Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.3.2022

Information till företagskunder om krigssituationen i Ukraina

Krisen i Ukraina väcker frågor också ur företagskundernas synvinkel. Vi sammanställde för våra företagskunder aktuell information om LokalTapiolas försäkringsskydd, såsom reseförsäkringar, arbetsolycksfallsförsäkring och transportförsäkringar.

Vi har försäkrat i Ryssland, Ukraina och Belarus bland annat våra finländska företagskunders egendom, verksamhet och avbrott i verksamheten samt både lagstadgade och frivilliga försäkringar för anställda. Se nedan de vanligaste frågorna och svaren.

Skydd för personalen

Utrikesministeriet har rekommenderat att man omedelbart ska lämna Ukraina. Vi har gjort en undantagslösning som gäller Ukraina (uppdaterat 1.3.2022), som med vissa begränsningar omfattar kostnader för en annullerad eller avbruten resa. För övriga länder bestäms ersättningsbarheten på basis av gällande försäkringsvillkor.

Eftersom resan till Ukraina annulleras på grund av en rekommendation som en finländsk myndighet gett i ett resemeddelande (lämna landet omedelbart eller undvik alla resor), ersätts kostnaderna som orsakas av att resan annulleras.
Reseförsäkringen ersätter kostnader för annullerad resa, när resan har varit bokad före krigshandlingarna började (före 24.2.2022) och den borde börja senast 30.9.2022.

Ersättningarna betalas enligt villkorspunkten 7.3 i Resenärförsäkring för företag och samfund. Den avvikande linjen gäller så länge som säkerhetsnivån, som Utrikesministeriet fastställt, är ”Lämna landet omedelbart” eller ”Undvik alla resor”, men dock högst fram till 30.9.2022.

Från reseförsäkringen ersätts skäliga kostnader som orsakas av en avbruten Ukraina resa, då orsaken är att en finländsk myndighet i ett resemeddelande gett rekommendation om att man ska avlägsna sig från resmålet (lämna landet omedelbart eller undvik alla resor), vilken baserar sig på att det är otryggt på resmålet.
Från reseförsäkringen ersätts kostnader för en avbruten Ukraina resa, då resan har börjat före krigshandlingarna började (före 24.2.2022).
Ersättningarna betalas enligt villkorspunkten 7.3 i Resenärförsäkring för företag och samfund. Från försäkringen ersätts dock inte en resa tillbaka till resmålet och inte förlorade resdagar.

Den avvikande linjen gäller så länge som säkerhetsnivån, som Utrikesministeriet fastställt, är ”Lämna landet omedelbart” eller ”Undvik alla resor”, men dock högst fram till 30.9.2022.

När en arbetstagare omfattas av socialskyddslagstiftningen i Finland, gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen också i arbete som görs utomlands och i den finns inte ett begränsande villkor för konflikt eller krigsområde. Om en arbetstagare som omfattas av socialskyddet i Finland har sänts ut till Ukraina för (tillfälligt) arbete, bestäms hens arbetsolycksfallsskydd enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

I den frivilliga gruppolycksfallsförsäkringen ingår inte ett begränsande villkor för konflikt eller krigsområde, dvs. den är ikraft och ersätter, inom ramen för lagen och försäkringsvillkoren, även olycksfall som inträffar på ett krigsområde. Om en arbetstagare som arbetar i Finland till exempel reser på semester till Ukraina, omfattas hen även av ersättningsskyddet i denna försäkring.

Skydd för egendom

Krig är en risk, som sällan försäkras med sedvanliga skadeförsäkringsprodukter. Utgångspunkten är att krigsrisken inte är försäkrad i LokalTapiolas försäkringslösningar.

Från egendoms- och avbrottsförsäkringar, på vilka tillämpas LokalTapiolas egna produktvillkor ES1, ersätts inte skada som inträffat under krig – oberoende av, om skadan orsakades av krig eller något annat.

Mitt företags transporter på krigsområde

Krigsförsäkringar som har beviljats som tilläggsskydd till transportförsäkringar omfattar endast transporter som sker luft- eller sjövägen. På krigsförsäkringsskydden tillämpas villkoren för beviljande som baserar sig på områdets krigsriskklassificering. I områden med hög krigsriskklass är krigsförsäkringen inte automatiskt ikraft, utan kunden måste försäkra sig om giltigheten och dess villkor per transport före transporten börjar. I rådande situation beviljas inte krigsförsäkringsskydd för transporter till Ukraina.

Trafik- och kaskoförsäkringen gäller normalt på utlandsresor i enlighet med villkoren. Den lagstadgade trafikförsäkringen gäller även i krigstida förhållanden vilket betyder att från trafikförsäkringen kan även i undantagsförhållanden betalas ersättning för personskador orsakade vid användning av fordon i trafik eller för egendomsskador som orsakats utomstående.

Frivilliga kaskoförsäkringar har en så kallad krigsbegränsning vilket betyder att från kaskon inte ersätts skador som direkt orsakas fordonet på grund av krig, uppror eller en annan motsvarande orsak. Vi har dock gjort ett undantag vad gäller Ukraina: om fordonet varit i Ukraina före kriget började (23.2.2022) kan även skador som kriget orsakat ersättas med stöd av kaskon fram till 30.9.2022. Från kaskon ersätts normalt även andra skador som uppstått utomlands, till exempel brandskador eller djurkollisioner i enlighet med villkoren.

Vid resor utomlands rekommenderar vi att du är särskilt försiktig om det råder undantagstillstånd och att du följer utrikesministeriets reserekommendationer.

Här kan du läsa svaren på andra FAQ

Försäkringsvillkoren har skapats för en normal vardag, där gällande lagar och myndighetsföreskrifter gäller. Den yttersta tanken med försäkring är att man med den förbereder sig på olika risker i vardagen, dvs. eventuella skador som kan inträffa i framtiden. Risker är till exempel plötsliga och oförutsedda händelser, såsom olycksfall, sjukdom, bränder, stölder eller avbrott i affärsverksamheten. Skadan ska vara oförutsedd, dvs. inte orsakad med avsikt eller som följd av en människas beslut. Risker som förverkligas samtidigt för många människor, såsom skador till följd av krig, pandemi eller globala klimatförändringar, måste begränsas utanför försäkringens ersättningsområde.

Krig är en risk som lite, om alls, försäkras med sedvanliga skadeförsäkringsprodukter. Omfattningen av de skador som ett krig orsakat är svåra eller till och med omöjliga att förutse, det är svårt att räkna en rätt premie för risken och man kan inte på förhand veta skadornas geografiska omfattning.

De internationella sanktionerna är politiska begränsningar. Med sanktioner avses begränsning eller avbrytande av ekonomiskt- eller handelssamarbete samt t.ex. transport- och kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser med en viss stat eller vissa grupper. Syftet med sanktioner är att, som del av andra utrikespolitiska verksamheter, påverka politiken eller verksamheten hos en annan stat eller grupp av människor vilken anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Det har även tidigare funnits internationella sanktioner och LokalTapiola-gruppen har en kontinuerlig uppföljnings- och hanteringsprocess för dessa. På grund av krissituationen i Ukraina övervakar vi aktivt utvecklingen av sanktionssituationen och bedömer effektiverat sanktionernas inverkan på LokalTapiola-gruppens verksamhet.

Vi följer noga utvecklingen av situationen och stöder våra kunder i frågor som rör situationen. Om våra företagskunder har verksamhet i konfliktländer vilken LokalTapiola försäkrat har frågor, rekommenderar vi att de kontaktar sin egen kundansvariga i LokalTapiola.

Har du frågor i anslutning till en personkunds försäkringsskydd och resande? Läs mer här.

  • Frivilliga personförsäkringar ersättningar: tel. +358 9 453 3222, vardagar kl. 8-16

  • Reselarmtjänst: tel. +358 800 0 4531 (24h)

  • Kundtjänst för storkunder: tel. +358 453 3100, vardagar kl. 8-16

Kontaktuppgifterna till ditt regionbolag hittar du här.