Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kuluttaja ja Eurooppa ovat LähiTapiolan ympäristöystävällisimmät osakerahastot

13.1.2016 -

LähiTapiola Varainhoito julkaisee osakkeisiin sijoittavien LähiTapiola-rahastojen hiilijalanjäljet nyt ensimmäistä kertaa. Pienimmät hiilijalanjäljet olivat Kuluttaja- ja Eurooppa-rahastoilla. Hiilijalanjälkien julkaisemisella pyritään tarjoamaan sijoittajille mahdollisuus vertailla rahastojen ympäristöystävällisyyttä.

Hiilijalanjälki kuvaa rahaston sijoituskohteina olevien yritysten toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästöjä. Kasvihuonekaasuja ovat muun muassa hiilidioksidi, metaani ja typin oksidit. Uuden raportoinnin ansiosta asiakas voi halutessaan käyttää hiili-intensiteettilukuja päätöksenteon tukena ja valita rahaston, joka sijoittaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin yhtiöihin.

LähiTapiola julkaisee hiilijalanjäljet vain niistä osakkeisiin sijoittavista rahastoista, joissa yli 50 prosenttia sijoituskohteina olevista yrityksistä on raportoinut päästölukuja. Näitä ovat LähiTapiola Eurooppa-, USA-, Suomi-, Skandinavia-, Kuluttaja- ja Osinko-rahastot. Näistä rahastoista alhaisin hiili-intensiteetti oli 31.12.2015 tilanteen mukaan Kuluttaja-rahastolla, mutta sen sijoituskohteista vain 69 prosenttia on raportoinut hiilidioksidilukuja. Toiseksi pienin hiili-intensiteetti oli Eurooppa-rahastolla, jonka sijoituskohteista 86 prosenttia on raportoinut hiilidioksidipäästönsä.

Laskelmat perustuvat yritysten itse raportoimiin lukuihin

Hiili-intensiteettiluvut löytyvät jatkossa rahastojen kuukausikatsauksista, ja lukuja päivitetään neljännesvuosittain. Kuukausikatsauksista löytyvät myös rahastojen vertailuindekseinä käytettävien indeksien hiili-intensiteettiluvut, jolloin asiakas voi verrata rahaston hiilijalanjälkilukuja ja näin saada paremman käsityksen, onko rahaston hiili-intensiteetti pieni vai suuri. Lisäksi osakerahastojen hiiliriskiä kuvaavia lukuja raportoidaan rahastojen vuosi- ja puolivuosikatsauksissa sekä LähiTapiolan nettisivuilla.

Hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat vain yritysten itse raportoimiin lukuihin, ei arvioihin. Katsauksissa julkaistaan myös hiililukuja raportoivien yritysten osuus rahastosta, jolloin rahastosijoittaja voi arvioida, miten hyvin raportoidut päästöluvut kuvaavat koko rahastoa.

Lisätietoa yrityksestä ja toimintaympäristöstä

”Hiilijalanjälkien julkaiseminen antaa sijoittajalle lisäymmärrystä yritysten toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Se parantaa myös sijoittajien mahdollisuutta valita ympäristöystävällisempiä sijoituskohteita. LähiTapiola Varainhoidon lähestyminen ilmastonmuutokseen on suosia kullakin toimialalla yhtiöitä, joilla on pieni hiili-intensiteetti tai joilla on selkeät ja kunnianhimoiset päästöjen alentamistavoitteet. Yritysten tulee toimia määrätietoisesti päästöjen alentamiseksi arvoketjussaan”, sanoo LähiTapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Outi Kalpio.

”Tavatessamme yritysten edustajia kannustamme yhä useampia yrityksiä raportoimaan kasvihuonepäästöistään sekä sitoutumaan entistä haastavampiin päästöjen leikkaustavoitteisiin omassa toiminnassaan”, Kalpio jatkaa.

LähiTapiolan sijoitusfilosofian mukaisesti markkinaindeksit eivät ohjaa sijoituspäätöksiä. ”Suosimme yrityksiä, jotka ovat kasvavia, kannattavia, hyvää kassavirtaa tuottavia ja joilla on selkeä kilpailuetu. Usein näillä yrityksillä on vahva tuotekehitys, kevyt tase tai ne ovat palveluorientoituneita. Päästöjen huomioiminen sopii hyvin osaksi sijoitusprosessiamme”, hän kuvailee.

Sijoitusfilosofia on yksi syy siihen, että esimerkiksi LähiTapiola Eurooppa -rahaston hiilijalanjälki on alhaisempi verrattuna vertailunindeksinsä MSCI:n Europen hiilijalanjälkeen. Myös tämänhetkinen markkinanäkemys vaikuttaa rahaston painotuksiin.

”Haluamme erityisesti tässä taloustilanteessa sijoittaa mieluummin yrityksiin, jotka eivät ole niin raaka-aineriippuvaisia tai kiinni talouden sykleissä”, Kalpio sanoo.

Uusi ulottuvuus sijoituskohteiden vertailuun

Sijoitusten hiilijalanjälkien laskemiseen liittyy myös erilaisia haasteita, koska alalla ei ole yhtenäisiä laskentamenetelmiä sen enempää yritysten kuin rahastojenkaan todellisen hiilijalanjäljen laskemiseksi.

”Esimerkiksi osassa rahastoista läheskään kaikki sijoituskohteina olevat yritykset eivät ole raportoineet päästölukuja. Tällöin raportoidut luvut eivät anna täydellistä kuvaa koko salkun hiilijalanjäljestä. Tästä huolimatta luvut antavat kuitenkin osviittaa rahastojen ympäristöystävällisyydestä ja uuden ulottuvuuden asiakkaille sijoituskohteiden vertailuun”, Kalpio sanoo.


Hiili-intensiteetti kuvaa rahaston hiiliriskiä. Luvussa on huomioitu rahaston omistuksessa olevien yhtiöiden omistamista tai kontrolloimista varallisuushyödykkeistä (taso 1) sekä yhtiöiden hankkiman sähkön tuotannosta lähtöisin olevat (taso 2) kasvihuonepäästöt (CO2 e tonnia). Nämä päästöt jaetaan yhtiöiden liikevaihdoilla (miljoonaa euroa). Rahastolle hiili-intensiteettiluku lasketaan painottamalla yhtiökohtaista hiili-intensiteettiä yhtiön osuudella salkussa ja laskemalla rahaston omistusten painotetut luvut yhteen.

LähiTapiola-rahastojen hiilijalanjälkilukuja (pdf)

Lisätiedot

Outi Kalpio, apulaisjohtaja, LähiTapiola Varainhoito, puh. 09 453 3188 ja 040 560 6511