Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Intern kontroll och riskhantering

Intern kontroll

Med intern kontroll avses i LokalTapiola bolagens alla interna åtgärder genom vilka man strävar efter att säkerställa att de uppställda målen uppnås och att affärsverksamheten är så störningsfri som möjligt. Den interna kontrollen är en del av affärsverksamhetens ledning och verkställs på alla organisationsnivåer. Organisationsstrukturen och chefernas verksamhet utgör grunden för intern kontroll. Kontrollen omfattar även utlagda funktioner.

I politiken för intern kontroll som godkänts av bolagens styrelser beskrivs de allmänna principer som tillämpas som permanenta anvisningar då den interna kontrollen arrangeras för LokalTapiola gruppen och alla dess bolag. LokalTapiola-gruppen är verksam inom den strikt reglerade finansbranschen, vilket förutsätter att verksamheten är tillförlitlig och genomskinlig och att den interna kontrollen genomförs omsorgsfullt. I politiken fastställts ansvar och roller för genomförandet av den interna kontrollen. Bolagens styrelser har helhetsansvaret för organisering av intern kontroll.

Riskhantering

Med riskhanteringen förbereder sig LokalTapiola inom ramen för riskvilligheten på hot och möjligheter som beror på förändrade externa och interna omständigheter så att de strategiska och verksamhetsmässiga målsättningarna uppnås. Riskhanteringen är en process som omfattar identifiering av risker, planering och genomförande av riskhanteringsåtgärder samt kontinuerlig förbättring av verksamheten.

LokalTapiolas risker klassificeras övergripande som ekonomiska, operativa, omvärlds- och strategiska risker. För dessa finns specifika riskhanteringsprocesser, som bolagen följer. Solvenshanteringens betydelse som en del av LokalTapiolas riskhantering betonas på grund av den ömsesidiga bolagsformen. Målet för solvenshanteringen är att trygga det solvenskapital som krävs för att gruppen och dess bolag ska kunna uppfylla sina förpliktelser med beaktande av förväntade och oväntade förluster.

Ansvarsfördelning i riskhanteringen

Riskhanteringspolicyn som godkänts av bolagens styrelser och gruppens solvenshanteringsprinciper anger riktlinjerna för hur risk- och solvenshanteringen ska organiseras. Bolagens styrelser har helhetsansvaret för organisering av riskhanteringen. Policyn anger riskhanteringsansvaret utifrån tre försvarslinjer: affärsverksamheten, stöd- och kontrollfunktioner samt interna och externa kontrollfunktioner. Varje funktion har en bestämd roll i genomförandet av riskhanteringen och övervakningen.

Fastställande av riskvillighet

En central del av riskhanteringen är att definiera riskviljan. Den styr förhållningssättet till risker och riskgränserna. För verksamhetsstyrningen fastställer gruppens och bolagens högsta beslutande organ förutom strategiska, ekonomiska och operativa målsättningar även riskviljan för varje riskhanteringsområde. Risktagningen hålls inom dessa ramar.

Fastställandet av riskvilligheten grundar sig på följande principer i LokalTapiola:

  • risktagning som stöder förverkligande av affärsverksamhetens strategiska målsättningar och årsplaner
  • risker som dimensioneras så att de inte äventyrar hela gruppens eller dess enskilda bolags verksamhet eller ekonomiska stabilitet
  • gruppens affärsverksamheter och bolagens verksamhet ska hålla sig inom ramen för fastställda riskgränser
  • i verksamheten försöker man identifiera och beakta hur riskerna påverkar gruppen eller gruppens enskilda bolag