Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet1.6.2022

Rysslands krigshandlingar och resande – information om försäkringar för personkunder

Uppdaterad 1.6.2022 kl. 12 Rysslands attack mot Ukraina väcker oro och eventuellt även frågor i anknytning till resande. Vi sammanställde aktuell information om försäkringar under krisen. Vi följer noggrant med situationen och ger mer information vid behov.

LokalTapiolas resenärförsäkring kan ersätta kostnader för avbruten och annullerad resa samt vårdkostnader för reseolycksfall eller sjukdom under resa. Även LokalTapiolas olycksfallsförsäkring kan ersätta olycksfall som inträffat utomlands. Nedan har vi dessutom sammanställt information om hur fordonsförsäkringar fungerar utomlands. Nedan kan du läsa hur försäkringarna fungerar i olika situationer.

Vi rekommenderar att du följer med utrikesministeriets resemeddelanden och är särskilt försiktig när du reser under osäkra tider.

Har du en fråga som gäller företagsförsäkringar? Läs mer här.

Jag har bokat en resa till Ukraina. Vad ersätter resenär- eller olycksfallsförsäkringen om jag bestämmer mig för att resa nu?

Om du reser till Ukraina under krigstillståndet och du råkar ut för ett olycksfall under resan kan vi ersätta vårdkostnader med stöd av resenär- eller olycksfallsförsäkringen. Med stöd av resenärförsäkringen kan vi dessutom ersätta vårdkostnader orsakade av sjukdom under resa samt kostnader för avbruten resa. Ersättningsbarheten bedöms alltid enligt försäkringsvillkoren.

Resenär- eller olycksfallsförsäkring ersätter dock inte personskada som orsakas av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande.

Jag har bokat en resa till Ukraina. Ersätter resenärförsäkringen om jag bestämmer mig för att annullera resan?

Kostnader för annullering av resan ersätts när vissa villkor uppfylls: Resan till Ukraina har köpts och betalats före krigstillståndet började (senast 23.2.2022) och datumet resan startar är senast 30.9.2022. Ersättning förutsätter dessutom att utrikesministeriets rekommendation för Ukraina vid tidpunkten resan ska göras är ”lämna landet omedelbart” eller ”undvik alla resor”.

Jag är för närvarande på en resa i Ukraina. Ersätter resenärförsäkringen om jag nu bestämmer mig för att avbryta resan på grund av krigstillståndet? Och hur är det om jag skadar mig på grund av kriget?

Kostnaderna för avbruten resa och retur till hemlandet ersätts av resenärförsäkringen när vissa villkor uppfylls: Du har rest till Ukraina före krigstillståndet började (senast 23.2.2022) och har en på förhand betald hemresa som du går miste om på grund av krigstillståndet. Kostnader för avbruten resa kan ersättas fram till 30.9.2022 om utrikesministeriets rekommendation för Ukraina vid tidpunkten resan avbryts är ”lämna landet omedelbart” eller ”undvik alla resor”. Vid avbruten resa kan ersättning för extra rese- och inkvarteringskostnader betalas högst upp till 2 000 euro per resa och försäkrad.

Personskada orsakad av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande kan ersättas med stöd av resenär- eller en olycksfallsförsäkring i en situation där resan till Ukraina börjat före de väpnade aktionerna började, du själv inte deltagit i de väpnade aktionerna och det har gått högst 14 dygn från att krigshandlingarna började. Sedvanliga vårdkostnader för olycksfall eller sjukdom kan ersättas för en längre tid med stöd av försäkringarna. Olycksfallsförsäkringen kan endast ersätta kostnader orsakade av olycksfall.

Jag har bokat en resa till Ryssland eller Belarus. Vad ersätter resenär- eller olycksfallsförsäkringen om jag bestämmer mig för att resa nu?

Med stöd av resenärförsäkringen ersätts normalt vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksall samt kostnader för annullerad resa, avbruten resa och försening från resa i enlighet med försäkringsvillkoren. Även olycksfallsförsäkringen kan normalt ersätta vårdkostnader orsakade av olycksfall i enlighet med försäkringsvillkoren.

Det är dock bra att vara medveten om att resenär- eller olycksfallsförsäkringen inte ersätter personskada som orsakas av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande om situationen i resmålet tillspetsas.

Jag har bokat en resa till Ryssland eller Belarus. Ersätter resenärförsäkringen om jag bestämmer mig för att annullera min resa på grund av krigstillståndet i Ukraina?

Enligt våra försäkringsvillkor är kriget i Ukraina inte en orsak att betala ersättning för annulleringskostnader om du bestämmer dig för att annullera din resa till Ryssland eller Belarus. Kostnader för annullering av resa kan dock ersättas om det är fråga om en försäkringsvillkorsenlig person- eller egendomsskada som på ett tvingande sätt förhindrar avresan.

Jag är för närvarande på resa i Ryssland eller Belarus. Ersätter resenärförsäkringen om jag nu bestämmer mig för att avbryta resan på grund av situationen kriget i Ukraina gett upphov till?

Enligt våra försäkringsvillkor är situationen kriget i Ukraina gett upphov till inte en orsak att betala ersättning för avbruten resa om du avbryter din resa i Ryssland eller Belarus. Om du däremot blivit allvarligt sjuk under resan eller råkat ut för ett olycksfall och det därför är nödvändigt att transportera dig till en annan plats för att du ska få vård, ersätts kostnaderna för avbruten resa.

Jag ska resa med bil i Europa. Gäller trafik- och kaskoförsäkringen även utomlands?

Trafikförsäkringen gäller normalt i EES-länder och i länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. Även kaskoförsäkringen för ett fordon gäller normalt i Europa och i länder utanför Europa som ingått gröna kort-avtalet och skador ersätts enligt försäkringsvillkoren (i frågor nedan finns mer information gällande Ukraina och gröna kortet-ändringar).

Med stöd av den lagstadgade trafikförsäkringen kan ersättning betalas för personskador som uppstått vid användning av fordon i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående. Med stöd av frivillig kaskoförsäkring för fordon kan ersättning betalas för skador på det egna fordonet.

Vid resor utanför Norden rekommenderar vi att du alltid tar med green card, det vill säga ett grönt kort. Det är ett bevis på att du har gällande trafikförsäkring, och kortet krävs till exempel vid resor i Ukraina, Belarus och Ryssland. Om fordonet inte har ett gällande grönt kort måste du köpa en gränsförsäkring vid gränsen. Du kan beställa grönt kort utan avgift genom att logga in i vår nättjänst eller genom att kontakta oss på annat sätt.

Vi rekommenderar även att du har en internationell blankett för skadeanmälan i fordonet. Om du råkar ut för en skada får du hjälp av LokalTapiolas utlandslarmtjänst på +358 800 04531.

Vad ersätter fordonsförsäkringarna för närvarande utomlands? Vad är situationen om jag reser till Ukraina?

Trafik- och kaskoförsäkring gäller normalt på utlandsresor i enlighet med villkoren. Den lagstadgade trafikförsäkringen gäller även i krigstida förhållanden vilket betyder att trafikförsäkringen kan betala ersättning för personskador orsakade vid användning av fordon i trafik eller egendomsskador som orsakats utomstående även i undantagsförhållanden.

Frivilliga kaskoförsäkringar har en så kallad krigsbegränsning vilket betyder att kaskon inte ersätter skador som direkt orsakas fordonet av krig, uppror eller en annan motsvarande orsak. Vi har dock gjort ett undantag vad gäller Ukraina: om fordonet varit i Ukraina före kriget började (23.2.2022) kan även skador som kriget orsakat ersättas med stöd av kaskon fram till 30.9.2022. Kaskon ersätter normalt även andra skador som uppstått utomlands, till exempel brandskador eller djurkollisioner, i enlighet med villkoren.

Vid resor utomlands rekommenderar vi att du är särskilt försiktig om det råder undantagstillstånd och att du följer utrikesministeriets reserekommendationer.

Ryssland och Belarus har uteslutits ur gröna kort-systemet. Gäller trafikförsäkringen inte längre i dessa länder? Hur är fordonet i fortsättningen försäkrat i Ryssland och Belarus?

Gröna kortet, det vill säga green card, är ett internationellt intyg på gällande trafikförsäkring. Kortet krävs vid resor i vissa länder. På våren 2022 sade Finland och de övriga EES-länderna samt Schweiz upp gröna kort-avtalen med Ryssland och Belarus. Avtalen har en uppsägningstid på ett år som började 1.6.2022 och upphör 31.5.2023.

Under uppsägningstiden, det vill säga till utgången av maj 2023, fungerar gröna kortet i Ryssland och Belarus såsom hittills. Från 1.6.2023 när uppsägningstiden löpt ut, gäller den finska trafikförsäkringen inte längre i dessa länder. Du kan läsa mer om ändringarna på Trafikförsäkringscentralens webbplats. Vi följer med situationen och ger mer information vid behov.

Om du beställt ett grönt kort för ditt fordon av LokalTapiola, gäller kortet normalt vid resor i Ryssland och Belarus fram till kortets sista giltighetsdag, dock inte längre än till 31.5.2023. I gröna kort som beviljas nu antecknas att kortet gäller i Ryssland och Belarus högst till 31.5.2023. I EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet fungerar gröna kortet och trafikförsäkringen såsom tidigare, enligt villkoren.

Ändringen vad gäller gröna kortet påverkar inte ersättningsbarheten i kaskoförsäkring, det vill säga frivillig fordonsförsäkring. LokalTapiolas kaskoförsäkring gäller fortsättningsvis i Ryssland och Belarus enligt villkoren.

Vi rekommenderar att du följer med utrikesministeriets resemeddelanden och är försiktig om du reser i osäkra tider. För närvarande rekommenderar utrikesministeriet att undvika alla resor i Ryssland och Belarus.

Jag har bokat en resa till ett annat utland än Ukraina. På grund av kriget och den allmänna osäkerheten vill jag inte resa. Ersätter resenärförsäkringen kostnader för annullering av resan?

För närvarande kan resenärförsäkringen undantagsvis ersätta annullering av resa till Ukraina på grund av krigstillståndet i landet. Ersättning i samband med resor till andra länder betalas normalt enligt försäkringsvillkoren. Oro och rädsla i anknytning till resor är tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa.

Vi rekommenderar att du utreder med flygbolaget eller researrangören om det går att flytta resan eller få tillbaka pengarna.

Jag hade bokat en resa till utlandet men flygbolaget eller researrangören annullerade flyget. Ersätter resenärförsäkringen kostnader för annulleringen av resan?

Om flygbolaget eller annan researrangör annullerat resan till resmålet, är dessa tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa med stöd av resenärförsäkringen. Vi rekommenderar att du frågar flygbolaget eller researrangören om det går att flytta resan eller få tillbaka pengarna.

Jag reser för närvarande i ett annat utland än Ukraina. På grund av krigstillståndet och den allmänna osäkerheten har jag beslutat att avbryta resan. Ersätter reseförsäkringen kostnader för avbruten resa?

Ett exceptionellt världsläge eller allmän osäkerhet är tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för avbruten resa med stöd av resenärförsäkringen. Eventuella extra resekostnader som orsakas av att du reser hem tidigare ersätts tyvärr inte enligt försäkringsvillkoren.

Jag är för närvarande utomlands och på grund av situationen i Ukraina annullerade flygbolaget mitt returflyg (på grund av till exempel stängt luftrum). Vad ersätter resenärförsäkringen i en sådan situation? Vad ska jag göra?

Om du inte kan resa hem med det ursprungliga flyget på grund av att flyget annullerats till följd av att luftrummet stängts, rekommenderar vi att du frågar flygbolaget om det kan ordna en ny resa och betala tillbaka pengarna. Tyvärr är det inte fråga om avbruten resa som ersätts av resenärförsäkringen, vilket betyder att försäkringen inte täcker till exempel extra rese- eller inkvarteringskostnader.

Vårdkostnader för sjukdom under resa eller reseolycksfall ersätts normalt enligt försäkringsvillkoren förutsätt att resenärförsäkringen fortfarande gäller. Om du till exempel blir sjuk när du i resmålet väntar på ett ersättande flyg till hemlandet, ersätts vården av försäkringen.

I akuta situationer under resor får du råd genom att ringa LokalTapiolas reselarmtjänst på +358 800 04531. I Finland kan du ringa till försäkrings- och ersättningstjänsten i ditt regionbolag. Kontaktuppgifterna till regionbolaget hittar du här.

Du kan även söka ersättning på nätet på adressen https://www.lahitapiola.fi/sv/person/sok-ersattning/sok-ersattning. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter för ersättningshandläggningen.

Vi rekommenderar att du följer med utrikesministeriets anvisningar och aktuella resemeddelanden. Du hittar dem på adressen: https://um.fi/resemeddelanden-a-o

Har du frågor gällande placeringar eller sparande? Läs mer här.