Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Intern kontroll i LokalTapiola

Den interna revisionen i LokalTapiola-gruppen är en funktion med ansvar för oberoende och objektiv bedömning och kontroll av bolagsgruppens affärsverksamhet. Principerna för den interna revisionen fastställs i en arbetsordning som godkänts av styrelserna.

Den interna revisionen stöder bolagen och deras ledning i deras verkställande av övervakningsskyldigheten genom att bedöma läget för affärsverksamheternas interna kontroll samt genom att för ledningen producera information och förslag på åtgärder för effektivare kontroll. Den interna revisionen rapporterar regelbundet om sin verksamhet bl.a. till gransknings- och riskhanteringsutskottet som lyder under Skade- och Livbolagets styrelser och till styrelserna för gruppens bolag. Operativt hör den interna revisionen till chefdirektörens organisation.