Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Verovelvollisuustietojen kerääminen

LähiTapiolalla on lakisääteinen velvollisuus kerätä säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaistaan verovelvollisuustietoja. Verovelvollisuustietojen keräämisen tarkoituksena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssilaitosten kautta.

Yleisesti verovelvollisuustiedoista

LähiTapiolalla on lakisääteinen velvollisuus kerätä säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaistaan verotukseen liittyviä tietoja sen tutkimiseksi ja tunnistamiseksi, mihin valtioihin asiakas on tai voi olla verovelvollinen. LähiTapiolan velvollisuus koskee säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaina olevia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja kuolinpesiä. LähiTapiola on velvollinen selvittämään näiden osalta myös kuolinpesän osakkaiden sekä tiettyjen yritys- ja yhteisötyyppien tosiasiallisten edunsaajien verovelvollisuustiedot.

Velvollisuus verovelvollisuustietojen keräämiseen perustuu lainsäädäntöön ja Suomen tekemiin kansainvälisiin verosopimuksiin. Lainsäädännön ja kansainvälisten verosopimusten tarkoituksena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta.

Veronkierron estämiseksi LähiTapiola on velvollinen vuosittain raportoimaan Suomen Verohallinnolle niiden säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaiden tiedot, joilla on tai voi olla verovelvollisuus niihin valtioihin, jotka ovat mukana kansainvälisissä verosopimuksissa. Suomen Verohallinto vaihtaa tietoja kyseisten valtioiden veroviranomaisten kanssa. Raportoidut säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaat eivät tule automaattisesti verotetuksi verovelvollisuustietoja vastaanottavassa valtiossa, vaan kyse on nimenomaan tietojenvaihdosta. Se, missä ja miten asiakkaan verotus lopulta tapahtuu, ratkeaa eri valtioiden verotusta koskevien säännöksien perusteella.

Verovelvollisuuden selvittämiseksi LähiTapiola kysyy säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkailta muun muassa tiedot verotuksellisista asuinvaltioista, Yhdysvaltoihin liittyvistä kytköksistä sekä verotunnisteet (”TIN”, Tax Identification Number) koskien kaikkia verotuksellisia asuinvaltioita. Säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaiden verovelvollisuuteen liittyvien tietojen antaminen LähiTapiolalle on pakollista, eikä LähiTapiola voi perustaa tai ylläpitää säästö-, sijoitus- tai eläkevakuutusasiakkuutta ilman niitä.

Miten menetellä, jos LähiTapiola on yhteydessä verovelvollisuustietoihin liittyen?

Jos asiakas saa LähiTapiolasta verovelvollisuustietoja koskevan kyselyn, tulee asiakkaan ilmoittaa verovelvollisuustiedot LähiTapiolan ohjeistamalla tavalla. Mikäli asiakas ei ilmoita tietoja, sillä voi olla vaikutusta asiakassuhteen perustamiseen tai sen jatkamiseen. Puuttuvat verovelvollisuustiedot voivat myös johtaa siihen, että LähiTapiola raportoi asiakkaan Suomen Verohallinnolle ulkomaille verovelvollisena, jos LähiTapiolassa jo olevien tietojen perusteella herää epäilys verovelvollisuudesta valtiossa, joka on mukana tietojenvaihtoa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Usein kysyttyä

Verotuksellisella asuinvaltiolla tarkoitetaan valtiota, johon henkilö, yritys, yhteisö tai kuolinpesä on verovelvollinen. Henkilöllä, yrityksellä, yhteisöllä tai kuolinpesällä voi olla useampi verotuksellinen asuinvaltio ja eri valtioissa verotuksellinen asuinvaltio voi määräytyä eri tavalla verosääntelyissä olevien eroavaisuuksien vuoksi. Henkilöillä verotuksellinen asuinvaltio on pääsääntöisesti se, jossa henkilö pääasiallisesti oleskelee ja jossa hänen varsinainen asuntonsa sijaitsee.

Henkilön verotuksellinen asuinvaltio voi olla Yhdysvallat myös niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on esimerkiksi Yhdysvaltojen kansalaisuus tai työlupa Yhdysvalloissa. Yrityksellä ja yhteisöllä verotuksellinen asuinvaltio voi olla esimerkiksi se valtio, jossa liikkeen johtopaikka sijaitsee. Kuolinpesän verotuksellinen asuinvaltio on pääsääntöisesti se, jossa vainaja pääasiallisesti oleskeli tai jossa hänen varsinainen asunto sijaitsi kuolinhetkellä.

Verotunniste eli TIN (Tax Identification Number) on valtiokohtainen kansallinen verotunnistenumero, jolla henkilö, yritys, yhteisö tai kuolinpesä tunnistetaan verotuksen toimittamista varten. TIN-numeron myöntöperuste voi perustua verotuksen ohella myös esim. asumiseen, kansalaisuuteen tai syntymäpaikkaan. Asiaa koskevissa kysymyksissä LähiTapiola suosittelee asiakasta olemaan yhteydessä kyseisen valtion veroviranomaiseen.

LähiTapiolan velvollisuus verovelvollisuustietojen selvittämiseen ja näiden raportoimiseenSuomen Verohallinnolle perustuvat seuraavaan kokonaisuuteen:

FATCA-sopimus

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on verotietojen vaihtoa koskeva FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) -sopimus. FATCA-sopimus velvoittaa LähiTapiolaa tutkimaan ja tunnistamaan Yhdysvaltoihin verovelvolliset asiakkaat ja raportoimaan nämä ja näiden LähiTapiolassa olevien sijoitus- ja säästövarallisuuksien sekä eläkevakuutussäästöjen tiedot Suomen Verohallinnolle, joka lähettää tiedot edelleen Yhdysvaltain veroviranomaiselle. Suomessa FATCA-sopimuksen velvoitteet on voimaanpantu verotusmenettelystä annetulla lailla (1558/1995) ja ns. voimaansaattamisasetuksella (Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25/2015).

CRS ja DAC2

CRS (Common Reporting Standard) on OECD:n tekemä finanssitilejä koskeva kansainvälinen automaattista tietojenvaihtoa koskeva standardi. EU:ssa standardin mukainen tietojenvaihto toteutetaan ns. DAC2-direktiivimuutoksen pohjalta (Neuvoston direktiivi 2014/107/EU). Standardi ja direktiivi velvoittavat LähiTapiolaa tutkimaan ja tunnistamaan asiakkaiden verotuksellisen asuinvaltion ja raportoimaan nämä ja näiden LähiTapiolassa olevien sijoitus- ja säästövarallisuuksien sekä eläkevakuutussäästöjen tiedot Suomen Verohallinnolle. Suomen Verohallinto lähettää tiedot edelleen muiden valtioiden veroviranomaisille. Suomessa standardin ja direktiivin vaatimukset on voimaanpantu direktiivin voimaanpanolailla (Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (1703/2015)) ja verotusmenettelystä annetulla lailla (1558/1995).

Suomen Verohallinto on antanut yksityiskohtaiset ohjeet, jossa on kuvattu tarkemmin yllä mainitun sääntelyn velvoitteet.

Verovelvollisuustietoihin liittyvien velvollisuuksien vuoksi LähiTapiolan tulee tutkia ja tunnistaa, mihin valtioihin uudet ja olemassa olevat säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaat ovat verovelvollisia. Tämän vuoksi LähiTapiolan on saatava jokaiselta säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaalta verovelvollisuustiedot, vaikka asiakkaalla ei olisi kytköksiä muihin valtioihin kuin Suomeen. LähiTapiolalla on myös velvollisuus pitää asiakkaan verovelvollisuuteen liittyvät tiedot ajan tasalla ja sen vuoksi verovelvollisuustietoja voidaan kysyä myös kesken asiakassuhteen.

LähiTapiola pyytää säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaiden verovelvollisuustiedot erillisellä kyselyllä. Asiakkaan on annettava verovelvollisuudestaan oikeat ja täydelliset tiedot LähiTapiolan ohjeistamalla tavalla. LähiTapiola ohjeistaa lisäselvitysten osalta erikseen, jos niille on tarvetta varsinaisen kyselyn lisäksi.

Asiakas on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan, jos asiakkaan aiemmin LähiTapiolalle antamissa verovelvollisuustiedoissa tapahtuu muutos tai tiedot eivät muusta syystä pidä paikkaansa. LähiTapiola pyytää myös päivittämään verovelvollisuustietoja säännöllisin väliajoin tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Koska LähiTapiolan säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaat ovat verovelvollisuustietoihin liittyen tutkimis- ja tunnistamisvelvollisuuden piirissä, LähiTapiola on yhteydessä ja tiedustelee lainsäädännön edellyttämiä tietoja myös niiltä uusilta ja jo olemassa olevilta asiakkailta, joilla ei ole kytköksiä ulkomaille.

Sääntelyä tarkentavissa Suomen Verohallinnon ohjeissa on määritelty lukuisia kriteerejä/tunnusmerkkejä, joihin finanssilaitosten on kiinnitettävä huomiota käydessään läpi asiakkaidensa verovelvollisuustietoja. Kriteerit/tunnusmerkit, jotka saattavat indikoida asiakkaan verovelvollisuudesta kansainvälisissä sopimuksissa mukana oleviin valtioihin, ovat esimerkiksi:

 • Yhdysvaltojen kansalaisuus (myös kaksoiskansalaisuus)

 • Asuinpaikka toisessa valtiossa

 • Syntymäpaikka Yhdysvalloissa

 • Oleskelulupa tai työlupa Yhdysvalloissa (esim. Green Card)

 • Asiakas viettää vuosittain merkittävän osan ajastaan ulkomailla

 • Asiakasrekisterissä asiakkaalla on ulkomainen osoite tai Yhdysvaltalainen puhelinnumero

 • Asiakas tekee toistuvia maksuja Yhdysvalloissa olevalle tilille

 • Asiakasrekisterissä asiakkaalla on ainoastaan c/o-osoite

 • Asiakasyritys on rekisteröity toisessa valtiossa

 • Tiettyjen yritys- tai yhteisötyyppien tosiasiallisella edunsaajalla (esim. yrityksestä yli 25 % omistavalla tai yrityksen johtoon kuuluvalla) on kytkös Yhdysvaltoihin tai asuinpaikka muualla kuin Suomessa

 • Valtakirja tai allekirjoitusoikeus on annettu sellaiselle henkilölle, jolla on osoite ulkomailla.

LähiTapiola kerää kaikkien säästö-, sijoitus- ja eläkevakuutusasiakkaiden verovelvollisuustiedot. Verovelvollisuustietojen kerääminen koskee henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaita sekä kuolinpesäasiakkaita. Verovelvollisuustiedot kerätään näiden osalta myös kuolinpesän osakkaista ja tiettyjen yritys- ja yhteisötyyppien tosiasiallisista edunsaajista.

LähiTapiolalla on muun muassa seuraavat velvollisuudet, jotka perustuvat lainsäädäntöön:

LähiTapiolan on tutkittava sekä tunnistettava kaikki uudet ja olemassa olevat asiakkaat sen selvittämiseksi, ovatko he ulkomaille verovelvollisia ja siten verovelvollisuustietojen raportoinnin piirissä.

LähiTapiolan tulee raportoida Suomen verohallinnolle ne asiakkaat, jotka ovat verovelvollisia toiseen sopimusvaltioon sekä ne asiakkaat, jotka eivät ole pyynnöstä huolimatta toimittaneet LähiTapiolalle lainsäädännön edellyttämiä tietoja ja jokin asiakkaaseen liittyvä tieto indikoi verovelvollisuudesta ulkomaille. Suomen verohallinto välittää tiedot eteenpäin kyseisen valtion kansallisille veroviranomaisille.

LähiTapiola raportoi veroviranomaisille ainoastaan sääntelyssä raportoitaviksi määritellyt tiedot, jotka kattavat muun muassa ulkomaille verovelvollisen asiakkaan nimen, osoitteen, syntymäajan, ulkomaisen vero- tai muun tunnisteen sekä tietyt muut raportoitaviksi määriteltyihin tileihin liittyvät tiedot.

Mikäli verovelvollisuustietoja ei toimiteta, sillä voi olla vaikutusta asiakassuhteen perustamiseen tai sen jatkamiseen. Puuttuvat verovelvollisuustiedot voivat myös johtaa siihen, että LähiTapiola raportoi asiakkaan Suomen Verohallinnolle ulkomaille verovelvollisena, jos LähiTapiolassa jo olevien tietojen perusteella herää epäilys verovelvollisuudesta valtiossa, joka on mukana tietojenvaihtoa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

LähiTapiola ei ole ainoa toimija, jota koskee verovelvollisuustietoihin liittyvä sääntely, vaan kyseinen sääntely koskee kaikkia suomalaisia finanssilaitoksia. Finanssialan toimijoilla voi olla erilaiset toimintatavat verovelvollisuustietojen selvittämiseen sääntelyn osittaisen tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

Ei korvaa. Finanssialan toimijoita koskeva verovelvollisuussääntely ulottuu ainoastaan finanssilaitoksiin ja niiden velvollisuuteen tutkia ja tunnistaa sääntelyn mukaiset tiedot sekä raportoida nämä sääntelyssä vaadituilta osin. Finanssilaitoksia velvoittava verovelvollisuussääntely ei vaikuta muuhun verolainsäädäntöön, joka tulee muuten ottaa huomioon. Näin ollen LähiTapiola suosittelee, että asiakas pyytää neuvoa veroasiantuntijalta tai paikalliselta veroviranomaiselta, jos asiakkaalla on verolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja

Lisätietoja verovelvollisuustietoihin liittyen löytyy ”Kysymyksiä ja vastauksia” –välilehdeltä. Lisätietoja saa myös LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalvelusta puhelinnumerosta 09 453 8500 (ma - pe klo 9 - 17). Huomaathan, että LähiTapiola ei anna verovelvollisuuteen liittyvää veroneuvontaa, eikä voi määritellä asiakkaan verotuksellista asuinvaltiota. Näissä kysymyksissä asiakasta suositellaan olemaan yhteydessä tarvittaessa veroasiantuntijaan tai veroviranomaiseen.

Hyödyllisiä linkkejä verovelvollisuuteen liittyen:

https://www.irs.gov/

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

http://www.finanssiala.fi

https://www.vero.fi

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/fatca-crs-dac2/yleist%C3%A4-fatca/perustietoa-finanssilaitoksen-asiakkaalle/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/