot, ulkoisista lähteistä, esimerkiksi vahinkorekisteristä, hankkimamme tiedot sekä vakuutusehdot.

Profilointi
Hyödynnämme LähiTapiolassa myös profilointia. Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja yhdistämällä ja analysoimalla arvioidaan henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profilointia käytetään hyödyksi esimerkiksi vahinkokäsittelyssä riskiarvion tekemiseksi ja markkinoinnin kohdentamisessa, jotta markkinoimamme tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaidemme tarpeita.


Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin, profilointiin, joka liittyy suoramarkkinointiin, mielipidekyselyihin ja markkinatutkimuksiin. Asiakas voi päättää, missä laajuudessa tai miltä osin hän haluaa käyttää kielto-oikeuttaan. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta.

Asiakas voi tehdä markkinointikiellon ilmoittamalla siitä LähiTapiola-ryhmälle joko verkkopalvelussa, LähiTapiolan konttorilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Katso yhteystietomme täältä.

Sähköisestä suoramarkkinoinnista on mahdollista kieltäytyä myös suoraan viestistä löytyvän linkin kautta.


Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa LähiTapiolan henkilörekistereissä olevat henkilötietonsa.

LähiTapiolan verkkopalveluun on koottu keskeisimmät asiakkuuteen liittyvät tiedot. Verkkopalvelussa voi tarkastella ja hallinnoida asiakastietoja, suostumuksia sekä muita asiakkuuteen liittyviä tietoja. Verkkopalvelussa näkee myös muun muassa vakuutus- ja vahinkotiedot.

Jos asiakas haluaa tarkastaa laajemmin omia henkilötietojaan, asiakas voi tehdä erillisen henkilötietojen tarkastuspyynnön. Toimitamme jäljennöksen pyydetyistä tiedoista asian laajuudesta riippuen 1–3 kk kuluessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä verkkopalvelussa tai käyttämällä tietopyyntölomaketta. Avaa lomake tästä.

Tietopyyntölomakkeella tehty tarkastuspyyntö tulee toimittaa LähiTapiolan toimipisteeseen, sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lahitapiola.fi tai postitse osoitteeseen:

LähiTapiola-ryhmä
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
02010 LÄHITAPIOLA

Jos tarkastuspyyntö koskee yksittäistä vahinkoasiaa, asian saa hoidettua helpoimmin ja nopeimmin olemalla suoraan yhteydessä korvauspäätökseen antaneeseen tahoon.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos kuitenkin asiakas tekee tarkastuspyyntöjä esimerkiksi toistuvasti, voimme periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.


Huolehdimme asiakkaidemme tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta päivittämällä esimerkiksi yhteystietoja väestötietojärjestelmästä.

Asiakkaallamme on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi LähiTapiolan henkilörekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto.

LähiTapiolan verkkopalveluun on koottu keskeisimmät asiakkuuteen liittyvät tiedot. Verkkopalvelussa voi tarkastella ja hallinnoida asiakastietoja, suostumuksia sekä muita asiakkuuteen liittyviä tietoja. Asiakastietoja voi päivittää myös käymällä LähiTapiolan toimipisteessä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Katso yhteystietomme täältä.

Asiakas voi tehdä erillisen oikaisupyynnön toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun oikaisupyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lahitapiola.fi tai postitse osoitteeseen:

LähiTapiola-ryhmä
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
02010 LÄHITAPIOLA

Pyynnössä tulee ilmetä ainakin asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaa oikaistavan ja ehdotettu muutos perusteluineen. Mitä perustellumpi, yksilöidympi ja selkeämpi pyyntö on, sitä paremmin pystymme sen käsittelemään.

Korjaamme asiakkaan pyynnöstä virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon tai annamme kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee ne syyt, joiden vuoksi olemme kieltäytyneet pyynnöstä.


Asiakkaallamme on tietyin poikkeuksin oikeus vaatia LähiTapiolan henkilörekistereissä olevien henkilötietojensa poistoa.
Asiakas voi tehdä henkilötietojen poistopyynnön LähiTapiolan verkkopalvelussa, henkilökohtaisesti LähiTapiolan toimipisteessä tai toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun poistopyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lahitapiola.fi tai postitse osoitteeseen:

LähiTapiola-ryhmä
Lakiasiat ja compliance / tietosuojavastaava
02010 LÄHITAPIOLA

Pyynnössä tulee ilmetä ainakin asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaa poistettavan.

Jos asiakas pyytää henkilötietojensa poistamista, arvioimme tapauskohtaisesti, voimmeko poistaa tiedot ja toimitamme asiakkaalle poistopyyntöratkaisun. LähiTapiola-ryhmää koskevaan finanssialan sääntelyyn sisältyy velvoitteita säilyttää henkilötietoja. Olemme lähtökohtaisesti velvollisia säilyttämään asiakkaidemme tietoja koko asiakassuhteen voimassaoloajan ja osittain vielä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin. Emme voi poistaa henkilötietoja, vaikka asiakas niin pyytää, jos tietoja on säilytettävä lain velvoitteen tai muun perustellun tarpeen vuoksi. Esimerkiksi lakisääteisissä liikenne- ja tapaturmavakuutuksissa vakuutus- ja vahinkotietojen säilytysaika on pääsääntöisesti 100 vuotta vakuutuksen päättymisestä tai vahingon viimeisestä käsittelypäivästä. Useissa vapaaehtoisissa vakuutuslajeissa vakuutus- ja vahinkotietoja säilytetään vähintään 20 vuotta vakuutuksen päättymisestä tai vahingon viimeisestä käsittelypäivästä.


Asiakkaalla on myös tietyissä erityistilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa suoraan toiselle rekisterinpitäjälle koneluettavassa muodossa, mikäli se on teknisesti toteutettavissa.


Pyrimme selvittämään ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat suoraan asiakkaidemme kanssa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojasääntelyn vastaisesti.

Viranomaisten yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Finanssivalvonta

Postiosoite: PL 103, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki
Puh. 09 183 5360 ti klo 9-10 ja to klo 14-15
Sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi