Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kysely: Korona ei ole vaikuttanut suomalaisten käsityksiin työnantajan houkuttelevuudesta

31.3.2021 - Työelämä

LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselystä selviää, ettei korona ole muuttanut suomalaisten käsityksiä houkuttelevasta työnantajasta. Suomalaisten mielestä työnantajan houkuttelevuus syntyy erityisesti palkasta, hyväksi kerrotusta ilmapiiristä sekä työpaikan sijainnista. Asiantuntijan arvion mukaan tulevaisuudessa mielikuva työnantajan vastuullisuudesta ja siitä, kokeeko työntekijä jakavansa työnantajansa kanssa samanlaisen arvopohjan, saattavat korostua nykyistä enemmän.

Suurin osa suomalaisista pitää palkkaa ykkösasiana, kun kysyttiin niistä tekijöistä, jotka tekevät houkuttelevan työnantajan, selviää tammikuussa 2021 LähiTapiolan Kantar TNS:llä teetetystä Arjen Katsaus -kyselystä. Vastaajista kolme viidestä sanoo, ettei koronalla ole ollut vaikutuksia heidän aiempiin käsityksiinsä työnantajan houkuttelevuudesta. Sen sijaan noin joka kymmenes kertoo, että käsitykset ovat vahvistuneet entisestään tai muuttuneet.

- Tulevaisuudessa mielikuva työnantajan vastuullisuudesta ja siitä, kokeeko työntekijä jakavansa työnantajansa kanssa samanlaisen arvopohjan, saattavat hyvinkin korostua nykyistä enemmän työnantajan houkuttelevuudesta puhuttaessa, pohtii henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Jonna Lahtinen LähiTapiolasta.

Palkan, ilmapiirin ja sijainnin kombo

Arjen Katsaus -kyselyn mukaan suomalaisten vastauksissa korostuvat hyvin perinteiset asiat: 69 prosentin mielestä palkka tekee houkuttelevan työnantajan, ja toiseksi eniten (58 prosenttia) hyvän ilmapiirin kerrottiin vaikuttavan houkuttelevuuteen.

- Totta kai jokainen haluaa saada työstään asianmukaisen korvauksen, mutta hyväkään palkka ei tee työnantajasta houkuttelevaa, jos esimerkiksi työtä hakeva saa kuulla verkostojensa kautta, että kyseisessä työpaikassa on huono ilmapiiri. Työilmapiirillä, työn joustoilla suhteessa muuhun elämään sekä työntekijän vaikutusmahdollisuuksilla on iso merkitys työssä viihtymisen lisäksi työn merkityksellisyyden ja imun kokemiseen. Ne ovat parhaimmillaan myös työn voimavaratekijöitä, ihmisten jaksamista ja työkykyä tukevia asioita. Hyvässä ilmapiirissä työskentelevät työntekijät viihtyvät ja tekevät töitäkin tehokkaammin ja tuloksellisemmin, Lahtinen kertoo.

Kyselyssä kolmanneksi eniten (55 prosenttia) mainittiin työpaikan sijainnin olevan tärkeä.

- Tämä tulos on kiinnostava kuluneen vuoden näkökulmasta. Etätöiden ja erilaisten työn tekemisen hybridimallien lisääntyessä työtavat, työvälineet ja työajan käsite muuttuvat, ja esimerkiksi monelle asiantuntijatyötä tekevälle työpaikan fyysisen sijainti ei ole enää samalla tavalla merkityksellinen asia kuin aiemmin. Kaikki eivät kuitenkaan voi työnkuvasta johtuen työskennellä etänä, jolloin työpaikan sijainnin merkitys ja työmatkan pituus luonnollisesti vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevaksi työnantaja tältä osin koetaan.

Uramahdollisuudet lisäävät viihtyvyyttä

Vasta kaukana näiden jälkeen suomalaiset pitävät tärkeimpinä houkuttelevuutta tekevinä asioina uramahdollisuuksia (36 prosenttia), työnantajan tarjoamia henkilöstöetuja (32 prosenttia) sekä mielikuvaansa yrityksen vastuullisesta toiminnasta (29 prosenttia). Noin viidesosalle oli tärkeää luotettava brändi ja työnantajan kotimaisuus.

- Henkilön työkokemus ja työnantajan tarjoamat erilaiset osaamis- ja kehitysmahdollisuudet uralla lisäävät varmasti työssä viihtyvyyttä ja toisaalta sitoutumista työnantajaan, jos muut hyvinvointia ja työn tekemistä tukevat asiat ovat kunnossa. Tietenkään kaikille ihmisille työssä eteneminen organisaatiossa ylöspäin ei ole yhtä tärkeää, voihan uralla edetä ja osaamistaan kehittää myös horisontaalisesti eli sivusuuntaan omaa asiantuntijuutta syventäen, Lahtinen arvioi.

Johtajien vastauksissa korostui vastuullisuus

Kyselyyn vastanneet johtajat pitivät vastuullisuutta muuta väestöä huomattavasti tärkeämpänä asiana, ja heistä 43 prosenttia kertoo vastuullisuuden tekevän työnantajan houkuttelevaksi. Muutenkin johtajien ja ylempien toimihenkilöiden vastaukset eroavat muista ammattiryhmistä, koska uramahdollisuudet nousivat kyselyyn vastanneista johtajista jopa 70 prosentin mielestä tärkeäksi.

Myös keskimääräistä useammalle ylemmälle toimihenkilölle hyvä työilmapiiri on työnantajan houkuttelevuutta lisäävä asia.

- Johtaja-asemassa tulotaso on jo hyvä, joten palkan merkitys näillä henkilöillä ei varmastikaan korostu ensisijaisena tekijänä punnittaessa työnantajan houkuttelevuutta, Lahtinen toteaa.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 15.–21. tammikuuta 1027 suomalaista. He edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

3 syytä täydentää henkilöstön turvaa

Terveenä ja hyvinvoivana tehty työpäivä on sekä työntekijälle että yritykselle arvokas. Sinunkin yrityksellesi on ratkaisu, joka suojaa ja vahvistaa ihmisiäsi, estää vahinkoja tapahtumasta ja auttaa henkilöstöäsi palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja hyvin.

Lue lisää