Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Työ- tai työmatka­tapaturma

Jos työllistät maatalousyrittäjänä ulkopuolisia työntekijöitä, tarvitset hetä varten työtapaturmavakuutuksen. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella turvaat työntekijäsi toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla.

Turvaat työntekijäsi toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla.

Varmistat yritystoimintasi - työntekijä saa tarvitsemaansa hoitoa ja pääsee nopeasti takaisin työn pariin.

Pakollinen työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuva vakuutus.

Mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

Mitä työtapaturmavakuutus kattaa

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvaukset, kuten esimerkiksi päivärahakorvaus työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.

TyötapaturmavakuutusValittavissa

Maatilan työntekijän sairaanhoitokuluina korvataan kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Sisältyy vakuutukseen

Päivärahaa maksetaan, kun maatilan työntekijän työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme peräkkäistä päivää. Sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Täyden päivärahan määrä on YEL-työtulon määrä vahinkopäivänä.

Sisältyy vakuutukseen

Maatilan työntekijä voi saada tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamiin työkyvyn esteisiin joko lääkinnällistä kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä. Ammatillisella kuntoutuksella edistetään yrityksen työntekijän palaamista entiseen työhönsä tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Jos maatilalla työskentelevä työntekijä menehtyy tapaturmaan tai ammattitautiin, työntekijän aviopuolisolle ja lapsille maksetaan perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös työntekijän avopuoliso voi olla edunsaajana, jos heillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, jos työkyvyttömyys jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturmapäivästä.

Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn heikentymää vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta johtuva maatilan työntekijän vamman tila on vakiintunut, maksetaan hänelle haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammatti tai ansio eivät vaikuta haittarahaan, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Sisältyy vakuutukseen

Usein kysyttyä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei korvaa hoito- yms. kuluja, jotka aiheutuvat sairausperäisistä syistä.

Työtapaturmavakuutus on otettava, kun työnantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuodessa 1 400 €. Raja on työnantajakohtainen, joten kaikki työnantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Vakuutus on otettava kaikkeen Suomessa tehtävään työhön kaikenikäisille työntekijöille ennen vakuutettavan työntekijän työn alkamista.

Vakuutus on jatkuva, eikä sitä voi ottaa takautuvasti.  Työtapaturmavakuutukseen liitetään työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Työtapaturmien hoitokulut korvataan samoin perustein riippumatta siitä, onko hoito annettu yksityisessä vai julkisessa hoitolaitoksessa. Tavoitteena on vahingoittuneen nopea hoitoon pääsy ja työhön paluu.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa paluu entisiin töihin tai siirtyminen uusiin työtehtäviin. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja sisältää erilaisia vaihtoehtoja työkokeilusta uudelleenkoulutukseen.

Ilmoita aina viipymättä esimiehellesi tai työnantajallesi sattuneesta tapaturmasta tai jos kyseessä on ammattitautiepäily. Työnantaja tekee vahinkoilmoituksen LähiTapiolalle ja saat tästä vakuutustodistuksen tekstiviestinä matkapuhelimeesi. Voit tarvita sitä hoitolaitoksessa.

Jos olet itse maksanut vahingosta aiheutuneita matka- tai hoitokuluja, säilytä alkuperäiset kuitit ja tositteet. Voit hakea kuluista korvausta vuoden kuluessa niiden aiheutumispäivästä.

Otamme vahinkosi käsittelyyn viimeistään 7 arkipäivän kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. Tästä ns. vireille tulosta ilmoitamme sinulle joko tekstiviestillä tai kirjeellä. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä.

Jos hoitava lääkärisi pyytää maksusitoumusta jatkohoitoasi varten, ilmoitamme päätöksestä sinulle puhelimitse tai tekstiviestillä.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista, ota yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt asiasi. Oikaisemme päätöksen, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Jos emme voi oikaista päätöstä, voit tehdä valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Valitus lähetetään LähiTapiolaan ja me toimitamme sen muutoksenhakulautakunnalle.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen ja vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Muutoksenhaku on maksutonta.