Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Historia

Lokalförsäkrings och Tapiolas rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen. Historien fick en ny vändning år 2012 när Lokalförsäkring och Tapiola meddelade om sin fusion.

1770

Lokalförsäkrings rötter går tillbaka till 1770, då kung Adolf Fredrik stadfäste lagen om socknarnas brandstodsföreningar.

1857

Tapiolas historiska rötter går tillbaka till grundandet av Brandstodsbolaget år 1857.

1865

Kommunalförordningen stadgade att kommunmötet fick träffa de slutliga avgörandena om brandstödet. Den första lagen om brandstodsföreningar som stadgade att återförsäkringen är obligatorisk kom 1908.

1909 och 1917

Tapiolas föregångare Pohja och Aura grundades 1909 respektive 1917.

1931

Förbundet Maaseudun Paloapuyhdistysten Liitto ry grundades för att bevaka brandstodsföreningarnas intressen.

1933

Lagen om ömsesidiga skadeförsäkringsföreningar stiftades. Under decenniernas lopp bildades lokala Lokalförsäkringsföreningar runtom i landet.

1978

Tapiolas föregångare Aura förhandlade faktiskt om en fusion med Lokalförsäkring. Förhandlingarna ledde inte till åtgärder.

1982

Aura och Pohja fusionerades. Tapiola grundades på Tapio-dagen 18.6.1982 när förvaltningsråden för Tapiolas föregångare Aura och Pohja beslöt om en fusion. Bolagsgruppens verksamhet som Tapiola började år 1984.

1983

Lokalförsäkring blev det gemensamma marknadsföringsnamnet för gruppen av lokalförsäkringsföreningar både nationellt och lokalt.

1990–2000-talet

Lokalförsäkring och Tapiola förhandlade om en fusion i flera omgångar.

2000

Tapiola utvidgade verksamheten till finansiella tjänster. Tapiola Kapitalförvaltning Ab och Tapiola Fondbolag Ab grundades. År 2002 fattades beslutet att grunda Tapiola Bank Ab. Bankens verksamhet startade år 2004.

2007

Tapiolas kapitalförvaltnings- och fondbolag gick samman till Tapiola Kapitalförvaltning Ab. Fastighet-Tapiola Ab, som bedriver fastighetsverksamhet, startade verksamheten.

2009

Tapiola började tillhandahålla private banking, dvs. banktjänster för förmögna privatkunder.

2011

Tapiolas tjänsteutbud utökas med värdepappersförmedling.

Nya diskussioner om en fusion av bolagen inleddes under våren 2011 på Tapiolas initiativ. En avsiktsförklaring om fusionen undertecknades 23.12.2011.

2012

Bolagens förvaltningsråd undertecknade avtalet om bolagsbildning mellan Lokalförsäkring och Tapiola 7.2.2012. Samma dag publicerades nyheten och bolagens kunder, personal och media informerades om fusionen.

Grundandet av LokalTapiola-gruppen godkändes före slutet av maj i en serie av förenings- och bolagsstämmor där Lokalförsäkrings och Tapiolas ägarkunder fattade besluten.

Uppbyggnaden av LokalTapiolas gemensamma organisation började i juni. Lokalförsäkrings och Tapiolas personal flyttade till gemensamma lokaler i Esbo och bolagen i olika delar av Finland började slå samman sina funktioner. Även om bolagen ännu juridiskt verkade som separata bolag började man redan jobba tillsammans.

LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia tillkännager sin fusion i december. Det nya arbetspensionsbolaget får namnet Elo.

2013

LokalTapiola startade officiellt sin verksamhet 1.1.2013. Erkki Moisanders tid som chefdirektör började. Under 2013 framskred fusionen i regionbolagen.

I juni beslutas att LokalTapiola Bank och S-Banken fusioneras och bildar den nya S-Banken.

2014

Regionbolagsstrukturen fick sin slutliga form när beståndet av frivilliga skadeförsäkringar överfördes till regionbolagen vid årsskiftet.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo inledde verksamheten i januari.

Förvaltningen för LokalTapiola-fonderna överfördes till S-Bankens dotterbolag FIM Kapitalförvaltning Ab.

Den nya S-Banken inledde verksamheten i maj.