Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullisella sijoittamisella voi vaikuttaa – miten käy sijoitustuotoille?

14.10.2021 - Talous

Vastuullisuudesta on tullut sijoittamisen megatrendi. Salkunhoitaja Perttu Hytönen arvioi, vaikuttaako vastuullisen sijoittamisen kasvu myös vastuullisina pidettyjen yhtiöiden osaketuottoihin.

Vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut päätähuimaavaa vauhtia viimeisten vuosien aikana. Alkuvuonna noin kolmannes uudesta osakerahastopääomasta on virrannut erilaisia vastuullisuusstrategioita noudattaviin rahastoihin. Vastuullisuudesta on tullut sijoittamisen megatrendi, jolla on olennainen vaikutus sijoituspäätöksiin ja pääomien ohjautumiseen.

Kehitystä on vauhdittanut EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma ja lainsäädäntö, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusmarkkinat edistämään kestävän kehityksen tavoitteita.
Vastuullisen sijoittamisen buumissa sijoittajan kannalta keskeiseksi kysymykseksi on noussut vastuullisuuden konkreettiset vaikutuskeinot. Voiko siis sijoittamalla vastuullisiin rahastoihin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja erityisesti ilmastonmuutokseen?

Sijoitustoiminnalla voidaan edistää kestävää liiketoimintaa kahden pääkanavan kautta: vaikuttamisella (engagement) ja sijoitusten allokoinnilla eli kohdentamisella (capital allocation).

Näistä ensimmäisessä vaikutetaan aktiivisena omistajana yritysten päätöksiin käymällä dialogia yritysjohdon kanssa ja äänestämällä yhtiökokouksissa. Näin pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa kehitetään kestävään suuntaan - esimerkiksi ohjaamalla teollisuusyhtiötä siirtymään fossiilisista polttoainesta uusiutuviin energialähteisiin.

Toinen vaikutuskanava perustuu omaisuuden vastuullisuuspohjaiseen allokointiin eri sijoituskohteisiin. Käytännössä varoja sijoitetaan suhteellisesti enemmän vastuullisiin yhtiöihin ja vastaavasti vähemmän vastuullisnäkökulmasta heikompiin yhtiöihin. Kaikista vastuuttomimmat yhtiöt ja toimialat voidaan sulkea kokonaan pois sijoituskohteiden joukosta. Tavoitteena haitallisten yritysten välttämisessä on vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta ja nostaa pääoman kustannusta, mikä puolestaan heikentää liiketoiminnan kannattavuutta pidemmällä tähtäimellä.

Sijoittamatta jättäminen ei kuitenkaan ole yksiselitteisen oikea tapa edesauttaa kestävää kehitystä. Esimerkiksi hiili-intensiiviseen energiayhtiöön sijoittaminen voi olla perusteltua, jos yhtiö muuttaa liiketoimintaansa kestävämmälle pohjalle ja tarvitsee rahoitusta uusiutuvan energiatuotannon hankkeisiin.

Sijoitustoiminnassa kestävän kehityksen edistäminen on tehokkainta, kun käytetään molempia kanavia – allokaatiota ja vaikuttamista. Osakkeiden myymisellä ja omistuksen siirrolla jollekin toiselle ei vielä suoraan pienennetä päästöjä. Myös yritysten toimintaan pitää pyrkiä vaikuttamaan.

Vaikutuskanavien lisäksi toinen keskeinen sijoittajia askarruttava kysymys liittyy vastuullisen sijoittamisen taloudelliseen kannattavuuteen: tuottavatko vastuullisimpien yritysten osakkeet keskimääräistä paremmin vai ovatko vastuullisten sijoituskohteiden hinnat jo nousseet liikaa sijoittajien innostuksen myötä?

Vastuullisen sijoittamisen suosion nousun myötä myös tutkimus yritysten vastuullisuusluokitusten ja osaketuottojen yhteydestä on lisääntynyt. Vastuullisuusluokitusyhtiöt ovat olleet aktiivisia julkaisemaan tutkimuksia, joiden perusteella korkeat vastuullisuusluokitukset johtavat keskimääräistä parempiin tuottoihin ja päinvastoin. Vastuullisuusluokituksia on laajasti mainostettu osakevalinnan ylituoton lähteinä.

Akateemisten tutkimusten tulokset luokitusten ja tuottojen yhteydestä eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Osa tutkimustuloksista viittaa heikkoon tai jopa negatiiviseen korrelaatioon luokitusten ja ylituottojen välillä. Syinä eriäviin tuloksiin ovat muun muassa vastuullisuusluokitusten kirjavuus eri yhtiöiden välillä ja tutkimusten toisistaan poikkeavat mittausmenetelmät. Tuottovaikutusten kohdentaminen juuri vastuullisuustekijöihin – muiden tuottoon vaikuttavien tekijöiden rinnalla - tuo analyysiin lisähaastetta. Samaa vastuullisuusdataa analysoimalla on julkaistu jopa täysin vastakkaisia tuloksia vastuullisuuden tuottovaikutuksista.

Historiallisia tuottoja mielenkiintoisempi kysymys on, miten vastuullisen sijoittamisen voimakas kasvu vaikuttaa tuleviin osaketuottoihin. Vastuullisten sijoituskohteiden kasvava suosio tarkoittaa, että vastuullisista yhtiöistä ollaan valmiita maksamaan enemmän eli niihin kohdistuva tuottovaatimus on keskimääräistä matalampi. Toisin sanoen suosion kasvun myötä vastuullisimpien yhtiöiden tulevat osaketuotot laskevat. Mikäli vastuullisimmat yhtiöt pystyvät tulevaisuudessa kestävän liiketoiminnan ansioista odotuksia parempaan kannattavuuteen, on vaikutus päinvastainen ja tulevat osaketuotot nousevat.

Vastuullisuuden tuottovaikutus määräytyy siis sen perusteella, pysyvätkö hinnat järkevällä tasolla suhteessa yhtiöiden kykyyn tuottaa kassavirtaa pidemmällä aikavälillä. Toistaiseksi vastuullisten yhtiöiden arvostukset eivät näytä karanneen suhteettoman korkealle markkinoiden yleiseen arvostustasoon verrattuna, vaikka muutamia ylilyöntejä markkinoilta löytyy - esimerkiksi uusiutuvan energian yhtiöistä.

Kuten kaikissa sijoitustrendeissä, piilee vastuullisuusteeman suosion nousussa sijoittajaruuhkan vaara. Vastuullinen sijoittaja pitää silmät auki, ettei päädy maksamaan liikaa vastuullisuusluokittajien suosikkiyhtiöistä.
Perttu Hytönen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää