Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Liiketoimintaperiaatteet

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen olemme yhtiöryhmässä sitoutuneet. Periaatteissa kuvataan toimintatavat, joita arvostamme ja haluamme edistää sekä toiminta, jota emme hyväksy. Liiketoimintaperiaatteissa määritellään myös, miten kohtelemme toisiamme, omistaja-asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

Vastuullinen tapa toimia

LähiTapiola on asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme turvaamaan elämäänsä ja liiketoimintaansa. Velvollisuutemme on toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja kestävällä tavalla.

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) kokoavat yhteen keskeiset toimintaperiaatteet, joiden noudattamiseen olemme yhtiöryhmässä sitoutuneet. Periaatteissa kuvataan toimintatavat, joita arvostamme ja haluamme edistää sekä toiminta, jota emme hyväksy. Liiketoimintaperiaatteissa määritellään myös, miten kohtelemme toisiamme, omistaja-asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme.

LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöt ovat vakuutuksenottajien omistamia keskinäisiä yhtiöitä. Lisäksi ryhmään kuuluvat varainhoito- ja rahoitusyhtiöt. Toimintamme tarkoituksena on taloudellisen edun ja elämänturvan tuottaminen omistaja-asiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Haluamme olla asiakkaidemme eniten arvostama arjen kumppani turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä.

Keskinäinen yhtiömuoto ja yhteiskunnallinen roolimme velvoittavat meitä vastuulliseen, läpinäkyvään ja kestävään toimintaan. Omistaja-asiakkaan edun mukainen toiminta tarkoittaa sitä, että etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopivan kokonaisvaltaisen ja ennakoivaa turvaa tuovan ratkaisun.

Liiketoimintaperiaatteet ylläpitävät ja edistävät arvojemme – hyväntahtoisuus, intohimo ja rohkeus – mukaista toimintaa ja yrityskulttuuria. Periaatteet ohjaavat kaikkien lähitapiolalaisten päivittäistä työtä ja antavat tukea arjen valintoihin ja päätöksentekoon. LähiTapiolan hallinnon, johdon, esimiesten ja koko henkilöstön lisäksi edellytämme näiden periaatteiden mukaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme

Luottamus – toiminnan edellytys

Avoimuus ja läpinäkyvyys sekä toiminnan vastuullisuus luovat perustan luottamukselle. Sidosryhmiemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietonsa pysyvät LähiTapiolassa luottamuksellisina ja suojassa.

Luottamus on vakuutus-, varainhoito- sekä rahoituspalveluiden tarjoamisen edellytys ja finanssialan toiminnan ehdoton vaatimus. Toimintamme on monin tavoin säänneltyä ja siihen kohdistuu paljon viranomaisvalvontaa.

Omistaja-asiakkaidemme ja kumppaneidemme tulee voida luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Velvollisuutemme on myös informoida heitä kaikesta asiakas- tai kumppanuussuhteeseen vaikuttavista olennaisista asioista.

Noudatamme tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten lisäksi hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä. Huolehdimme tietoturvasta ja varaudumme ennalta sitä koskeviin uhkiin ja poikkeamiin. Varmistamme yrityssalaisuuden piiriin kuuluvien asioiden oikean käsittelyn.

Annamme omistaja-asiakkaillemme säännösten mukaisesti koko asiakkuuden elinkaaren aikana riittävästi tietoa, jotta heillä on mahdollisuus ymmärtää sekä oikeutensa että velvollisuutensa LähiTapiolan asiakkaina.

Toimimme läpinäkyvästi suhteessa toimintaamme valvoviin viranomaisiin ja raportoimme toiminnastamme avoimesti sekä lain vaatimusten, että vapaaehtoisten sitoumustemme puitteissa.

Lainsäädännön, viranomaisvaatimusten ja hyvien käytäntöjen noudattaminen

Huolehdimme siitä, että toimintamme on lain ja säännösten mukaista. Noudatamme toimialan yhteisiä hyvien käytäntöjen periaatteita ja toimintatapoja. Edistämme kestävän kehityksen mukaista toimintaa vapaaehtoisin sitoumuksin.

Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisnormeja ja suosituksia. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia periaatteita ja käytännesääntöjä.

Vakuutustoiminnassa noudatamme hyvää vakuutustapaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan Finanssiala ry:n (FA) yhteisiä Vastuullinen finanssiala –periaatteita ja Hyvän vakuutustavan periaatteita vakuutus- ja korvaustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa ja varainhoitoliiketoiminnassa noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Huolehdimme yhtiöryhmän vakavaraisuudesta sekä hyvistä hallinto- ja liiketoimintatavoista. LähiTapiolan hallinnon jäsenen, työntekijän tai asiamiehen oma etu ei saa johtaa LähiTapiolan tai sen asiakkaan etujen vastaiseen lopputulokseen. Emme käytä sisäpiiritietoja väärin, emmekä ilmaise niitä muille.

Kohtelemme omistaja-asiakkaitamme tasapuolisesti. Tunnistamme toiminnassamme mahdollisesti ilmenevät eturistiriitatilanteet, ehkäisemme niiden syntymistä sekä ratkaisemme ne oikeudenmukaisella ja asiakkaiden edut turvaavalla tavalla.

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta

Olemme sitoutuneet torjumaan aktiivisesti talousrikollisuutta ja harmaata taloutta sekä estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja ja säännöksiä. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

Tunnistamme ja tunnemme omistaja-asiakkaamme sekä kumppanimme. Selvitämme tosiasialliset edunsaajat, asiakas- ja yhteistyösuhteen tarkoituksen ja luonteen. Asiakkaidemme tunteminen auttaa meitä myös tarjoamaan heille entistä parempaa palvelua.

Harmaan talouden torjunnalla, liiketoimintakieltojen käytännön valvonnalla ja rahanpesun estämisellä analyysitoiminnan kautta turvaamme LähiTapiolan asiakkaita taloudellisilta menetyksiltä. Samalla edistämme osaltamme rehellisten ja sääntöjen mukaan toimivien yritysten liiketoimintaa. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme. Ilmoitamme kaikki epäilyt rahanpesusta sääntelyn edellyttämällä tavalla ja toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa rahoitusjärjestelmän, yhteiskunnan ja asiakkaidemme suojelemiseksi.

Korruption ja lahjonnan torjunta

LähiTapiolassa päätöksentekomme perustuu objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Pyrimme ehkäisemään korruptiota ja lahjontaa kaikessa toiminnassamme.

Tunnistamme asiakkaamme sekä yhteistyötä kanssamme tekevien yhtiöiden lähipiiriin kuuluvat tahot, ja seuraamme näiden kanssa mahdollisesti tehtäviä liiketoimia.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan tai tarjoa tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä henkilökohtaisia maksuja, lahjoja tai etuuksia, joiden voidaan olettaa tai odottaa vaikuttavan LähiTapiolaan tai sen liiketoimintaa koskeviin päätöksiin.

Pidämme tärkeänä päätöksenteon objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Tilanteissa, joissa LähiTapiolan ja toisen tahon välillä on käynnissä liiketoimea koskevat neuvottelut, kilpailutustilanne tai vastaava ja voi syntyä edes epäilys lahjan tai etuuden vaikutuksesta liiketoimia koskevaan päätöksentekoon, noudatamme niiden vastaanottamisessa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä.

Olemme tunnistaneet LähiTapiolan lähipiiriin kuuluvat henkilöt, ja raportoimme lähipiiriliiketoimista säännösten edellyttämin tavoin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimimme vastuullisesti ja aktiivisesti vaikuttaen omistaja-asiakkaidemme lähielinpiirissä sekä yhteiskunnassa. Edistämme ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.

LähiTapiolan yhteiskunnallinen rooli ja merkitys perustuvat vakuutus- ja finanssitoiminnan vastuisiin, keskinäisyyteen sekä yhteisöllisyyden paikalliseen vahvistamiseen. Toimimme konkreettisesti ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhtiöryhmä.

Yhteiskunnallisen vastuumme ja vastuullisuustyömme perusta on keskinäisyydessä – asiakkaidemme omistamana yhteisönä olemme vastuussa asiakkaillemme ja velvollisuutemme on kuunnella heitä. Yhtiönä toimimme omistaja-asiakkaidemme ja yhteisöjemme hyväksi luomalla lisäarvoa liiketoiminnallamme ja yhteistyöllä.

Osallistumme aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikutamme tekojen ja sanojen kautta sekä olemme mukana etsimässä ratkaisuja yhteisiin paikallisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Otamme huomioon yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan odotukset ja tarpeet.

Vaikutamme aktiivisesti omistamissamme yhtiöissä, ja pyrimme edistämään hyviä hallinnointikäytäntöjä sekä vastuullista liiketoimintaa.

Kestävä tulevaisuus

Sitoudumme edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista ja kannamme vastuuta yhteisen tulevaisuutemme rakentamisesta tavoitteellisella vastuullisuustyöllä.

Toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi ja osallistumme sosiaaliseen vastuuseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme toimintamme yhteiskunnallisista vaikutuksista ja lupaamme lisätä myönteisiä vaikutuksiamme ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Varaudumme omistaja-asiakkaidemme elämään ja liiketoimintaan vaikuttaviin riskeihin ja niiden muuttumiseen ennakoivalla toimintatavalla valtakunnallisesti ja paikallisesti. Otamme ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet huomioon toiminnassamme. Pyrimme turvaamaan omistaja-asiakkaidemme ja liiketoimintamme tulevaisuutta toimimalla aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Vähennämme tavoitteellisesti toimintamme haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Pidämme huolta ihmisistä, luonnosta ja lähiyhteisöistämme.

Edistämme LähiTapiola-ryhmässä vastuullisuutta vahvistavaa ja kestävää kehitystä tukevaa yrityskulttuuria.

Henkilöstö ja työyhteisö

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme ja pääomamme. Elämänturvayhtiönä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennaltaehkäisevästi.

Työn laatu, merkityksellisyys ja turvallinen yhteisöllisyys luovat perustan henkilöstön hyvinvoinnille. Hyvinvoiva ja työstään innostunut henkilöstö on edellytys onnistuneelle asiakkaan kohtaamiselle.

Tarjoamme henkilöstöllemme ja johdollemme monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Perehdytämme lähitapiolalaisia jatkuvasti toimialaan ja sen muutoksiin. Pidämme osaamista ja asiantuntijuutta sijoituksena sekä ihmisten että liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Edistämme yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumista työyhteisöissämme. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työkyvystä ennakoiden. Vastuullisen johtamisen ja esimiestyön mallit ohjaavat toimintaamme. Edistämme avointa keskustelua ja innostavaa yhteistyötä työyhteisössämme.

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua työyhteisössämme tai yhteistyössämme. Pidämme huolta henkilöstömme turvallisuudesta ja koskemattomuudesta. Varmistamme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja toteutumisen kaikessa toiminnassamme.

Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhtiöryhmämme toimintaan ja sen kehittämiseen monin tavoin sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Mahdollistamme myös osallistumisen yhteiskunnallisen hyvän tekemisen muun muassa vapaaehtoistyön kautta.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa erityisesti lähiyhteisöjemme kehittämiseksi sekä turvallisuuden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Haluamme edistää reilua, tervettä ja toimivaa kilpailua sekä markkinoiden toimivuutta vakuutus- ja finanssialalla. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon kilpailun edistämistä koskevien säännösten vaatimukset.

Kehitämme toimintaamme yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa. Heillä on mahdollisuus sekä vaikuttaa palvelujen kehittämiseen, että osallistua LähiTapiolan päätöksentekoon.

Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme ammattimaisesti, reilusti ja tasapuolisesti ja edellytämme samaa luotettavaa ja rehellistä kohtelua myös kumppaneiltamme. Päätökset kumppanuuksista ja hankinnoista tehdään yhdenvertaisin, avoimin ja objektiivisin perustein.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa yhteiskuntavastuun ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen

LähiTapiolan liiketoimintaperiaatteet ovat ryhmän yhtiöiden hallitusten hyväksymät. Niiden noudattaminen on jokaisen lähitapiolalaisen ja hallinnon jäsenen vastuulla.

Liiketoimintaperiaatteissa linjaamme LähiTapiolan yhteisen tavan toimia. Toimimme lähtökohtaisesti aina omistaja-asiakkaamme edun mukaisesti. Tuemme ja edistämme vastuullista ja eettistä liiketoimintaa sekä yrityskulttuuria.

Nämä liiketoimintaperiaatteet on hyväksytty LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallituksissa, ja ne osoittavat yhtiöiden ja hallinnossamme vaikuttavien omistaja-asiakkaiden tahtotilan. Hyväksymällä nämä periaatteet hallitukset ovat linjanneet ryhmän yhtiöissä noudatettavat yhteiset toimintatavat.

LähiTapiolassa on käytössä ilmiantokanava, jonka kautta sekä henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien on mahdollista tehdä nimettömästi ilmoitus liiketoimintaperiaatteiden tai muiden sisäisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti sisäisen tarkastuksen toimesta.

Liiketoimintaperiaatteiden noudattamista seurataan ja niiden ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Ne sisältyvät LähiTapiolan hallinnon, johdon ja henkilöstön perehdytys- ja koulutusohjelmiin.

LähiTapiola-ryhmän liiketoimintaperiaatteet (pdf)