Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteriselosteet

Henkilötietojen käytön hallinnointia varten on LähiTapiola-ryhmässä useita rekistereitä, joista kustakin on laadittu erillinen rekisteriseloste. Rekisteriselosteista ilmenevät keskeiset tiedot, kuten rekisterinpitäjä, henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisterin sisältämät tiedot sekä minne tietoja luovutetaan. Tietoja LähiTapiola-ryhmän henkilörekistereihin hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta sekä julkisten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Toiminnan niin vaatiessa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Tutustu kaikille LähiTapiola-ryhmän yhtiöille yhteiseen LähiTapiola-ryhmän asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen:

Muihin LähiTapiola-ryhmän rekisteriselosteisiin voi tutustua LähiTapiolan toimipaikoissa tai ne saa pyydettäessä postitse.

Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Euroopan unionin vaatimuksista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tällöinkin kaikilta osin Suomen lainsäädännön edellyttämää tasoa.

LähiTapiola-ryhmä luovuttaa asiakasta koskevia tietoja sivullisille vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lainsäännöksen perusteella.

LähiTapiola voi käyttää asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja rahanpesulaissa säädetyllä tavalla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Puheluiden tallentaminen

Asiakkaiden kanssa käytäviä puheluita tallennetaan LähiTapiola-ryhmässä asioinnin todentamiseksi. Tallennuksen piiriin kuuluvat palvelunumeroihin ja toimistoihin soitetut vakuutuspuhelut, vahinkovakuutusten korvausasioihin liittyvät puhelut, LähiTapiolan Henkivakuutusyhtiön vakuutus- ja korvausasiointiin liittyvät puhelut sekä pääsääntöisesti kaikki varainhoitoasioiden hoitoon liittyvät puhelut.

Lisäksi LähiTapiola-ryhmässä tallennetaan satunnaisesti puheluita myös asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Vahinko-, väärinkäytös- ja asiakashäiriörekisteri

Vakuutusalalla on käytössä yhteinen vahinkorekisteri sekä väärinkäytösrekisteri. Vahinkorekisteriin kerätään tietoja vahingoista ja sen tarkoituksena on estää korvauksen hakeminen väärin perustein useammasta yhtiöstä. Väärinkäytösrekisteriin tallennetaan tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat syyllistyneet vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen. Kyseisten rekisterien tietoja käytetään tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti ainoastaan vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja paljastamiseen.

Pankeilla on oikeus tietosuojalautakunnan luvan perusteella kerätä, tallettaa ja luovuttaa toisille luvansaajille tietoja sellaisista pankkien toimintaan kohdistuneista väärinkäytöksistä, joista on tehty rikosilmoitus ja joissa ne ovat asianomistajia.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, onko hänestä talletettuina tietoja LähiTapiola-ryhmän rekistereihin. Jos tietoja on talletettuna, on rekisteröidyllä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevat talletetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on rekisteröidyllä oikeus vaatia tällainen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi.

Asiakas voi halutessaan kieltää maksutta LähiTapiola-ryhmästä tulevan markkinoinnin ilmoittamalla siitä LähiTapiola-ryhmälle verkkopalvelussa, LähiTapiolan toimistossa tai postitse.